11.01.2013

C. Cieślukowski o służbie zdrowia

10 stycznia 2013 roku minęły dwa lata pracy Cezarego Cieślukowskiego na stanowisku Członka Zarządu Województwa Podlaskiego. Przedstwiamy podsumowanie działalności w tym okresie C. Cieślukowskiego zaprezentowane na konferencji prasowej.


Służba zdrowia - najważniejsze cele:

 

1.    Powstrzymanie procesu zadłużania się zakładów opieki zdrowotnej, których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego.
2.    Znacząca poprawa wyników finansowych podległych zoz-ów. Dzięki temu Samorząd Województwa nie będzie zmuszony do pokrywania ujemnych wyników finansowych lub przekształcania ich w spółki.

3.    Uzyskanie przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach pożyczki na restrukturyzację z Agencji Restrukturyzacji Przemysłu S.A. w Warszawie w kwocie 20 mln zł. Związane to było z opracowaniem Programu Restrukturyzacji zawierającego działania naprawcze, które w ocenie Zarządu Województwa oraz ARP pozwolą osiągnąć zakładane efekty finansowe i organizacyjne Szpitala. Łączne efekty finansowe restrukturyzacji w latach 2011-2019 wyniosą 77 251 983 zł (przy nakładach finansowych w wysokości 47 543 005 zł).
4.    Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony zdrowia w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie- Dzięki zrealizowanym inwestycjom polepsza się jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, warunki pracy personelu, zmienia się wygląd szpitali.

Najważniejsze działania w jednostkach ochrony zdrowia w Suwałkach w latach 2011-2012

Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach


1. Rozwój infrastruktury medycznej i współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców przygranicza – realizacja w latach 2010-2011 w ramach PEWT Polska-Litwa.

Wartość inwestycji: 4.781.489,97zł

Dofinansowanie PEWT Polska-Litwa:  3.714.369,05 zł

Środki budżetu Województwa: 650.279,59 zł

Środki własne Szpitala: 416.841,33 zł


Zakres:

1. Remont oddziału chirurgii ogólnej

2. Dostawy aparatury i sprzętu medycznego

3. Wykonanie zadaszenia i wejścia głównego do budynku szpitala


2. Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach – realizacja w latach 2010-2011 w ramach RPO WP

Wartość inwestycji: 4.373.554,84 zł

Dofinansowanie RPO WP:  2.815.945,63 zł

Środki budżetu Województwa: 934.875,59 zł

Środki własne Szpitala: 622.733,62 zł


Zakres:

1. Docieplenie budynków głównych szpitala

2. Docieplenie budynku kuchni

3.Wykonanie instalacji solarów

4.Wykonanie modernizacji instalacji c.o. w budynkach głównych

Inwestycja pozwoli ograniczyć koszty o ok. 180-200 tys. zł rocznie.


3. Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach wraz z dostawą wyposażenia i aparatury medycznej. Inwestycja realizowana w latach 2010-2012

Wartość inwestycji: 10.636.747,14 zł

Dofinansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:  9.041.237,82 zł

Środki budżetu Województwa: 1.063.668,66 zł

Środki własne Szpitala: 531.840,66 zł


Zakres:

1. Przebudowa SOR wraz z dostawą wyposażenia i aparatury medycznej

2. Wykonanie dróg dojazdowych do lądowiska i oświetlenie wskaźnika wiatru


4. Modernizacja i przebudowa Oddziału Intensywnej Terapii wraz z dostawą wyposażenia i aparatury medycznej, modernizacja oddziału chirurgii 1 dnia, modernizacja klimatyzacji na potrzeby tych jednostek - w ramach projektu „Podniesienie jakości ratownictwa współpracujących instytucji medycznych w obszarze przygranicznym”

Inwestycja realizowana w latach 2010-2012.

Wartość inwestycji: 10.943.740,09 zł

Dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska:  5.306.355,09 zł

Środki budżetu Województwa: 5.470.081,59 zł

Środki własne Szpitala: 167.303,41 zł


5. Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na rzecz realizowanej koncepcji przebudowy Szpitala na potrzeby realizacji projektu SOR i OIT - modernizacja Stacji Dializ wraz z przebudową Oddziału Nefrologii. Inwestycja zrealizowana w 2011 r.

Wartość inwestycji: 3.005.960 zł.

Środki budżetu Województwa: 3.000.000 zł

Środki własne Szpitala: 5.960 zł


6. Budowa łącznika komunikacyjnego w celu zapewnienia prawidłowego ciągu komunikacyjnego w Szpitalu, łączącego SOR z lądowiskiem – realizacja 2011 r.

Wartość inwestycji: 200.000 zł

Środki budżetu Województwa: 197.613,41 zł

Środki własne Szpitala: 2.386,59 zł


7. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń kuchni na potrzeby przenoszonego z ul. Bulwarowej Oddziału Zakaźnego. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012.

Wartość inwestycji: 3.498.794 zł

Środki budżetu Województwa: 3.404.941,22 zł

Środki własne Szpitala: 93.852,78 zł


8. Zakup tomografu komputerowego – 2011 r.

Wartość inwestycji: 2.519.796,12 zł

Środki budżetu Województwa: 1.999.599,16 zł

Środki budżetu Miasta Suwałk: 500.000 zł

Środki własne Szpitala: 20.196,96 zł


9. Modernizacja parkingu szpitalnego - 2011 r.

Wartość inwestycji: 148.066 zł – środki własne Szpitala

Wprowadzono odpłatność za parkowanie, automatyzacja opłat, racjonalizacja zatrudnienia. Efekt finansowy – ok. 200-250 tys. zł rocznie.


10. W dniu 11 kwietnia 2011 r. Sejmik Województwa zaakceptował nowy Statut Szpitala wraz ze zmienioną struktura organizacyjną.


11. Zmiana na stanowisku Dyrektora Szpitala - 2011.


12. Roboty remontowe dachów: budynku „D”, budynku  pralni, budynku Zakładu Anatomii i Patomorfologii oraz Laboratorium Mikrobiologii – realizacja 2012 r.

Wartość inwestycji: 206.300 zł

Środki budżetu Województwa: 204.237 zł

Środki własne Szpitala: 2.063 zł


13. Pożyczka na restrukturyzację z Agencji Restrukturyzacji Przemysłu S.A.

w Warszawie w kwocie 20 mln zł. Opracowano Program Restrukturyzacji (zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego 15.11.2012 r. - Uchwała nr 126/1806/2012), zawierający działania naprawcze, które w ocenie Zarządu Województwa oraz ARP pozwolą osiągnąć zakładane efekty finansowe i organizacyjne Szpitala. Łączne efekty finansowe restrukturyzacji w latach 2011-2019 wyniosą 77 251 983 zł (przy nakładach finansowych w wysokości 47 543 005 zł).


Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach


1. Dnia 8 grudnia 2011 r. Szpital uzyskał akredytację Ministra Zdrowia - potwierdzenie spełnienia najwyższych standardów w leczeniu i funkcjonowaniu placówki.


2. Dnia 1 stycznia 2012 r. - otwarcie Poradni Psychologicznej.


3. Dnia 1 stycznia 2012 r. - otwarcie Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Geriatrycznego dla pacjentów powyżej 60 r.ż. (15 łóżek).


4. Zwiększenie z 15 do 25 miejsc w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Psychiatrycznym oraz zwiększenie z 10 do 25 miejsc Oddziału Detoksykacji Alkoholowej.

Wartość inwestycji: 747.203,45 zł

Dotacja  budżetu Województwa: 260.000 zł

Środki własne 487.203,45 zł (w tym Pożyczka z budżetu Województwa: 450.000 zł)


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach


1. Termomodernizacja obiektu Pawilonu I i II - realizacja I etapu 2011 r. 241.263 zł- środki własne Ośrodka

2. Wymiana dźwigu szpitalnego – wrzesień 2011 r.

Wartość zadania: 139.728 zł – środki własne Ośrodka

3. Wykonanie robót budowlano – remontowych Pawilon I  parter - Lewe skrzydło. Dział Diagnostyczno – Zabiegowy  Realizacja 2011 r.

Wartość zadania: 89.767,23 zł – środki własne Ośrodka

Zakres: wymiana oświetlenia, pomalowanie ścian i sufitów, montaż odbojnic naroży, montaż klimatyzatorów.

4. Zakup sprzętu medycznego na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – m.in. łóżka rehabilitacyjne elektryczne z barierkami i osprzętem, stół do masażu z elektryczną regulacją wysokości, wózki inwalidzkie, urządzenie do prowadzenia ciągłego ruchu biernego CPM stawu łokciowego, aparaty do mierzenia ciśnienia, power stepper do wykonywania ćwiczeń oporowych kończyn dolnych.  Realizacja grudzień 2011-styczeń 2012.

Wartość zadania: 95.552,07 zł

Środki własne 73.952,13 zł

Środki PFRON – 21.599,94 zł


5. Odnowienie bariery dźwiękoszczelnej i wymiana ogrodzenia – 2012 r.

Wartość zadania: 93.408,73 zł (środki własne)


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach


1. Rozbudowa SPZOP - rozbudowa o 10 łóżek. Okres realizacji 2012 - 2013.

W 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowa 53.382 zł – środki budżetu Województwa.

Wartość robót budowlanych ok. 1.250.000 zł, z czego z budżecie Województwa na 2013 rok zabezpieczono środki w wysokości 375 tys. zł


2. Zakup sprzętu medycznego, w tym 3 respiratorów, 3 ssaków, 3 koncentratorów tlenu, 3 pulsoksymetrów (2011 r.) Wartość zakupu: 125.700 zł – środki własne


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

 

1. Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu – w ramach PEWT Litwa-Polska (2011)

Zakupiono 2 karetki z wyposażeniem w sprzęt medyczny

Wartość projektu: 898.767 zł

Dofinansowanie z PEWT LT-PL: 647.742 zł

Środki własne Pogotowia: 251.025 zł

2. Zakup 2 ambulansów – 2012 r.

Wartość zakupu: 583.110,24 zł – środki własne Pogotowia.

3. Przeniesienie dyspozytorni z Augustowa do Suwałk – dostosowanie do wymogów systemu ratownictwa medycznego (usprawnienie łączności - jedna dyspozytornia będzie obsługiwała powiat suwalski i augustowski).


Planowane wydatki z budżetu Wojwództwa na rok 2013 - zoz-y w Suwałkach                    

L.p.    Nazwa podmiotu     Nazwa zadania    Całkowita wartość zadania    Planowane wydatki  zadanie ZD/5 paragraf 6220 - na zadania inwestycyjne    Planowane wydatki  zadanie ZD/6 paragraf 6229  na wkłady własne do projektów


1.    Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach        21 360 286    11 937 186    942 310

- Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski.     733 562        73 356

- Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach    8 689 538        868 954

- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu pt. "Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach" (Przeniesienie Oddziału Laryngologicznego, remont i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopii)    2 500 000    2 500 000    

- Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem    9 437 186    9 437 186    

    

2.    Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach        6 494 786    2 730 000    153 194    

- Wykonanie dokumentacji technicznej, budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego dla pawilonu III - Oddziału Psychosomatycznego z odcinkiem geriatrycznym    230 000    230 000    

- Dalsza adaptacja budynku przy ul. Reja 67A w Suwałkach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach                      3 500 000    2 500 000    

- Projekt dotyczacy narzedzi TIK do obsługi pacjenta w ramach systemu ochrony zdrowia    2 764 786        153 194

    

3.    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Suwałkach      

1 650 000    250 000    

- Budowa bazy ZPD Augustów przy ul. Rosiczkowej 4 w Augustowie    1 650 000    250 000    


4.    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach        1 250 000    375 000    

- Rozbudowa SPZOP     1 250 000    375 000    


5    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach        559 171    280 000        

- Termomodernizacja obiektu - II etap    559 171    280 000    

    

    Razem:

całkowita wartość zadań - 31 314 243    

planowane wydatki na zadania inwestycyjne - 15 572 186    

planowane wydatki na wkłady własne do projektów - 1 095 504

                

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
10.21.2019 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.2392 4.3248
USD 0.00% 3.8108 3.8878
GBP 0.00% 4.8920 4.9908
CHF 0.00% 3.8567 3.9347
20.10.2019

Napiszę pracę

20.10.2019

Barman

20.10.2019

Pizzerman

20.10.2019

Pasjonat gotowania

Dodaj nowe ogoszenie