29.03.2019

Rozbudowa drogi Lipsk - granica z Białorusią. Kiedy pojedziemy do Grodna przez Lipszczany?

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich po raz kolejny ogłosił przetarg na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku od miejscowości Lipsk do granicy państwa z Białorusią.

Przetarg dotyczy budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lipsk – Granica Państwa, łącznie ponad 11 km.

Oferty należy składać do 7 maja br.

Po rozstrzygnięciu przetargu, jego zwycięzca ma wykonać zadanie w ciągu 14 miesięcy.

Długie poszukiwanie wykonawców

Jest to już trzeci przetarg. Dotychczasowe oferty potencjalnych wykonawców przewyższały przewidziane nakłady.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku już w listopadzie 2016 roku rozstrzygnął przetarg wykonanie opracowania Studium Wykonalności zadania obejmującego budowę i rozbudowę części odcinków drogi wojewódzkiej Nr 664 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie Lipsk – granica państwa oraz części drogi H-6054 do m., Sopockinie w rejonie grodzieńskim w ramach Projektu Transgranicznego pn.: Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy przygranicznej infrastruktury drogowej w województwie podlaskim i rejonie grodzieńskim. Wybrano ofertę firmy Gemicon z Białegostoku.

Natomiast w planie województwa podlaskiego na 2018 były planowane prace dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 664 Lipsk - granica państwa. Koszt inwestycji to 5,8 miliona zł. Droga wojewódzka nr 664 zaczyna się w Augustowie, gdzie łączy się z drogą krajową nr 16, i prowadzi do wschodniej granicy Polski. Po rozbudowie poprawi się połączenie Augustowa z białoruskimi miastami leżącymi przy zachodniej granicy tego państwa.

Budowa była zaplanowana do dofinansowania z projektu dotyczącego rozwoju współpracy partnerskiej na rzecz poprawy przygranicznej infrastruktury drogowej w województwie podlaskim i rejonie grodzieńskim - Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS).

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłosił nawet w ub. roku przetargi przewidujące rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku od miejscowości Lipsk do granicy państwa. Według przewidywań prace miały potrwać przez 10 miesięcy.

Na początku stycznia br. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku unieważnił kolejny przetarg, ponieważ oferta z najniższą ceną zlożona przez STRABAG przewyższyła kwotę, którą zamierzał przezbaczyć zamawiający - tj. 5 581 810,26 zł., przy jednoczesnym braku możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia br. z listy tegorocznych inwestycji drogowych sejmik skreślił modernizację trasy Lipsk – granica państwa, która miała być dofinansowana z unijnego programu Polska - Białoruś i miała wpłynąć na podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia przejścia granicznego w Lipszczanach.

Pod koniec lutego Marek Olbryś, wicemarszałek województwa biorący udział w seminarium drogowym w Augustowie, zapewnił, że rozbudowa drogi Lipsk – Granica Państwa ma znaczenie dla rozwoju województwa i istnieją realne szanse na jej realizację.

Droga na Białoruś i przejście graniczne

Władze województwa podlaskiego oraz obwodu grodzieńskiego (Białoruś) starały się o budowę i otwarcie przejścia granicznego Lipszczany (gmina Lipsk, powiat augustowski) –Sofijewo (Białoruś). Za otwarciem takiego przejścia opowiedziała się już, pod koniec września 2016 roku, Polsko-Białoruska Komisja ds. współpracy regionalnej, która obradowała w Białowieży. Potrzebne będą lepsze drogi po obu stronach granicy.

Przy okazji podpisania umowy o współpracy międzyregionalnej między Województwem Podlaskim a Komitetem Wykonawczym Obwodu Grodzieńskiego oraz Pikniku Bez Granic” na Kanale Augustowskim w maju 2017 roku, szefowie obu regionów: gubernator obwodu Władimir Krawcow oraz ówczesny marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, zgodnie oświadczyli, że jednym z kolejnych zadań, jakie przed sobą stawiają, jest otwarcie przejścia granicznego Lipszczany - Sofijewo.

Przejście miałoby być przeznaczone dla pieszych, rowerzystów i aut do 3,5 tony. Zdaniem Władimira Krawcowa, przyczyniłoby się ono do uproszczenia komunikacji między Grodnem a Augustowem, jest to bowiem najkrótsza droga łącząca oba miasta.

Jan Wasilewski, przewodniczący Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, podczas wizyty w Augustowie w lipcu 2017 roku, poinformował, że zmodernizowana z funduszy unijnych, w ramach projektu realizowanego z Gminą Płaska, droga po stronie białoruskiej Sofijewo – Sopoćkinie jest już przygotowana do przyjęcia polskich turystów.

 

WYG

Źródło: PUW, fot: GDDKiA

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Dodaj nowe ogoszenie