Zapraszamy na relację na żywo


Asseco Resovia Rzeszów


Ślepsk Malow Suwałki

01.02.2023
20:30

26.11.2022

Suwałki. Czy radni podniosą próg dochodowy do dodatku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami?

Zgodne z projektem uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Suwałk ma być podwyższone kryterium dochodowe dla osób samotnych ubiegających się o dodatek osłonowy.

 Adresatami programu będą osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) samotnie zamieszkują w lokalu lub domu, do którego posiadają tytuł prawny;

2) osiągają dochód nie przekraczający 2 400 zł miesięcznie;

3) za dochód, o którym mowa w pkt 2 uważa się:

a) przychody/dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszone o pobraną zaliczkę na podatek dochodowy oraz odprowadzone składki zdrowotne, chorobowe i emerytalno-rentowe, o których mowa w odrębnych przepisach,

b) dochody niepodlegające opodatkowaniu;

c) inne na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

4) nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór

odpadów komunalnych;

5) gromadzą odpady w sposób selektywny;

6) na bieżąco ponoszą opłaty za odbiór odpadów w sposób selektywny i nie posiadają zaległości wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach z tytułu podatków i opłat.

Pomoc finansowa osobom spełniającym kryteria przyznawana jest w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 20 zł miesięcznie. Świadczenia pieniężne przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna prawnego złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Świadczenia pieniężne przyznaje się od miesiąca złożenia wniosku na okres 6 miesięcy, nie dłużej niż na okres obowiązywania uchwały.

Wcześniejsza uchwała z 2021 roku ustalała kryterium dochodowe na 2 tysiące złotych. Według stanu na dzień 4 listopada 2022 r. przyznano świadczenia 159 osobom na kwotę 26 380 zł (1 319 świadczeń).

W związku z kryzysem inflacyjnym podwyższa się dochód osób samotnych uprawnionych do świadczeń z kwoty 2 000 zł na kwotę 2 400 zł. Skutek finansowy przyjęcia uchwały dla dotychczasowej grupy szacuje się na kwotę około 35 000 zł rocznie. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Źródłem finansowania są środki własne Miasta Suwałki – głosi uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*