16.09.2020

Gmina Puńsk. Zasady konsultacji społecznych

Rada Gminy Puńsk przyjęła uchwałę w sprawie konsultacji społecznych. Określa ona tryb i zasady ich prowadzenia z mieszkańcami gminy w sprawach ważnych dla mieszkańców.

Konsultacje przeprowadza się w celu:

1) włączenia mieszkańców w procesy decyzyjne w sprawach mających wpływ na jakość ich życia;

2) zasięgania opinii, propozycji i uwag od mieszkańców odzwierciedlających ich zróżnicowane potrzeby

w określonej sprawie;

3) aktywizacji środowisk lokalnych, wzrostu zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz gminy oraz wzmacniania zaufania społecznego.

Zasięg konsultacji

 Konsultacje mogą mieć zasięg:

1) ogólnogminny – we wszystkich sprawach istotnych dla mieszkańców całej gminy;

2) lokalny – we wszystkich sprawach istotnych dla mieszkańców określonej części gminy;

3) środowiskowy – w sprawach ważnych dla określonej grupy mieszkańców.

Konsultacje obligatoryjne przeprowadza się:

1) w przypadkach określonych ustawami;

2) przy projektowaniu założeń budżetu partycypacyjnego.

 Konsultacje fakultatywne można przeprowadzić w innych sprawach ważnych dla mieszkańców.

Inicjatywa w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych

Wójt może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy albo na wniosek:

1) Rady Gminy;

2) grupy co najmniej 5 radnych;

4) grupy co najmniej 100 mieszkańców;

5) co najmniej 3 organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Puńsk.

Procedura inicjowania konsultacji społecznych

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składa się do Wójta Gminy Puńsk. Wniosek radnych powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy, w tym wskazanie osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawców

oraz adres do korespondencji;

2) cel i przedmiot konsultacji;

3) zasięg konsultacji;

4) proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

5) proponowane formy i miejsca prowadzenia konsultacji;

6) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

Natomiast wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców gminy Puńsk powinien także zawierać listę osób popierających wniosek, tj.:

1) imię, nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) własnoręczny podpis;

4) określenie przedmiotu konsultacji

Wójt Gminy Puńsk rozpatruje wniosek, uwzględniając ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. W przypadku odmowy, musi uzasadnić swoją decyzję.

Formy konsultacji

Konsultacje są prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) otwarte spotkania i debaty z mieszkańcami;

2) zbieranie uwag i wniosków w punktach konsultacyjnych;

3) badanie opinii mieszkańców poprzez formularze, ankiety, sondaże z wykorzystaniem metod tradycyjnych lub drogą elektroniczną;

4) wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu wymagającego konsultacji społecznych;

5) inne formy konsultacji, wynikające ze specyfiki przedmiotu konsultacji oraz zapewniające szeroki dostęp mieszkańców do uczestnictwa w nich.

Akcja informacyjno-promocyjna

Wszystkie konsultacje muszą być poprzedzone odpowiednią do ich przedmiotu i zakresu akcją informacyjno-promocyjną, w szczególności na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Raport z wyników konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Puńsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznych, dodatkowo raport może być udostępniony w inny sposób, szczególnie dogodny dla uczestników.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nich udział. Jednak wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organu gminy podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.

 

WYG

Źródło: UG Puńsk

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*