13.02.2019

Oferta dla samorządów i euroregionów Dofinansowanie na transgraniczne działania rozwojowe

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) wraz ze Stowarzyszeniem Europejskich Regionów Granicznych (AEBR) ogłosiło zaproszenie do władz publicznych i struktur transgranicznych w regionach przygranicznych w UE i krajach EFTA o składanie wniosków o wsparcie techniczne oraz uzyskania porad prawnych.

Inicjatywa skierowana jest do władz regionalnych i lokalnych, a także do europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT) i euroregionów. W naszym regionie dotyczy to pogranicza polsko-litewskiego i subregionu ełckiego.

W ramach „B-solutions” beneficjenci otrzymają możliwość wsparcia technicznego oraz uzyskania porad prawnych. Wsparcie to pozwoli jasno udokumentować bariery, zidentyfikować ograniczenia prawne (lub praktyki administracyjne) powodujące utrudnienia oraz opracować możliwy plan działań w kierunku rozwiązania problemu.

Inicjatywa ma za zadanie zebrania konkretnych i możliwych do powielenia działań, w celu identyfikacji przeszkód natury prawnej i administracyjnej oraz testowanie rozwiązań transgranicznych, na wewnętrznych lądowych granicach UE w 5 dziedzinach:

• Zatrudnienie;

• Zdrowie (w tym służby ratunkowe);

• Wielojęzykowość;

• Transport publiczny;

• Współpraca instytucjonalna;

Nabór potrwa do 15 marca 2019 r.

O projekcie

B-solutions to dwuletnia inicjatywa na rzecz pokonywania przeszkód prawnych i administracyjnych na granicach wewnętrznych UE.

Jest on promowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej ( DG REGIO ) i zarządzany przez Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych ( AEBR ), jako jedno z działań zaproponowanych w komunikacie "Pobudzanie wzrostu i spójności w regionach przygranicznych UE" .

Władze publiczne administracji przygranicznej mogą przedstawić krótki opis przeszkód prawnych lub administracyjnych, z którymi borykają się przy realizacji projektów w obszarze przygranicznym. Wybrani kandydaci otrzymują wsparcie od Komisji Europejskiej w celu usunięcia trudności, które utrudniają współpracę z sąsiednim krajem. 

DG REGIO i AEBR oferują możliwość znalezienia rozwiązania konkretnych przeszkód dla współpracy transgranicznej i przyczynienia się do znalezienia innowacyjnej polityki mającej na celu lepszą współpracę transgraniczną.

Dla kogo?

 

b-solutions odnosi się do praktyków współpracy transgranicznej .

W szczególności podmioty publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym mogą uczestniczyć w zaproszeniu, a także podmioty transgraniczne posiadające osobowość prawną, również, jeżeli nie są organami publicznymi (EUWT, Euroregiony i podobne struktury CB).

Uczestnicy będą mogli wspierać projekty współpracy z sąsiednim regionem, przyczynią się do sformułowania dotyczących integracji UE i będą wspierać politykę spójności.

​​Uczestniczące organizacje znacznie zwiększą w ten sposób swoją widoczność i prestiż w stosunku do europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych decydentów oraz do innych podmiotów transgranicznych w całej Europie. Ostatecznym celem b-rozwiązań jest przyczynienie się do integracji europejskiej,  zapewniając najlepsze narzędzia dla praktyków.

Unijna polityka spójności może ucierpieć w przyszłości w wyniku znacznego ograniczenia dostępnych funduszy. Dlatego ważne jest, aby zwracać odpowiednią uwagę i widoczność na skuteczne rozwiązania transgraniczne i generować wsparcie ze strony obywateli, rządów i instytucji UE, aby utrzymać współpracę transgraniczną - i powiązane z nią fundusze - jako kluczowy element integracji europejskiej – informują organizatory naboru wniosków.

​Terminy:

1.Drugie otwarcie naboru: 30 stycznia 2019 r.

2.Zamknięcie: 15 marca 2019 r.

3.Wybór zwycięskich wniosków: druga połowa marca 2019 r.

4.Okres realizacji w ramach drugiego zaproszenia: marzec - lipiec 2019 r.

​5.Badanie i analiza działań pilotażowych w ramach obu zaproszeń: 1 listopada - 31 listopada 2019 r. 

6.Raportowanie: 1 grudnia 2019 r. - 14 grudnia 2019 r.

Więcej o b-solutions na stronach: https://ec.europa.eu/futurium/en/pilot-projects/2nd-b-solutions-call-proposals-until-15-march

 https://www.b-solutionsproject.com/ i na https://www.b-solutionsproject.com/info-kit

 Można też skontaktować się z zespołem B-Solutions poprzezb-solutions@aebr.eu

 

Obecnie realizowanych jest 10 projektów z pierwszego naboru.

31 stycznia partnerzy projektu pierwszych projektów B-Solutions spotkali się w Brukseli, aby przedyskutować wyzwania i możliwości w swoich projektach, wraz z ekspertami z CESCI (Central European Service for Border Initiatives), ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross- współpraca transgraniczna) i MOT (Mission Opérationelle Transfrontalière), a także SERG (stowarzyszenie europejskich regionów przygranicznych) i DG REGIO.

Przeanalizowano sposoby ograniczenia przeszkód w regionach transgranicznych. Partnerzy projektu próbowali zmierzyć się z takimi przeszkodami w dziedzinach edukacji, zdrowia, danych, zatrudnienia i transportu.

WYG

Na fot. Spotkanie w Brukseli dot. I naboru

Źródło i fot: /ec.europa.eu

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*