11.10.2017

Firmy z Polski Wschodniej. W październiku aż 100 konkursów na unijne pieniądze

Jeszcze w październiku na przedsiębiorców czeka ponad 100 konkursów unijnych. To szansa dla mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców na pozyskanie pieniędzy na inwestycje.

Oferta dotyczy obszaru m.in. badawczo-rozwojowego, innowacji, efektywności energetycznej, edukacji, rewitalizacji i współpracy ponadnarodowej. Można sobie coś wybrać spośród 30 konkursów ogólnopolskich, 67  regionalnych i 10 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Poniżej informacje o trwających naborach.

 „Szybka ścieżka” to konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z przyspieszoną oceną wniosków o dotację. Skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W październiku ruszają dwa takie nabory. Oba dotyczą opracowania nowego produktu lub usługi i wymagają przeprowadzenia badań przemysłowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

O dotacje w trybie „Szybkiej ścieżki” mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których wyróżniono certyfikatem „Seal of Excellence”. Ten nabór  jest otwarty dla projektów, które już wcześniej doceniono, ale ze względu na niewystarczającą wysokość środków, nie przyznano im finansowania. Takie przedsiębiorstwa będą przechodziły znacznie uproszczoną procedurę oceny wniosków w porównaniu do standardowych konkursów w „szybkiej ścieżce”. Liczba kryteriów oceny, a także zakres informacji wymaganych we wniosku o dofinansowanie, zostały mocno ograniczone. Przewidziano tylko jeden etap oceny merytorycznej. Skróci to znacznie czas potrzebny na podjęcie decyzji o wsparciu projektu.

W obu konkursach wprowadzono rozwiązania, które otwierają nowe możliwości dla uczestników i ułatwiają im sięganie po środki unijne:

 • Firmy mogą sfinansować prace przedwdrożeniowe, np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku.
 • Projekty mogą być realizowane w konsorcjach, których liderami są tylko duże przedsiębiorstwa.
 • Obniżono próg minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych do 1 miliona złotych dla MŚP.
 • Obniżono próg minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych do 5 mln zł dla dużych firm.

Z kolei z programów regionalnych można pozyskać granty na inwestycje w aktywa trwałe w przedsiębiorstwie (czyli np. w aparaturę, sprzęt) oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. prawa do wynalazków, patentów, prawo do wykorzystania wiedzy w danej dziedzinie działalności firmy). Dzięki temu można stworzyć lub unowocześnić infrastrukturę badawczo-rozwojową w swojej działalności innowacyjnej i stworzyć lub rozwinąć działy B+R czy laboratoria.

Są jeszcze trzy październikowe konkursy na wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych tj. INNOSBZ, INNOSTAL i PBSE.

Wszystkie nabory organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkursy skierowane są do przedsiębiorców i konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw.  Można otrzymać pieniądze na projekty, który obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko same prace.

Konkurs INNOSBZ dotyczy obszaru produkcji systemów bezzałogowych w tym: 

 • bezzałogowych statków powietrznych,
 • bezzałogowych platformy lądowych,
 • bezzałogowych platform operujących w środowisku wodnym,
 • podsystemów, podzespołów i technologii dla platform bezzałogowych.

Z kolei w konkursie INNOSTAL szansę na dofinansowanie mają projekty polegające na

 • ulepszaniu wyrobów stalowych i innowacyjnej technologii ich wytwarzania       
 • odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu      
 • optymalizacji zużycia energii.

Nabór PBSE dotyczy sektora elektroenergetycznego i projektów z obszaru:

 • energetyki konwencjonalnej        
 • energetyki odnawialnej      
 • sieci elektroenergetycznych      
 • nowych produktów i usług. 

Październik to także ostatnia okazja na złożenie wniosku o przyznanie dotacji dla mikro i małych firm w tzw. fazie preseed. Dotyczy przedsiębiorców, którzy mają pomysł, ale potrzebują środków na jego zrealizowanie i pokrycie kosztów podstawowych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności.

W październiku również mogą sięgnąć po dotacje unijne duże przedsiębiorstwa lub spółdzielnie mieszkaniowe, które są koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Dzięki pozyskanym pieniądzom można dofinansować inwestycje, w których wykorzystuje się technologię jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła (np. do ogrzewania mieszkań), tj. budowę nowych lub zwiększenie mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 

Chcący zainwestować w sieci ciepłownicze i chłodnicze albo zastąpić konwencjonalne źródła energii źródłami odnawialnymi – mogą ubiegać się o środki z programów regionalnych.

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy działają na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub podlaskiego, wydłużono do 14 grudnia 2017 termin naboru do II Etapu Internacjonalizacji MŚP. Dotyczy to jednak tylko tych przedsiębiorców, którzy przeszli I Etap tj. mają opracowany nowy model biznesowy rozszerzenia swojej działalności na rynki zagraniczne. W II Etapie mogą ubiegać się o dotacje na projekt, który przygotuje ich do wdrożenia nowej strategii biznesowej.

Dla przedsiębiorców z duszą innowatora i lubiących tworzyć nowatorskie rozwiązania problemów, jeszcze do połowy października jest szansa na złożenie wniosku w konkursie z obszaru innowacji społecznych. Dotację może otrzymać projekt, który obejmuje przygotowanie i przetestowanie na określonej grupie osób różnych sposobów nabywania kompetencji na stanowisku pracy. Konkretnie chodzi o kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w branży IT przez osoby, które nie posiadają wykształcenia informatycznego i nie pracowały dotąd w zawodzie programisty.

Dla przedsiębiorców, którzy mają doświadczenie w sektorze szkoleniowym, czy tworzeniu aplikacji elektronicznych w październiku pojawia się bogata oferta konkursów. Pierwszy z nich  skierowany jest do firm, które zajmują się kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Mogą pozyskać wsparcie unijne na przygotowanie szczegółowych planów i programów szkoleń, które wspomagają pracowników szkół. Dotyczy to nauczania m.in. kompetencji kluczowych uczniów np. matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej).

Kolejny konkurs to szansa dla przedsiębiorców, którzy posiadają doświadczenie w opracowywaniu lub adaptacji narzędzi diagnostycznych. Chodzi o narzędzia, które wspierają pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży. Dzięki dotacji unijnej możesz opracować materiały i aplikacje elektroniczne do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej na każdym etapie edukacji dla uczniów o specjalnych potrzebach.

Granty można także wykorzystać na kursy/szkolenia, których celem jest nabycie konkretnych umiejętności przydatnych na danym stanowisku pracy w firmie.

Firmy, które działają w branży multimedialnej również mają szansę na dotację unijną. Mogą pozyskać pieniądze na stworzenie multimedialnych i interaktywnych e-materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dotyczy to materiałów do przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, geografia, biologia), humanistycznych (polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie) oraz matematyki i informatyki.

W  województwie podlaskim możliwe jest jeszcze aplikowanie o środki na poprawę jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe np. z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W tym miesiącu warto ubiegać się o środki z programów regionalnych na wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników i usługi doradcze w tym zakresie. Można również dofinansować programy przekwalifikowania pracowników, które przygotowują ich do kontynuowania pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

W programach regionalnych czeka na przedsiębiorców 7 konkursów na projekty dotyczące rewitalizacji. Wsparcie można otrzymać na:

 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/ popegeerowskich/ lub pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia,      
 • Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich,      
 • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach, z możliwością zagospodarowania przyległego otoczenia.

 

Szczegóły dotyczące konkursów są na stronie internetowej:

 http://www.polskawschodnia.gov.pl. Można je też uzyskać w  Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

WYG

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
08.14.2018 Kupno Sprzedaż
EUR 0.22% 4.2540 4.3400
USD 0.18% 3.7225 3.7977
GBP 0.52% 4.7589 4.8551
CHF 0.15% 3.7446 3.8202
14.08.2018

zamiana

14.08.2018

Szukam mieszkania

Dodaj nowe ogoszenie