25.04.2016

Absolutoryjna sesja Rady Gminy Suwałki

Głównym punktem obrad wtorkowej XVII Sesji Rady Gminy Suwałki będzie zatwierdzenie sprawozdania wójta z wykonania budżetu za rok 2015 i głosowanie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Wykonanie budżetu za 2015 r pozytywnie oceniły Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje Rady Gminy.

Plan dochodów na rok 2015 wykonano w 99,99 proc., wydatków zaś w 91,64 proc. Wynik budżetu jest zatem dodatni i wynosi 276.656,54 zł (przy planowanym deficycie w wysokości 2.326.530 zł), bo jak podkreśla RIO „gospodarka finansowa gminy była prowadzona z zachowaniem wymogów zawartych w ustawie o finansach publicznych”.

Oszczędności to m.in. 254.980 zł na utrzymanie czystości i porządku, 1.143.000 zł w niższych od planowanych wydatkach na urlopy zdrowotne dla nauczycieli, zakup biletów miesięcznych, zakup energii i opału oraz niższe wydatki na wyżywienie w punktach przedszkolnych, a 168.000 zł zostało w kasie gdyż niższe były koszty eksploatacji budynku UG i obsługi Rady Gminy. 

Najwięcej pieniędzy wydano na:

-         oświatę i wychowanie – 9,1 mln zł

-         pomoc społeczną i inne wydatki z tym związane – 4,6 mln zł

-         administrację publiczną – 3,4 mln zł

-         transport i łączność – 3,1 mln zł.

Najwyższe wpływy do kasy gminy to:

9,8 mln zł z podatków od nieruchomości

4,5 mln zł z PIT

1,7 mln zł – opłat eksploatacyjnych.

Na 31.12.2015 roku liczba mieszkańców gminy wynosiła 7.404, a dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca 2.337,24 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 1.899.642,10 zł, a gmina zamierza to spłacić do końca 2024 roku.

 Ponadto w porządku obrad:

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami.       

Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu Miastu Suwałki do realizacji  zadania publicznego w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki.

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
01.18.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.1938 4.2786
USD 0.00% 3.7640 3.8400
GBP 0.00% 4.9126 5.0118
CHF 0.00% 3.9018 3.9806
18.01.2020

Sprzedawca

Dodaj nowe ogoszenie