Zapraszamy na relację na żywo


MKS Ślepsk Malow Suwałki


Cerrad Enea Czarni Radom

28.10.2020
17:30

11.06.2020

ARiMR. Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. Potrwa on do 30 września br. bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. wynosi 40.000.000 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, czy też wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

Od 3 do 5 tysięcy złotych na koło

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:

- 3000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,

- 4000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,

- 5000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

- wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do dnia 31 grudnia 2020 r.

- rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku,

- zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości, - przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia - udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.

Na jakie cele?

  Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i poz. 932), zgodnie z którym KGW może wydatkować pomoc na realizację celów związanych z:

- działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;

- działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

- rozwojem przedsiębiorczości kobiet;

- inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

- upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

- reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

- rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Więcej informacji, w tym o dokumentach niezbędne do przyznania pomocy, znajduje się, na stronie internetowej ARIMR. Można też skorzystać z bezpłatnej infolinii: 800 380 084.

 

Źródło: ARiMR

Na fot: KGW w Przystawańcach w gminie Puńsk.

Fot. Podlaski Urząd Marszałkowski

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*