04.07.2018

Akademicki Zespół Szkół życzliwy dla uczniów. Od nas wychodzi profesjonalista z dyplomem [zdjęcia]

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do wykonywania wybranego zawodu medycznego, w którym natychmiast znajdą pracę.

W systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym w rocznym lub dwuletnim cyklu nauki kształcimy techników masażystów, higienistki stomatologiczne, terapeutów zajęciowych, techników usług kosmetycznych, opiekunów medycznych, techników sterylizacji medycznej, asystentów osoby niepełnosprawnej. 

Absolwenci naszej szkoły są ludźmi mającymi poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń/słuchacz mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Czujemy odpowiedzialność za profesjonalne przygotowanie naszych uczniów i słuchaczy do wybranego zawodu.

Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie

Dzięki pracy w małych grupach lub parach  nauczyciele nie tylko skutecznie przekazują wiedzę i umiejętności, ale kształtują u uczniów/słuchaczy postawę zaangażowania i aktywności na zajęciach. Dużą uwagę przykładamy do realizacji zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego oraz specjalistycznego programowania. Nasz sukces wynika także z możliwości organizacji praktycznej nauki zawodu u pracodawców oraz w naszej przyszkolnej przychodni masażu. Współpracujemy ze szpitalami, przychodniami, lekarzami specjalistami, z aptekami.

Na bieżąco rozbudowujemy bazę dydaktyczną szkoły. Uczniowie pracują na nowoczesnym sprzęcie (profesjonalne elektryczne stoły do masażu, fotele do masażu, sprzęt do hydroterapii, laser, lampy sollux, sprzęt do masażu podciśnieniowego, modele anatomiczne, nowoczesny sprzęt do zajęć z pierwszej pomocy, oprogramowania specjalistyczne i szereg innych). Posiadamy pracownię komputerową z dostępem do Internetu (24 stanowiska), dwie tablice interaktywne. Organizujemy także szkolenia specjalistyczne dla uczniów, wykraczające poza program nauczania, dzięki czemu dajemy możliwość zdobywania dodatkowych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Kompetencje te potwierdzane są zaświadczeniami lub certyfikatami, co wzbogaca CV naszych uczniów i powoduje, że są bardziej atrakcyjni na rynku pracy.  

Organizacja procesu dydaktycznego jest dostosowana do potrzeb uczniów. Z sukcesem kształcimy osoby z wadą słuchu (dwie osoby niesłyszące zdobyły dyplomy w wybranym zawodzie). Dzięki praktykom u pracodawców, nasi uczniowie i słuchacze, poznają realia przyszłej pracy, sami dają się poznać potencjalnym pracodawcom, a dodatkowo pracują na  materiałach i sprzęcie faktycznie wykorzystywanych w procesie pracy.

Zapraszamy do przyszkolnej przychodni masażu

Nasi uczniowie/słuchacze aktywnie uczestniczą w organizacji pracy własnej na zajęciach. Przykładem jest tu organizacja zajęć w przyszkolnej przychodni masażu, gdzie do obowiązków uczniowskich należy: organizacja dnia w przychodni (przydział zabiegów poszczególnym uczniom, sprawdzenie w dokumentacji, którzy pacjenci zgłosili się na zabiegi), przygotowanie „gabinetu” (pracowni) do wykonania zabiegów zleconych przez lekarza, wykonywanie zabiegów zgodnie z przyjętym harmonogramem, sprzątnięcie miejsca pracy po zakończonym zabiegu. Wszystkie te czynności wykonywane są pod nadzorem nauczyciela z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii. Pragnę także podkreślić, że uczniowie zwykle prowadzą jednego pacjenta przez cały turnus, co daje im możliwość obserwacji efektów własnej pracy, ale przede wszystkim uczestniczą w procesie rehabilitacji swoich pacjentów, czyli już w szkole „pracują” tak jak w przyszłej pracy zawodowej.

Perfekcyjnie po angielsku i na migi  

Nasza szkoła z sukcesem umożliwia swoim uczniom/słuchaczom zdobywanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w wybranym zawodzie. Dowodem na to, są bardzo wysokie wyniki zdawalności egzaminów zawodowych na przestrzeni lat. Statystyki pokazują, że nasza zdawalność przewyższa wyniki zdawalności na  poziomie powiatu, województwa, czy kraju. Odnotowujemy ciągłą poprawę naszych wyników. W 2017 r. placówka została wyróżniona certyfikatem „ZADOWOLONY KONSUMENT”.

Rozwijamy także kompetencje kluczowe w zakresie językowym i komunikacyjnym. Na bardzo wysokim poziomie prowadzone są zajęcia z języka angielskiego zawodowego. Każdy zawód ma zgromadzone słownictwo zawodowe i dzięki temu uczniowie nabywają praktyczniej znajomości języka angielskiego w odniesieniu do konkretnych sytuacji zawodowych. Wszyscy uczniowie uczą się także języka migowego w oparciu o podręcznik „Język migowy w terapii”, którego współautorem jest nauczyciel prowadzący zajęcia. Podręcznik ten znalazł się jako obowiązkowy we wszystkich programach nauczania zawodów medycznych. Uczniowie są więc także przygotowani do pracy z pacjentami z uszkodzonym słuchem. Dodatkowo chętni mogą potwierdzić kompetencje w zakresie języka migowego dla „medyków” zdając egzamin przed komisją Polskiego Związku Głuchych.

Dużą wagę przywiązujemy do kształtowania u uczniów postaw związanych z przedsiębiorczością, zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności. Tu pomocne są praktyki w aptekach, w szpitalu, prowadzenie naszej przychodni.

Z naszej szkoły wychodzi profesjonalista z dyplomem, przygotowany do wejścia na rynek pracy, z zaszczepioną potrzeba dalszego uczenia się, doskonalenia. Dajemy naszym uczniom szansę na zmianę siebie, swojego życia, na wzrost poczucia własnej wartości, odwagi i chęci brania życia we własne ręce.

Akademicki Zespół Szkół przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach czerpie z tradycji Studium Medycznego i mieści się tam, gdzie dawny  „Medyk”  - przy ul. Sejneńskiej 30.     

(materiał sponsorowany)

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*