14.05.2019

We wrześniu spotkają się dwa roczniki. Ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

To będzie trudna rekrutacja. W poniedziałek rozpoczął się nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. We wrześniu w murach szkół średnich i zawodowych spotkają się absolwenci ósmych klas szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum.

Rekrutacja prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw programowych i do różnych klas. Absolwenci gimnazjów będą uczyć się w liceum trzy lata, absolwenci szkół podstawowych cztery. Nauka w technikum będzie trwała odpowiednio cztery i pięć lat.

Jak informuje Urząd Miasta w Suwałkach, podobnie jak w ubiegłych latach nabór do szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu „vEdukacja”, w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych przez nich oddziałów.

Wszystkie informacje wraz z możliwością rejestracji są dostępne na stronie: https://suwalki.edu.com.pl/

Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą składać wnioski do 18 czerwca 2019 r. do godz. 16ºº. 

Uwaga!! Nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi trwa krócej, tj. do 22 maja 2019 r., do godz. 16ºº.

Od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 16ºº należy złożyć w tzw. „szkole pierwszego wyboru” oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty. 

5 lipca 2019 r. o godz. 10ºº zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 10 lipca 2019 r. do godz. 16ºº kandydaci będą mieli czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (o ile nie zrobili tego wcześniej) do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 12 lipca 2019 r. o godz. 10ºº szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Choć w szkołach średnich spotkają się dwa roczniki, kuratoria w całym kraju prognozują, że miejsc w szkołach nie zabraknie. W związku z niżem demograficznym od kilku lat placówki miały problem z zapełnieniem wszystkich planowanych oddziałów. Z drugiej strony trudniej będzie dostać się do najpopularniejszych szkół. W rekrutacji do nich kluczowe znaczenie będą miały wyniki egzaminów i oceny na świadectwie.

Podwójna rekrutacja to duże wyzwanie dla dyrektorów szkół średnich. Muszą oni nie tylko zapewnić potrzebne miejsce dla uczniów i skrupulatnie opracować plany nauczania, ale też pamietać o realizacji dwóch różnych podstaw programowych. 

W I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach nabór na rok szkolny 2019/2020 prowadzony jest w sumie do ośmiu klas pierwszych - trzech dla absolwentów gimnazjów (klasy dwujęzyczna matematyczno-informatyczna, dwujęzyczna biologiczno-chemiczna i lingwistyczno-humanistyczna) oraz do pięciu oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych (klasy: dwujezyczna matematyczno-fizyczna, dwujęzyczna biologiczno-chemiczna, matematyczno-informatyczna, matematyczno-geograficzna i lingwistyczno-humanistyczna). 

Drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych na rok szkolny 2019/2020 jest język angielski. Uwaga! Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 23 maja 2019r. (czwartek) o godz. 14.30 w Auli Szkolnej.

W III LO im. A. Lityńskiego młodzież po gimnazjum i po szkole podstawowej może ubiegać się o przyjęcie do klas: 1a - matematyczno- fizyczno- informatyczna, 1f – geo.- mat.-  ang. oraz do klas dwujęzycznych:  1b Dj – biol.- chem.- mat.  i 1d Dj – pol.- ang.- his.

Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 23 maja 2019 r.: godz. 9.00 – test (sala gimnastyczna, sala marmurowa) od godz. 10.00 – rozmowy kwalifikacyjne.

W II LO rekrutacja na byłych ośmioklasistów czeka pięć klas, dla absolwentów gimnazjum trzy:

Nie będzie naboru do VII LO przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

W Zespole Szkół Technicznych rekrutacja prowadzona jest do klas: technik automatyk, technik budownictwa,technik elektronik,technik elektryk,technik grafiki i poligrafii cyfrowej,technik mechanik,technik mechatronik,technik teleinformatyk,technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Nauka będzie trwać 4 (po gimnazjum) lub 5 lat (po szkole podstawowej).

A także do branżowej szkoły pierwszego stopnia: zawody w tradycyjnej formie nauczania: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,mechanik – monter maszyn i urządzeń,zawody w kształceniu młodocianych pracowników tzw. klasa wielozawodowa poza naborem elektronicznym: wielozawodowa: cukiernik, elektryk, fotograf, fryzjer, krawiec, kucharz, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, ślusarz, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, monter sieci i instalacji sanitarnych i inne zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców. Nauka trwa trzy lata.

W Zespole Szkół nr 4 przy ul. Sejneńskiej na młodzież czekają następujące kierunki:

Technik żywienia i usług gastronomicznych 2019/2020 - absolwenci szkoły podstawowej
Technik technologii żywności 2019/2020 - absolwenci szkoły podstawowej
Technik handlowiec 2019/2020 - absolwenci szkoły podstawowej
Technik ekonomista 2019/2020 - absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum
Technik organizacji turystyki 2019/2020 - absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum
Technik hotelarstwa 2019/2020 - absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum
Cukiernik 2019/2020 - absolwenci gimnazjum
Kucharz 2019/2020 - absolwenci gimnazjum

 

W ZS nr 6 rekrutacja prowadzona jest do klas: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik technologii drewna, technik reklamy i technik informatyk, w szkole branżowej: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik motocyklowy, mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej i stolarz.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa przy ul. Ogrodowej nabór odbywa się na kierunki: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz do szkoły branżowej - kucharz, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego przy ul. Kościuszki rekrutacja odbywa sie do liceum ogólnokształcącego mundurowego oraz do technikum - technik usług fryzjerskich z elementami kosmetyki i technik informatyk - tworzenie gier komputerowych.

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek zaprasza do aplikowania do klas technik organizacji turystyki i technik przemysłu mody oraz do liceum ogólnokształcącego o profilu humanistycznym (rozszerzony język polski, angielski i historia) lub pedagogicznym ( angielski, biologia, wiedza o społeczeństwie).

 

Oprac. just

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*