03.08.2020

Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Średnia w województwie zbliżona do krajowej

W piątek, 31 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty. Tego samego dnia otrzymali zaświadczenia z wynikami z poszczególnych przedmiotów, wyrażone w procentach.

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym został przeprowadzony od 16 do 18 czerwca w formie pisemnej. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli do niego przystąpić, zdawali egzamin 7, 8 i 9 lipca. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Przystąpienie do egzaminów było warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym przystąpiło w województwie podlaskim 10 045 spośród 10 151 uczniów VIII klasy (99,0%) z 383 szkół podstawowych. Pozostali uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym albo byli zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu, bo byli laureatami konkursów przedmiotowych.

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 58% punktów możliwych do zdobycia. Średnia w kraju wynosi 59 proc. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały odbiór tekstów kultury i wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji. Więcej trudności sprawiły uczniom zadania otwarte sprawdzające znajomość lektur obowiązkowych oraz umiejętność argumentowania.

Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 47% punktów możliwych do zdobycia. Średnia krajowa 46 proc. Jednym z trzech łatwiejszych zadań okazało się zadanie, w którym sprawdzana była umiejętność odczytywania, interpretowania oraz przetwarzania danych przedstawionych na diagramie.

Arkusze egzaminacyjne z wszystkich języków obcych miały identyczną formę, składały się z takich samych części i takiej samej liczby zadań takiego samego typu, za rozwiązanie których można było otrzymać taką samą liczbę punktów. W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności zdających w pięciu obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio: z języka angielskiego – 54% punktów (średnia krajowa - 54 proc.), z języka francuskiego – 88% punktów (3 osoby piszące), z języka niemieckiego – 55% punktów - średnia krajowa - 45 proc., z języka rosyjskiego – 55% punktów, z języka włoskiego – 24% punktów (2 osoby piszące).

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*