16.03.2017

Dwa razy więcej pieniędzy na program Polska-Białoruś-Ukraina. Suwałki, Szypliszki i Kanał

Komisja Wyboru Projektów Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dokonała oceny 352 koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków dot. Celu Tematycznego Dziedzictwo. Przedstawiciele władz centralnych i regionalnych ze wszystkich trzech państw rekomendowali do drugiego etapu 162 projekty

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach projektów zaproszonych do kolejnego etapu naboru wynosi ponad 247 milionów euro. Termin składania wniosków w drugim etapie to koniec czerwca br. Decyzje o wyborze projektów zapadną jesienią 2017 r.

Jednocześnie, ze względu na ogromne zainteresowanie wnioskodawców tematyką promocji i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionów pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego oraz wysoką jakość złożonych projektów, Wspólny Komitet Monitorujący programu zadecydował o maksymalnym zwiększeniu puli dostępnych środków w naborze – z ok. 13,5 mln euro do ok. 27 mln euro.

Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI).

Z unijnych pieniędzy w ramach Transgranicznej Współpracy Regionów Polski, Białorusi i Ukrainy będą mogli skorzystać mieszkańcy 4 polskich województw oraz 4 białoruskich i 6 ukraińskich obwodów.

Obszar główny programu stanowią następujące podregiony:

po stronie polskiej: podregion białostocki, łomżyński, suwalski (obejmuje powiaty augustowski, sejneński i suwalski), ostrołęcko-siedlecki, bialski, chełmsko-zamojski, krośnieński, przemyski;

po stronie białoruskiej - obwód grodzieński, obwód brzeski;

po stronie ukraińskiej - obwody lwowski, wołyński, zakarpacki.

Wśród projektów, które uzyskały wstępną akceptację znalazły się także projekty z Suwalszczyzny. Są to:

Gmina Suwałki: Turystyka dziedzictwa kulturowego, jako zrównoważonego rozwoju Gminy Suwałki i miasta Oszmiany na Białorusi.

Gmina chce w Krzywem utworzyć centrum służące obsłudze ruchu turystycznego, działalności edukacyjnej, ale też mieszkańcom wsi. Wigierski Park Narodowy pozyskane pieniądze zamierza zainwestować w rozbudowę izby etnograficznej w budynku dyrekcji WPN w Krzywem.

Samorząd Oszmian zaś unijną dotację chce przeznaczyć na przebudowę zabytkowej baszty w Golszanach oraz modernizację Centrum Kultury w Oszmianach.

Miasto Suwałki: Rozwój turystyki w oparciu o unikalne wartości wodne w regionie przygranicznym.

Gmina Puńsk: Transgraniczne Muzeum Etnograficzne. Po otrzymaniu funduszy zostanie wykonany remont muzeum bytowego oraz starej plebanii, wykorzystywanej obecnie na cele etnokultury.

Gmina Szypliszki: Zachowanie dziedzictwa historycznego poprzez utworzenie Gminnego Domu Pamięci Gaśniczej w Kaletniku i Muzeum przemysłu papierniczego w Słonimiu na Białorusi.

Władze gminy Szypliszki podpisały wcześniej umowę ze Słonimskim Rejonowym Komitetem Wykonawczym. Celem współpracy było wspólne aplikowanie o środki finansowe w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na lata 2014-2020. Wyodrębniono zagadnienia, które były podstawą do napisania wspólnych projektów w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina.

Gmina Płaska: transgraniczna turystyka dziedzictwa w ramach  klastrów „Kanał Augustowski"

Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" Transgraniczny produkt turystyczny i marka "Kanał Augustowski"

Wśród 190 odrzuconych projektów, jest i kilka z Suwalszczyzny:

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach (PWiK) dotyczący systemów monitorowania instalacyjnych i sanitarnych przecieków w Tarnopolu i Suwałkach

Powiatu sejneńskiego: Wspólne działania na rzecz aktywnej Promocji Dziedzictwa, Turystyki Transgranicznej i Rozwoju

Gmina Sztabin: Aktywni razem. Wzmocnienie transgranicznej kultury i turystyczne ośrodki w Sztabina i Zydychyna

Suwalska dzielnica historyczna, jako podstawa dla rozwoju turystyki ponad granicami

WYG

Źródła: Wrota Podlasia; PBU2020

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
22.04.2018

Fachowcy budowlani

Dodaj nowe ogoszenie