24.10.2019

Interreg Poiska - Litwa. Długa kolejka po 25 mln euro, przygotowania do programu na lata 2021 - 2027

W Wilnie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. programowania po 2020 r. Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

Podczas spotkania uzgodniono, że zostanie przeprowadzona ankieta wśród potencjalnych beneficjentów w celu określenia potrzeb regionów objętych Programem.

Zaplanowano zorganizowanie dwóch warsztatów dla interesariuszy Programu w celu przeanalizowania szczegółowych celów i zadań na lata 2021-2027. Warsztaty specjalistyczne zaplanowano na styczeń 2020 r. w Polsce i na Litwie.

Zakłada się wstępnie, że będzie osiem priorytetów: inteligentny wzrost gospodarczy, czysta energia, komunikacja i transport, sprawy społeczne, lepsze zarządzanie, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i inwestycje na rzecz miejsc pracy i wzrostu.

Obszar wsparcia

Polska: podregion ełcki, suwalski i białostocki

Litwa: okręg olicki, mariampolski, kowieński, tauroski i wileński (z wyjątkiem miasta Wilno)

Natomiast kolejne posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego odbędzie się w dniach 4 - 5 marca 2020 r. w Druskiennikach na Litwie. Podczas posiedzenia WKM podjęte zostaną decyzje dotyczące finansowania projektów złożonych w 4 naborze wniosków.

Przypomnijmy, że czwarty nabór wniosków Programu Interreg V-A Litwa-Polska zakończył się 30 września 2019r. Do momentu zamknięcia naboru Wspólny Sekretariat Programu otrzymał 66 wniosków: 35 wniosków z Beneficjentami wiodącymi z Litwy i 31 wniosków z Beneficjentami wiodącymi z Polski. Najwięcej wniosków z Litwy wpłynęło z rejonów Olity i Kowna Alytus - odpowiednio 12 oraz 11. Z kolei po polskiej stronie najbardziej aktywne okazało się województwo podlaskie, które złożyło łącznie 20 aplikacji.

Pośród beneficjentów największą popularnością cieszył się Cel szczegółowy 1.1.- “Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze przygranicznym” z 29 projektami, co stanowi 44% wszystkich złożonych aplikacji. Najmniej popularny okazał się Cel szczegółowy 2.2.- “Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia” z 8 otrzymanymi projektami. Zauważono jednak prawie trzykrotny wzrost popularności tego obszaru w porównaniu z poprzednim naborem.

Łączna wartość złożonych projektów opiewa na kwotę 43,4 miliony EURO, natomiast orientacyjna pula środków możliwych do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to 25,4 miliony euro. Dofinansowanie w tym programie wynosi do 85 proc. kosztów.

Projekty złożone w IV naborze z naszego regionu dotyczą różnej problematyki. Np. miasto Sejny, wspólnie z litewskim partnerem Kozłowa Ruda, stara się o fundusze z program Interreg Polska - Litwa. W Sejnach przebudowane zostałoby targowisko miejskie. Koszt oszacowano na 3 mln zł.

Puńsk i Birsztany na Litwie złożyły projekty:

„Przestrzenie publiczne w Puńsku i Birštonas: Dziedzictwo. Konkurencyjność. Zrównoważona turystyka” współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska, na kwotę 2 220 000zł, wkład własny 333 000zł.

2 „Wspólna inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy” współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska, wartość projektu 771 300 zł, wkład własny gminy 115 695zł

Gmina Puńsk zabezpiecza środki finansowe niezbędne do pokrycia wkładu własnego w kwocie 448 695 zł.

Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach stara się o dofinansowanie w kwocie 1,7 mln złotych na nowoczesną wystawę. Złożyło projekt wspólnie z muzeami w Olicie i Łoździejach.

Gmina Filipów złożyła wniosek na przebudowę boiska i ciągów pieszo jezdnych w Dolinie Górnej Rospudy w ramach programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska o wartości 3 mln zł.

Powiat sejneński stara się o 85 procentowe dofinansowanie budowy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Złożył wniosek razem z litewskim miastem Jonawa, które chce wyremontować już istniejący budynek.

Gmina Raczki wraz z Puńskiem wspólnie zabiegają o fundusze z programu transgranicznego z litewskim uzdrowiskowo- turystycznym miasteczkiem Birszatny. W grę wchodzi po 300-400 tys. euro na gminę. W przypadku gminy Raczki pieniądze trafiłyby do rozbudowywanej remizy. W budynku ma powstać duża sala koncertowo-konferencyjna i m.in. pomieszczenia dla orkiestry.

 

WYG

Źródło i fot: Sekretariat Programu Interreg V-A Litwa-Polska

Na fot: Posiedzenie grupy roboczej 22 października 2019 r.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*