Zapraszamy na relację na żywo


Trefl Gdańsk


Ślepsk Malow Suwałki

25.02.2024
17:30

28.11.2023

PGO w Suwałkach wzbogaciło się o nowoczesną linię do segregacji odpadów [zdjęcia]

Zakończyła się budowa wartej ponad 33 mln zł instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Blisko 18 mln zł to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

We wtorek, 28 listopada na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych PGO w Suwałkach, na którym powstała hala o powierzchni prawie 1,5 tys. m2 odbyło się symboliczne uruchomienie linii sortowniczej o wydajności przetwarzania 5.000 Mg/rok odpadów selektywnie dostarczanych do zakładu, na 1 zmianę. Zostały tez zakupione dwie ładowarki teleskopowe, które zapewnią obsługę instalacji.

 

 

Zainstalowana w hali linia sortownicza jest wyposażona m.in. w rozrywarkę do worków oraz sito bębnowe, które wydziela 3 frakcje odpadów rożnej wielkości, dwa nadtaśmowe separatory wydzielające z odpadów metale żelazne, separator służący np. do podziału butelek PET według kolorów, kabinę sortowania surowców płaskich np. karton, papier, folia oraz prasę hydrauliczną do belowania surowców wtórnych.

Inwestycja powstała w związku z narzuconymi przez Komisję Europejską poziomami segregacji dla naszego kraju.

- Do 2025 r. gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 55 proc. wagowo, potem co roku zwiększać ten poziom odzysku o 1 proc. - aż do poziomu 65 proc. w 2035 r. – mówił Zbigniew Walendzewicz, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. – Suwałki będą mogły spełnić te wymogi - zadeklarował.

Bez nowoczesnej linii sortowniczej nie byłoby to możliwe. Miasto Suwałki oraz PGO przygotowywało się do realizacji tego projektu od niemal pięciu lat.

- Cieszę się, że taka nowoczesna instalacja powstała w Suwałkach. Dzięki temu mniej odpadów trafi na wysypisko lub do termicznego przekształcenia.  – powiedział w trakcie wydarzenia Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk – Dziękuję tym osobom, które pomogły nam w procesie inwestycyjnym przychylnie patrząc na realizację naszego pomysłu. Mam nadzieję, że cała hala wraz z maszynami będzie służyć naszym mieszkańcom przez długie lata skutecznie hamując wzrost wydatków na gospodarkę odpadami – podkreślił prezydent Suwałk.

Budowa została dofinansowana środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej. 

- Nowa instalacja zwiększy odzysk surowców wtórnych z selektywnie zbieranych odpadów komunalnych – mówił Dominik Bąk, zastępca prezesa Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej. – W Suwałkach urzeczywistnia się koncepcja zero waste, czyli zero marnowania.

 INFORMACJA OGÓLNA O INWESTYCJI

Inwestycja pn. „Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A” została zrealizowana przy udziale środków finansowych NFOŚiGW w Warszawie pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

I Głównym celem przedsięwzięcia jest:

 • odejście od ręcznego systemu sortowania i wprowadzenie częściowej automatyzacji procesów sortowania frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu,
 • przystosowanie linii sortowniczych zakładu do zwiększającego się strumienia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie,
 • zwiększenie odzysku surowców wtórnych poddawanych recyklingowi,
 • zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko odpadów,
 • zwiększenie możliwości osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów odzysku – zgodnie z prawem unijnym i krajowym do 2025 r. gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 55% wagowo, a w latach kolejnych wymagany poziom odzysku wzrasta o 1% co roku, aż do poziomu 65% w 2035 r.,
 • zmniejszenie ilości wytwarzanej frakcji wysokokalorycznej (preRDF) kierowanej do instalacji zewnętrznych zajmujących się jej zagospodarowaniem, a tym samym zmniejszenie kosztów jej zagospodarowania.

 

     II.  Realizacja projektu obejmowała w swym zakresie:

 • budowę nowej hali o powierzchni zabudowy 1.487 m2 wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników oraz infrastrukturą towarzyszącą,
 • wyposażenie hali w linię technologiczną do przetwarzania (sortowania) odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki (m.in. tzw. żółtego i niebieskiego worka) o wydajności 5.000 Mg/rok na jedną zmianę,
 • zakup dwóch ładowarek teleskopowych do obsługi nowej instalacji.

 

   III.    Linia technologiczna wyposażona została w następujące urządzenia techniczne:

 • strefa przyjęcia dostarczanych odpadów o powierzchni 225 m2 umożliwiająca zmagazynowanie odpadów bez ich sortowania do 3 dni,
 • rozrywarkę do worków z zasobnikiem podającym,
 • kabinę sortowniczą wstępną w celu wydzielania z odpadów opakowań szklanych przed skierowaniem odpadów do dalszego procesu sortowania,
 • sito bębnowe, służące do wydzielania trzech frakcji odpadów o wielkości 0-60 mm, 60-260 mm i powyżej 260 mm,
 • dwa nadtaśmowe separatory wydzielające z odpadów metale żelazne – jeden separator dla drobnej frakcji odpadów o wielkości 0-60 mm, drugi dla frakcji odpadów o wielkości 60-260 mm,
 • separator balistyczny frakcji odpadów 60-260 mm służący do rozdziału odpadów na odpady trójwymiarowe (toczące się), tzw. 3D (tworzywa sztuczne: butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania wielomateriałowe np. po mleku, sokach, itp., wiadra, skrzynki z twardego tworzywa) oraz odpady płaskiego, tzw. 2D (papier, karton, folia),
 • separator optopneumatyczny służący do podziału odpadów trójwymiarowych (toczących się) 3D na wybrane cechy charakterystyczne (np. skład chemiczny, kolor),
 • separator metali nieżelaznych dla frakcji odpadów 60-260 mm do wydzielenia metali kolorowych (aluminium),
 • kabinę sortowania surowca płaskiego, tzw. 2D, w której rozsortowywane są odpady surowcowe takie jak karton, papier, folia,
 • kabinę sortowania surowca trójwymiarowego, tzw. 3D, w której rozsortowywane są na poszczególne rodzaje surowce wtórne wydzielone na separatorze optopneumatycznym,
 • prasa belująca kanałowa do tworzenia bel o dużej gęstości z surowców wtórnych w celu łatwiejszego i bezpieczniejszego ich magazynowania,
 • różnego rodzaju przenośniki taśmowe,
 • boksy magazynowe pod kabinami sortowniczymi na surowce wtórne.

Nowa instalacja do sortowania wpłynie na zwiększenie odzysku surowców wtórnych z selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, a tym samym zwiększy możliwość osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów odzysku, co w aspekcie rosnących z roku na rok wymaganych poziomów oraz kar za ich nieosiąganie ma duże znaczenie dla gmin i ich mieszkańców.

Termin realizacji inwestycji: II kw. 2021 r. – III kw. 2023 r.

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 33.072.673,55 zł brutto

Kwota wydatków kwalifikowanych: 21.055.478,26 zł

Stopa dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi: 85%

Wysokość dofinansowania: 17.897.156,52 zł

 

OPIS METODY PRZETWARZANIA ODPADÓW

Materiał selektywnie zbierany przywożony jest do strefy buforowej w nowej hali. Pierwszym etapem segregacji odpadów jest ich załadunek za pomocą ładowarki teleskopowej na rozrywarkę do worków, lub opcjonalnie przenośnik kanałowy, skąd strumień następnie trafia na przenośnik łańcuchowy i do kabiny wstępnej w celu wydobycia szkła z odpadów do pojemników ustawionych pod kabiną, a następnie do sita bębnowego, które rozdziela odpady pozbawione szkła na strumienie frakcyjne odpadów 0-60 mm, 60-260 mm oraz powyżej 260 mm.

Frakcja drobna 0-60 mm po wydobyciu metali żelaznych za pomocą separatora żelaza, systemem przenośników taśmowych trafia do bufora frakcji kalorycznej odpadów, tzw. preRDF, nienadających się do recyklingu i składowania,

Frakcja powyżej 260 mm podawana jest na przenośnik sortowniczy i dalej do kabiny sortowniczej 2D, gdzie wydobywane są surowce, tj. papier, karton, folia, które następnie trafią do boksów pod kabiną i dalej przenośnikiem kanałowym do prasy belującej. Reszta odpadów po wydzieleniu surowców w kabinie trafia systemem przenośników taśmowych do bufora preRDF.

Frakcja 60-260 mm transportowana jest przenośnikiem wznoszącym poprzez separator żelaza, gdzie następuje wydzielenie metali żelaznych, na separator balistyczny, który rozdziela materiał na trzy strumienie: 0-40 mm, frakcję płaską (2D) oraz trójwymiarową (3D). Frakcja 0-40 mm trafia do pojemnika ustawionego pod separatorem a następnie do bufora preRDF.

Frakcja 2D z separatora balistycznego, trafia bezpośrednio do kabiny sortowniczej 2D,  w której następuje manualne wysegregowanie surowców takich jak papier, karton, folie. Materiały te trafią do boksów pod kabiną a następnie przenośnikiem kanałowym do prasy belującej. Niewysegregowane materiały z taśmy sortowniczej kabiny 2D trafiają do bufora preRDF.

Frakcja 3D pochodząca z separatora balistycznego transportowana jest systemem przenośników taśmowych poprzez separator metali nieżelaznych, gdzie wydzielane jest aluminium, na separator optopneumatyczny, który w sposób automatyczny wydziela z odpadów surowiec trójwymiarowy na wybrane cechy charakterystyczne (np. skład chemiczny, kolory). Następnie wydzielony surowiec wtórny trafia do kabiny sortowniczej frakcji 3D w celu rozsortowywania na poszczególne jego rodzaje, które trafiają do poszczególnych boksów lub koszy ustawionych pod kabiną. Wysegregowane
i zmagazynowane surowce wtórne, spychane są za pomocą ładowarki teleskopowej na przenośnik kanałowy, który transportuje je do prasy belującej. Niewysegregowane materiały z taśm sortowniczych kabiny 3D trafią do bufora preRDF.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*