22.05.2020

Gaz-System wybrał wszystkich wykonawców północnej części gazociągu Polska - Litwa

GAZ-SYSTEM podpisał umowę z firmą IDS-BUD S.A. dla zadania Rudka-Skroda – Konopki, co oznacza, że spółka zakontraktowała wszystkich wykonawców dla północnej części gazociągu Polska – Litwa.

Zamówione zostały także rury i niezbędna armatura, które pozwolą na rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych na tej inwestycji. 

Budowa 185 km północnej części tej inwestycji będzie realizowana przez 3 firmy:

•    IDS-BUD SA. na trasie Rudka Skroda – Konopki – ok. 61 km;

• konsorcjum NDI na trasie Konopki – Kuków – ok. 77 km;

• konsorcjum JT S.A. na trasie Kuków – Granica PL-LT – ok. 47 km.

- Mamy zakontraktowanych wszystkich wykonawców części północnej interkonektora Polska-Litwa, co oznacza, że możemy przechodzić do fazy budowlanej tej inwestycji. Połączenie gazowe Polski z Litwą zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu, a także umożliwi gazyfikację północno-wschodnich regionów Polski - powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko, cytowany w komunikacie.

Obecnie na północnej części GIPL trwa proces przekazywania nieruchomości w pasie inwestycji na potrzeby prac budowlanych.

Jak będzie przebiegała budowa gazociągu?

1. Rozpoznanie geodezyjne i wytyczenie trasy: określenie dokładnego przebiegu osi rurociągu, wyznaczenie słupkami pasa budowy oraz potencjalnych miejsc kolizji z drogami, liniami kolejowymi etc.

2. Usunięcie roślinności i zdjęcie warstwy humusu: oczyszczenie pasa budowy z drzew, krzewów oraz wszelkich innych zidentyfikowanych obiektów utrudniających prowadzenie prac; usunięcie wierzchniej warstwy gleby (ok. 0,3 m) – usypanie wału; wyrównanie terenu w celu ułatwienia poruszania się maszyn budowlanych.

3. Rozmieszczenie rur wzdłuż trasy:

- transport rur składowanych wcześniej na placach składowych wokół budowy i układanie w pobliżu linii rurociągu;

-dopasowywane rozwiezionych rur na miejscu do zaprojektowanego profilu trasy.

4. Spawanie rur i wykonanie wykopu:

- spawanie ułożonych i odpowiednio wygiętych rur z pozostawieniem miejsca umożliwiającego poruszanie się maszyn budowlanych;

- inspekcja spawów i spoin, kontrola ultradźwiękowa/radiograficzna w celu zapewnienia najwyższej jakości wykonania połączeń rur;

- wykonanie wykopu umożliwiającego ułożenie rurociągu na odpowiedniej głębokości pozwalającej na przysypanie go co najmniej 1,2 m warstwą ziemi licząc od górnej ścianki rury;

- oczyszczenie wykopu z kamieni i innych przeszkód (korzeni) –wykonanie podsypki z piasku.

5. Układanie gazociągu w wykopie:

- układanie rurociągu w sposób ciągły, przy jednoczesnym użyciu ok. 3-6 tzw. żurawi bocznych;

- zespawana rura przesuwana jest po specjalnych kołyskach wyposażonych w rolki;

- inwentaryzacja powykonawcza zespawanych i ułożonych części rurociągu przed zasypaniem;

- obsypanie ułożonego rurociągu piaskiem, a następnie gruntem rodzimym wydobytym wcześniej z wykopu – zabezpieczenie powłoki izolacyjnej tzw. gruntem miękkim, zagospodarowanie nadmiaru gruntu.

6. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego:

- odtworzenie początkowego ukształtowania terenu i zabezpieczenie przed erozją;

- przywrócenie pierwotnej warstwy gleby – rozłożenie humusu w pasie budowy;

- odbudowa biologiczna m.in. polegającą na obsianiu terenu mieszanką traw (po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z właścicielami działek).

7. Znakowanie trasy gazociągu:

- znakowanie słupkami, które pozostaną jedynym śladem przebiegu rurociągu pomiędzy kolejnymi obiektami naziemnymi (ZZU).

8. Wykonanie prób, odbiorów technicznych i rozruchów:

- uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie i formalne przekazanie gazociągu do eksploatacji.

Dla gazociągu wysokiego ciśnienia, w całym okresie jego eksploatacji, ustanowiony zostanie pas strefy kontrolowanej o szerokości 6,0 m na każdą stronę od osi gazociągu (łącznie 12 metrów), co oznacza pewne ograniczenia dla właścicieli, użytkowników gruntów.

W strefie kontrolowanej nie należy:

- wznosić obiektów budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,

- urządzać stałych składów i magazynów,

- podejmować działań mogących powodować uszkodzenia gazociągu.

W strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3 m licząc od osi gazociągu do pni drzew, a wszelkie prace można prowadzić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z GAZ-SYSTEM S.A.

 Nie ma przeszkód do prowadzenia działalności rolniczej i kontynuowania upraw w pasie strefy kontrolowanej, tj. dokonywania zasiewów i zbiorów po zakończeniu fazy budowy oraz po przywróceniu terenu do pierwotnego stanu.

 Budowa gazociągu będzie trwała w latach 2020 -2022.

Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Stronami projektu są GAZ-SYSTEM S.A. - operator polskiego systemu przesyłowego oraz AB Amber Grid – operator litewskiego systemu przesyłowego.

Łączna długość – po stronie polskiej ok. 343 km, po stronie litewskiej ok. 165 km.

Na Litwie

Budowa GIPL, którego długość na Litwie wynosi 165 km, rozpoczęła się na początku tego roku. 85 km rur stalowych sprowadzono już z Polski na Litwę, 64 km rur, a pierwsze kilometry rurociągu ułożono w wykopach. Obecnie prowadzone są także wykopaliska archeologiczne na trasie rurociągu.

Pandemia wirusa COVID-1 nie wpłynęła na Litwie na budowę połączenia gazowego między Litwą a Polską. Trwają prace budowlane tego strategicznego projektu energetycznego. Zgodnie z planem połączenie to, które przyniesie korzyści nie tylko Litwie, ale także uczestnikom rynku gazu w całym regionie, zostanie zbudowane na Litwie do końca 2021 r. w tym roku planowane jest wykonanie prawie dwóch trzecich prac budowlanych.

- Jeden z największych ostatnio projektów energetycznych na Litwie, budowa gazociągu GIPL między Litwą a Polską, przebiega zgodnie z harmonogramem. Dzięki koncentracji, właściwie zorganizowanej i zgodnej ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa możliwa jest praca bez zatrzymywania się nawet na jeden dzień w ciągu siedmiu tygodni kwarantanny. Dlatego cel się nie zmienia - w tym roku trzeba zbudować dwie trzecie tego gazociągu - mówi minister energii Žygimantas Vaičiūnas, który odwiedził w maju br. plac budowy GIPL w pobliżu Kernavė.

- Najtrudniejszy etap tegorocznych prac rozpocznie się na początku czerwca, kiedy niemieccy partnerzy rozpoczną kierunkowe wiercenie poziome pod rzeką Neris. Natomiast w Kernawie z jednej strony i w miejscowości Kazokiškės, z drugiej strony rzeki, zostało już przygotowane miejsce pracy, dobiega końca spawanie specjalnej rury, która zostanie poprowadzona pod dnem rzeki, na głębokości 20 metrów - wyjaśnia Nemunas Biknius, dyrektor generalny Amber Grid.

Komercyjne wykorzystanie połączenia GIPL w Europie

Gazociąg ma służyć zarówno rynkowi regionalnemu, w tym i Suwalszczyźnie oraz Sejneńszczyźnie, ale także większej części Europy.

Litewscy i polscy operatorzy systemów przesyłowych gazu Amber Grid i GAZ-SYSTEM podpisali niedawno umowę z międzynarodową firmą konsultingową i inżynieryjną AFRY (wcześniej Poyry) na przygotowanie badania niezależnych ekspertów, zapewniającego możliwe rozwiązania dla optymalnej komercyjnie transmisji gazu obsługiwanej przez obie firmy.

Usługi doradcze będą finansowane w równych częściach przez operatorów z obu krajów. Wyniki badania należy przedłożyć do sierpnia.

Celem jest, aby od 2022 r. połączenie gazowe GIPL przyniosłoby jak największe możliwe korzyści ekonomiczne konsumentom Litwy, Polski i innych krajów Unii Europejskiej i byłoby intensywnie wykorzystywane w transporcie gazu na różnych trasach i na potrzeby wielu krajów.

Według Nemunasa Bikniusa, dyrektora generalnego Amber Grid, GIPL jest nie tylko dwukierunkowym gazociągiem łączącym litewskie i polskie systemy przesyłowe gazu, ale także środkiem do integracji z rynkiem gazu Unii Europejskiej w regionie obecnie odizolowanym od innych rynków UE. Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw w regionie nowe połączenie ma znaczny potencjał handlowy i może przynieść znaczne korzyści ekonomiczne uczestnikom rynku gazu.

Rurociąg GIPL połączy nie tylko bałtycki i fiński rynek gazu z Polską, a także z Unią Europejską, która finansuje znaczną część projektu. Nowa trasa gazowa to nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii. Jego korzyści, wraz z całą rozwiniętą infrastrukturą energetyczną, w tym terminalem skroplonego gazu ziemnego w Kłajpedzie, wzajemne połączenia między krajami, otwarcie fińskiego rynku gazu, przyniosą również korzyści ekonomiczne i zostaną odzwierciedlone w cenie gazu.

Badanie dostarczy wskazówek, w jaki sposób GIPL może przyczynić się do dalszego rozwoju rynku regionalnego, jaki powinien być optymalny dostęp do punktu połączenia GIPL, jaki wpływ mogą mieć szanse stworzone przez GIPL na inną infrastrukturę przesyłową.

Stając się częścią ogromnego rynku gazu, pojawiają się aspekty korzyści komercyjnych, w tym możliwości uczestnictwa w rynku polskim i europejskim, oferowania nowych instrumentów w handlu gazem i zwiększania wykorzystania terminalu LNG w Kłajpedzie. Na korzystnych warunkach GIPL umożliwi transport gazu do lub z Polski i innych krajów UE, a także zastosowanie dodatkowych rozwiązań technicznych w celu dostarczenia gazu na Ukrainę lub Białoruś - głosi komunikat Amber Grid.

Połączenie GIPL będzie w stanie przesyłać do 27 terawatogodzin (TWh) gazu rocznie do krajów bałtyckich, do 21 TWh rocznie do Polski, a bałtyckie rynki gazu staną się częścią ogólnego rynku gazu w UE.

Łączne dofinansowanie unijne dla GIPL wynosi 266,4 mln EURO (dla obu inwestorów projektu - Gaz-System oraz litewskiego operatora systemu przesyłowego Amber Grid), a jego źródłem jest instrument UE "Łącząc Europę".

 

WYG

Źródło i fot: GAZ-SYSTEM; AMBER GRID

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*