04.03.2019

Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania. Ponad 4,5 mln zł na pięć rodzajów projektów

Od 18 marca do 5 kwietnia Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania będzie przyjmowało wnioski o dofinansowanie projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W sumie na teren działania lokalnej grupy, obejmujący gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak, Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz miasto Sejny trafi kwota przekraczająca 4,5 mln zł.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pochodzą premie w wysokości 100 tys. zł  dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, założyć firmę turystyczną czy też wykorzystującą lokalne zasoby. Premiowane będą biznesplany zakładające zatrudnienie więcej niż jednej osoby oraz wkład własny.

Pozostałe cztery rodzaje projektów będzie można realizować dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na inwestycje w infrastrukturę społeczną – powstawanie lub modernizację świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów lub centrów integracyjnych czy warsztatów przeznaczono w sumie 833 tys. zł. Wnioski mogą składać samorządy terytorialne i ich jednostki, instytucje pomocy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej.

Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, ale też instytucje zajmujące się monitorowaniem środowiska, parki krajobrazowe i narodowe mogą ubiegać się o 85-procentowe dotacje na infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego wraz z działalnością związaną z edukacją ekologiczną. Mowa na przykład o szlakach turystycznych czy małej infrastrukturze turystycznej. W sumie na przedsięwzięcia związane z Ekologiczną Suwalszczyzną – Ochroną bioróżnorodności klimatu zaplanowano 932 tys. zł.

Prawie 1,1 mln zł sięga zaś kwota przewidziana na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących kultury, sztuki i edukacji „Pamiętamy, skąd przyszliśmy, nie zapominamy, gdzie żyjemy”. O pieniądze na rewitalizację obiektów i terenów w celu przywrócenia lub nadania im funkcji kulturalnych, społecznych czy edukacyjnych mogą występować jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe.   

Ostatni typ projektów stanowią działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.Tutaj na dotacje przewidziano największą kwotę  prawie 1,5 mln zł, a ubiegać się o nie mogą jednostki samorządu terytorialnego,  publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy.  Projekty mogą dotyczyć tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dziecii młodzieży – ognisk, kół zainteresowań, świetlic środowiskowych czy  socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych oraz organizowania poradnictwa rodzinnego czy specjalistycznego, terapii, pomocy prawnej, grup samopomocowych.

 

Oto treść ogłoszenia:    

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

NABÓR nr I/EFRROW/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-naboru-wnioskow-iefrrow2019-na-operacje-z-zakresu-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html

 

oraz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Likwidujemy bariery z EFRR na operacje z zakresu:

 

 Typ operacji 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

NABÓR nr I/EFRR/2019

http://www.su-se.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-iefrr2019-dzialanie-8-infrastruktura-spoleczna.html

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: I.2.4 Ekologiczna Suwalszczyzna na operacje z zakresu:

 

 Typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

NABÓR nr II/EFRR/2019

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-naboru-wnioskow-ivefrr2019-dzialanie-ochrona-bioroznorodnosci-i-klimatu.html

 

Przedsięwzięcie I.1.6 - Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

Typ projektu nr 9  - Rewitalizacja małej skali  

NABÓR nr III/EFRR/2019

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iiiefrr2019-typ-9-rewitalizacja-malej-skali.html

 

Przedsięwzięcie 1.1.3  Likwidujemy bariery z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z zakresu:

 Typ projektu nr 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

NABÓR nr  I/EFS/2019

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iefs2019-rodziny.html

 

Termin składania wniosków: od 18.03.2019 od godz. 8.00 – do 05.04.2019 do godz. 15.30.

 

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.


 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Dodaj nowe ogoszenie