31.12.2023

Podsumowanie drogowego roku 2023 w województwie warmińsko-mazurskim

850 mln zł to kwota, którą GDDKiA przeznaczyła w 2023 roku na inwestycje drogowe na Warmii i Mazurach.

Oddając do ruchu blisko 23-kilometrowy odcinek trasy Via Baltica, od węzła Ełk Południe do Kalinowa, zakończyliśmy budowę 66 km drogi ekspresowej S61 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przygotowujemy dokumentację dla budowy i rozbudowy blisko 300 km dróg.

Zadania ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)

S61/S16 Ełk Południe – Kalinowo

Od blisko pięciu miesięcy kierowcy mogą korzystać z odcinka pomiędzy węzłami Ełk Południe i Kalinowo. To jeden z trzech odcinków drogi ekspresowej S61 realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o łącznej długości ponad 66 km.

Pod koniec 2021 roku oddano do użytku odcinek Kalinowo – Raczki, a we wrześniu ubiegłego roku zakończyliśmy budowę odcinka S61 Szczuczyn – Ełk Południe.
Wykonawcą odcinka pozwalającego ominąć Ełk, o długości 22,95 km i wartości 685,9 mln zł, było konsorcjum firm Trakcja SA Warszawa (lider), Mostostal Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.). Budowa drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie - łącząc się z drogą ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica.

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF). Wartość dofinansowania z UE wynosi 379 583 347 euro i obejmuje sześć zadań w ramach Projektu budowy drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko.

S16 Borki Wielkie – Mrągowo

W 2023 roku kontynuowano budowę tej trasy. Zadanie obejmuje budowę drogi ekspresowej S16 na długości około 13 km od połączenia z istniejącym odcinkiem dwujezdniowym na wysokości Borek Wielkich do skrzyżowania z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK59. W ramach inwestycji budowane są również jednojezdniowe odcinki dróg krajowych: DK59 o długości około 1 km od ronda będącego końcem Zachodniej Obwodnicy Mrągowa do skrzyżowania z drogą S16 oraz ok. 2,3 km DK16 (wspólny przebieg z DK59) od skrzyżowania z drogą S16 do istniejącej DK16/59.

Zaawansowanie zadania na koniec listopada br. wynosi ponad 84 proc.

S16 Olsztyn – Biskupiec

Pod koniec ubiegłego roku ogłosiliśmy przetargi na projekt i budowę drogi ekspresowej S16 pomiędzy Olsztynem i Biskupcem.
To dwa odcinki o łącznej długości blisko 30 km. Rozstrzygnęliśmy je w październiku br. W obu przetargach wpłynęły łącznie cztery odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu dla odcinka Olsztyn Wschód – Barczewo złożono jedno odwołanie, a dla odcinka Barczewo – Biskupiec, trzy. Za każdym razem strony powołują się na niezgodności w kwestiach technicznych. W przetargu na odcinek Olsztyn Wschód – Barczewo odwołanie złożyło konsorcjum Polimex, podważając odrzucenie przez nas ich oferty. W postępowaniu na odcinek Barczewo – Biskupiec, na te same kwestie powołują się dwa konsorcja: Kobylarnia/Stecol oraz Polimex. Z kolei Budimex przedstawił ten sam zarzut wybranej przez nas ofercie firmy PORR. Krajowa Izba Odwoławcza w przypadku odcinka Olsztyn – Barczewo przyznała rację odwołującemu się konsorcjum i nakazała powtórzyć ocenę ofert. Zaskarżyliśmy ten wyrok do sądu okręgowego w Warszawie. Pozostałe trzy odwołania KIO oddaliła.

S16 Mrągowo – Orzysz – Ełk

W grudniu 2023 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował o braku możliwości realizacji inwestycji w wariancie B, który wskazaliśmy we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Wariant ten w swoim przebiegu jest zbliżony do obecnej trasy DK16. RDOŚ wskazał jednocześnie możliwość realizacji tego odcinka w wariancie alternatywnym C, który odsunięty jest od wariantu B na północ, w okolice Rynu. Obecnie trwa analiza obwieszczenia RDOŚ.

S5 Wirwajdy – gr. województwa

Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Trwa obecnie inwentaryzacja przyrodnicza oraz badania geologiczne dla uzasadnionych korekt wynikających z wniosków mieszkańców. Prowadzony jest również audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla aktualnych rozwiązań. Poza tym do wykonania na obecnym etapie mamy jeszcze analizę ekonomiczną i raport oceny odziaływania na środowisko. W IV kwartale przyszłego roku planujemy wybrać wariant przebiegu S5 i złożyć wniosek o decyzję środowiskową (DŚU). Wybór wariantu rekomendowanego do realizacji będzie poprzedzony wykonaniem analizy wielokryterialnej, uwzględniającej czynniki techniczne, ekonomiczne, środowiskowe oraz społeczne.

Realizacja Programu budowy 100 Obwodnic

W województwie warmińsko-mazurskim zaplanowano pięć inwestycji z rządowego Programu budowy stu obwodnic. Pierwsza, czyli obwodnica Smolajn, została oddana do użytku w ubiegłym roku. Z pozostałych, najbardziej zaawansowana, jest obwodnica Gąsek. 

Obwodnica Gąsek w ciągu DK65

W maju 2023 r.. podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy tej miejscowości o długości około 3 km. Zadanie o wartości ok. 77 mln zł, z rządowego Programu Budowy 100 obwodnic, realizuje firma PORR. Inwestycja, oprócz budowy obwodnicy Gąsek o nośności 11,5 tony na oś i szerokości jezdni 8 m, obejmie budowę dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy do obwodnicy, przebudowę dróg publicznych kolidujących z inwestycją, budowę wiaduktów, przejść dla zwierząt, chodników i rond. W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie drogi, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia BRD.  Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. w sierpniu 2027 r. Do tego czasu nie wlicza się okresów zimowych podczas trwania robót budowlanych (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu DK51

Na początku bieżącego roku zakończono prace nad Studium korytarzowym i wskazaliśmy do dalszych analiz trzy warianty drogi w korytarzu zachodnim, dla których obecnie wykonywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Trwają prace w zakresie korekt wariantów w celu ominięcia zabudowy mieszkaniowej oraz innych newralgicznych miejsc. Wykonany zostanie raport oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i wstępne rozpoznanie podłoża gruntowego. Zaprojektowane zostaną również bardziej szczegółowe rozwiązania drogowe oraz koncepcje obiektów inżynierskich. Po wykonaniu analizy wielokryterialnej zostanie wybrany najkorzystniejszy wariant.  Jesienią zostały przeprowadzone spotkania informacyjne z mieszkańcami, podczas których zaprezentowaliśmy aktualny stan prac nad obwodnicą. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi, które będą podstawą do ewentualnych korekt dokumentacji. 
Planowany termin realizacji zadania w trybie Projektuj i buduj to lata 2027-2031.

Obwodnice Szczytna w ciągu DK53, DK57 i DK58 oraz Pisza w ciągu DK58 i DK63

Dokładny przebieg nowych tras zostanie określony w decyzjach środowiskowych, co jest planowane w II kwartale 2024 r. dla obwodnicy Pisza oraz w III kwartale 2024 r. dla obwodnicy Szczytna. Rozpoczęcie realizacji obwodnicy Pisza w trybie Projektuj i buduj zaplanowano na koniec 2025 r., a ukończenie zadania i oddanie obwodnicy do ruchu w 2029 roku. Dla obwodnicy Szczytna przewidujemy rozpoczęcie inwestycji w roku 2026, a zakończenie w roku 2030. Zadanie to będzie, tak jak obwodnica Pisza, realizowane w systemie Projektuj i buduj.

Pozostałe zadania

Obwodnica Giżycka w ciągu DK59

W połowie listopada 2023r. podpisano umowę na realizację obwodnicy Giżycka. Blisko 110 mln zł będzie kosztować projekt i budowa obwodnicy miasta o długości 1,5 km. Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego i nośności 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie obsługujące tereny przylegające do obwodnicy, przebudowane będą skrzyżowania oraz chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Inwestycja obejmuje także budowę mostu i wiaduktu, co przy przekroju drogi 2x2 oznacza w praktyce wybudowanie dwóch mostów i dwóch wiaduktów (po jednym dla każdej jezdni). Wykonawcą zadania jest firma Unibep z Bielska Podlaskiego, która na realizację inwestycji ma 36 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych podczas robót budowlanych.

Obwodnica Dobrego Miasta w ciągu DK51

Kontynuowane są prace przygotowawcze dla tego zadania. Umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Dobrego Miasta podpisaliśmy jesienią ubiegłego roku. Zadanie zrealizuje w terminie 42 miesięcy konsorcjum firm STI z Warszawy i S.Te.P. z Włoch za kwotę 3,38 mln zł.
W listopadzie br. przeprowadziliśmy spotkania informacyjne dla mieszkańców w sprawie przebiegu obwodnicy.

DK63 Borki – Jeże

W październiku br. podpisaliśmy umowę na rozbudowę ponad 14-kilometrowego odcinka DK63 Borki – Jeże. Na wykonanie zadania firma Unibep będzie miał 18 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych. Wartość prac to 95,6 mln zł

Rozbudowa DK65

W grudniu 2023 r.. podpisano umowę na rozbudowę trasy o długości 13,6 km od miejscowości Gąski do Ełku. Wykonawca, firma Budimex, w ciągu 18 miesięcy zrealizuje prace o wartości 229 mln zł. Jest to kolejny odcinek drogi krajowej nr 65, który przejdzie gruntowną modernizację. 

Do tej pory wybudowano obwodnice Gołdapi, Olecka i Ełku oraz rozbudowaliśmy odcinek Gołdap – Kowale Oleckie. W tym roku zakończyliśmy rozbudowę odcinka DK65 w Ełku, obejmującego ulice Przemysłową i Grajewską oraz rozbudowę odcinka od drogowego przejścia granicznego Gołdap do początku obwodnicy Gołdapi.

W maju br. podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Gąsek (realizowanej w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic), w czerwcu na rozbudowę odcinka Kowale Oleckie – Olecko, a w październiku na rozbudowę odcinka Nowa Wieś Ełcka – granica województw. Na rozstrzygnięcie przetargu czeka jeszcze odcinek Olecko – Gąski. Po zrealizowaniu tych wszystkich prac poprawimy warunki i bezpieczeństwo ruchu na całym odcinku DK65 w województwie warmińsko-mazurskim.

Źródło i fot: GDDKiA O/ Olsztyn

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*