28.01.2024

Renta socjalna - jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać

Renta socjalna to świadczenie dla osób pełnoletnich, które z powodu naruszenia sprawności organizmu są całkowicie niezdolne do pracy. Do jej przyznania nie liczy się staż pracy, ale żeby ją pobierać trzeba spełnić określone warunki.

W całym kraju rentę socjalną z ZUS-u pobiera 293 tys. osób, w województwie podlaskim
8,6 tys.  Świadczenie finansowane jest z budżetu państwa i podlega co roku waloryzacji.  Jeszcze do 29 lutego br. wysokość świadczenia wynosi 1588,44 zł brutto. Aby otrzymać rentę socjalną, trzeba spełniać określone warunki.

Komu przysługuje renta socjalna:

Renta socjalna przysługuje osobie, która jest: pełnoletnia oraz całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia albo
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej − przed ukończeniem 25. roku życia, albo
  • w trakcie kształcenia w szkole doktoranckiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Osobą pełnoletnią jest nie tylko osoba, która ukończyła 18 lat. Jest nią również kobieta, która nie osiągnęła jeszcze 18 lat, ale zawarła związek małżeński po ukończeniu 16. roku życia.

- Całkowitą niezdolność do pracy i przewidywany okres jej trwania ustala lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS. Za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Przy ocenie prawa do renty  bierzemy pod uwagę czy niezdolność ta była skutkiem naruszenia sprawności organizmu, które powstało, zanim osoba ubiegająca się o świadczenie osiągnęła pełnoletność lub w trakcie nauki - informuje  Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Renta może być przyznana na stałe, jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała, lub na wskazany okres – jeśli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Przyznanie i pobieranie renty socjalnej nie jest uzależnione od spełnienia warunku przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Renta przysługuje m.in. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które przebywają czasowo za granicą na przykład w celu nauki lub odwiedzin rodziny.

Kiedy nie przysługuje renta socjalna:

Renta socjalna nie będzie przysługiwać osobie, która ma ustalone prawo między innymi do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych. Świadczenia nie będzie mogła otrzymać także osobie, która jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych. Renta  nie należy się również w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o rentę socjalną i jednocześnie jest uprawniony do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to przysługuje mu prawo do obydwu tych świadczeń.

- Łączna wysokość renty rodzinnej i renty socjalnej nie może przekroczyć 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jest to aktualnie kwota 3176,88 zł brutto (do 29 lutego br.). Jeśli łączna kwota obu świadczeń przekroczy 3176,88 zł brutto, ZUS obniży rentę socjalną.  Obniżona  renta socjalna nie może być jednak niższa niż 10 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli 158,84 zł brutto. Jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna nie będzie przysługiwać -  wyjaśnia rzeczniczka. 

 

 

 

                                           Katarzyna Krupicka

                                                           regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*