11.01.2013

C. Cieślukowski o projektach PO KL

10 stycznia 2013 roku minęły dwa lata pracy Cezarego Cieślukowskiego na stanowisku Członka Zarządu Województwa Podlaskiego. Przedstawiamy podsuwmowanie działalności w tym okresie C. Cieślukowskiego zaprezentowane na konferencji prasowej.

Informacje o projektach w ramach PO KL na Suwalszczyźnie

Na obszarze powiatu m. Suwałki, powiatu sejneńskiego i augustowskiego realizowanych jest/było 274 projekty na łączne kwotę ok. 150 mln zł, co stanowi 14% alokacji przeznaczonej na program.

Priorytet VI (Rynek pracy otwarty dla wszystkich)


W ramach Priorytetu VI zrealizowano 38 projektów:

Wsparcie osób bezrobotnych – dofinansowanie –  10,2 mln,

wsparcie PUP i WUP w realizacji zadań – dofinansowanie –  3,6 mln,

poprawa sytuacji zawodowej osób bezrobotnych – dofinansowanie – 38 mln

wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości –dofinansowanie  - ponad 7,5 mln

oddolne inicjatywy – dofinansowanie  - 620 tys.


W ramach Działania 6.2 powstało 137 podmiotów gospodarczych, w tym:

- 35 podmiotów w powiecie suwalskim;

- 83 podmioty w  na terenie Miasta Suwałki;

- 14 podmiotów w powiecie augustowskim;

- 5 podmiotów w powiecie sejneńskim.

 W ramach projektów realizowanych w Działaniu 6.2 wsparcie uzyskało 187 osób.

 

Priorytet VII (Promocja Integracji Społecznej)


W ramach Priorytetu VII zrealizowano 61 projekty:

rozwój aktywnej integracji przez OPS – dofinansowanie – 6,5 mln, 935 osób objętych wsparciem

rozwój aktywnej integracji przez PCPR– dofinansowanie– 7,5 mln, 1 237 osób objętych wsparciem

wsparcie osób wykluczonych społecznie– dofinansowanie–  14,4 mln, 652 osoby objętych wsparciem

wsparcie ekonomii społecznej–dofinansowanie- 5,6 mln, 487 osób objętych wsparciem

oddolne inicjatywy–dofinansowanie- 1 mln

niepełnosprawni na rynku pracy– dofinansowanie – 1,3 mln


W ramach Poddziałania 7.2.1 (wsparcie osób wykluczonych społecznie) utworzono:

-    2 Kluby Integracji Społecznej w Suwałkach;

-    wkrótce w ramach projektu „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku” powstanie drugi w województwie Zakład Aktywności Zawodowej. Wartość projektu  1,4 mln. Grupa docelowa 30 os. niepełnosprawnych stopniu umiarkowanym i znacznym.


W ramach projektu realizowanego w Poddziałaniu 7.2.2 (wsparcie ekonomii społecznej) przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARES (wartość projektu 4,5 mln) powstanie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach, gdzie wsparcie uzyska 290 osób. OWES będzie udzielał wsparcia podmiotom ekonomii społecznej m. in. w zakresie szkoleń i doradztwa, promował partnerstwo lokalne i promocję ekonomii społecznej. Ponadto będzie udzielał wsparcia na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz prowadził działania mające na celu poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych.


W ramach projektu realizowanego w Działaniu 7.4 (niepełnosprawni na rynku pracy) „Edukacja + praca = sukces” realizowany przez Powiat Suwalski/Ośrodek Wsparcia w Lipniaku wsparcie uzyska 30 osób niepełnoprawnych – mieszkańców z gminy Filipów i miasta Suwałk i 12 osób zostanie zatrudnionych w ZAZ w Lipniaku.


Priorytet VIII (Regionalne Kadry Gospodarki)


W ramach Priorytetu VIII zrealizowano 28 projektów:

wsparcie dla przedsiębiorstw– dofinansowanie – ponad 8,3 mln

wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie– dofinansowanie – 6 mln

wsparcie na sfery nauki i przedsiębiorstw– dofinansowanie – 170 tys.


Osiągnięte wskaźniki:

- liczba osób, które ukończyły udział w stażach  lub szkoleniach praktycznych – 145 (48 K +97 M), w tym:

- liczba pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych – 85 (28 K+57 M)

- pracowników naukowych w przedsiębiorstwach – 60 (40 K+20 M)

- liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe – 14 (7 K+7 M)


Priorytet IX (Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionie)


W ramach Priorytetu IX zrealizowano 147 projektów:

- 22 proj edukacja przedszkolna – dofinansowanie – 12,5 mln

- 45 projektów programy rozwojowe szkół ogólnych – dofinansowanie – 11,3 mln

-18 projektów programy rozwojowe szkół zawodowych – dofinansowanie – 9 mln

- 2 projekty szkoły dla dorosłych –dofinansowanie - 1,2 mln

- 5  projektów kadry systemu oświaty –dofinansowanie  - 1,2 mln

- 54 projektów oddolne inicjatywy– dofinansowanie – 2,6 mln

- 1 projekt podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych w zakresie ICT i języków obcych– dofinansowanie – 270 tys.


W ramach Poddzialania 9.1.1 wsparto 4 istniejące ośrodki wychowania przedszkolnego oraz zostało utworzonych łącznie 31 nowych ośrodków wychowania przedszkolnego:

2 punkty przedszkolne w Augustowie, 3 punkty przedszkolne w Lipsku, Punkt Przedszkolny w Płaskiej, Netcie, Janówce, Żarnowie, Przerośli, Pawłówce, Kolnicy, w Suwałkach "Happy kids club", Słobódce, Becejłach, Kaletniku, Przedszkole Kubusia Puchatka w Filipowie- punkt przedszkolny (Zespół Szkół w Filipowie), Punkt Przedszkolny w Płocicznie-Tartak, Punkt Przedszkolny w Przebrodzie, Starym Folwarku, Punkt Przedszkolny w Suwałkach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna", Punkt Przedszkolny w Bargłowie Kościelnym, Akademia Przedszkolaka przy Szkole Podstawowej w Olszance, Punkt Przedszkolny w Wiżajnach Punkt Przedszkolny w Jeleniewie

Punkt Przedszkolny w Gibach,

Punkt Przedszkolny w Karolinie  

Punkt Przedszkolny w Bakałarzewie

Punkt Przedszkolny w Krasnopolu

Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym

Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Suwałkach


W ramach powyższych projektów utworzono łącznie 690 dodatkowych miejsc przedszkolnych a liczba dzieci, która skorzystała z różnych form edukacji przedszkolnej wynosi 1011.


W ramach Poddziałania 9.1.2 POKL programy rozwojowe zrealizowały/realizują następujące szkoły/placówki obszaru Suwalszczyzny:

-    Gimnazjum nr 1 w Suwałkach,

-    Gimnazjum nr 2 w Suwałkach,

-    Gimnazjum nr 3 w Suwałkach.

-    Gimnazjum nr 4 w Suwałkach.

-    Gimnazjum nr 5 w Suwałkach,

-    Gimnazjum nr 7 w Suwałkach

-    Gimnazjum nr 8 w Suwałkach

-    Szkoła Podstawowa nr 1 w Suwałkach

-    Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach

-    Szkoła Podstawowa nr 9 w Suwałkach

-    II Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach

-    Szkoła Podstawowa im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy

-    Szkoła Podstawowa w Kroszewie

-    Szkoła Podstawowa w Płaskiej

-    Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie

-    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie

-    Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym

-    Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich

-    Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach

-    Szkoła Podstawowa w Krasnymborze

-    Szkoła Podstawowa w Sztabinie

-    Szkoła Podstawowa w Białobrzegach

-    Gimnazjum w Białobrzegach

-    I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

-    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

-    Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie

-    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie

-    Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie

-    Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie

-    Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

-    Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie

-    Społeczne Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie

-    Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkól Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie

-    Zespół Szkół z Litewskim Językiem Nauczania "Ziburys" w Sejnach: Gimnazjum

-    Zespół Szkół z Litewskim Językiem Nauczania "Ziburys" w Sejnach: Szkoła Podstawowa

-    Gimnazjum  w Gibach

-    Szkoła Podstawowa we Frąckach

-    Szkoła Podstawowa w Karolinie

-    Szkoła Podstawowa w Gibach

-    Szkoła Podstawowa w Poćkunach

-    Szkoła Podstawowa w Mikołajewie

-    Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

-    Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku

-    Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak: Szkoła Podstawowa

-    Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak: Gimnazjum

-    Szkoła Podstawowa w Jasionowie

-    Szkoła Podstawowa w Filipowie

-    Publiczne Gimnazjum w Kaletniku

-    Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi

-    Szkoła Podstawowa w Słobódce,

-    Publiczne Gimnazjum w Słobódce

-    Szkoła Podstawowa w Wiżajnach

-    Gimnazjum Publiczne w Wiżajnach

-    Szkoła Podstawowa we Wronowie


W ramach wszystkich powyższych programów rozwojowych szkół Suwalszczyzny wzięło udział łącznie 5059 uczniów.


Do programów indywidualizacji nauczania w klasach I – III szkół podstawowych realizowanych w trybie systemowym w ramach dz. 9.1.2 POKL z obszaru Suwalszczyzny przystąpiły następujące szkoły podstawowe:

–    Szkoła Podstawowa nr 1 w Suwałkach

–    Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach

–    Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach

–    Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach

–    Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach

–    Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach

–    Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach

–    Szkoła Podstawowa nr 9 w Suwałkach

–    Szkoła Podstawowa nr11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach

–    Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka" w Suwałkach

–    Parafialna Podstawowa Szkoła Romska w Suwałkach

–    Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Suwałkach

–    Szkoła Podstawowa w Becejłach

–    Szkoła Podstawowa w Jasionowie

–    Szkoła Podstawowa w Kaletniku

–    Szkoła Podstawowa w Słobódce

–    Szkoła Podstawowa w Przebrodzie

–    Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku

–    Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak

–    Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

–    Szkoła Podstawowa w Raczkach

–    Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak

–    Szkoła Podstawowa w Jeleniewie

–    Szkoła Podstawowa w Prudziszkach

–    Szkoła Podstawowa w Pawłówce

–    Szkoła Podstawowa w Przerośli

–    Szkoła Podstawowa w Jaśkach

–    Szkoła Podstawowa w Sejnach

–    Szkoła Podstawowa w Gibach

–    Szkoła Podstawowa w Karolinie

–    Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie

–    Szkoła Podstawowa nr 3 w Augustowie

–    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie

–    Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie

–    Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie

–    Szkoła Podstawowa Rutki Nowe

–    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie

–    Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy

–    Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego

–    Szkoła Podstawowa w Białobrzegach

–    Szkoła Podstawowa w Janówce

–    Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie

–    Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym

–    Szkoła Podstawowa w Kroszewie

–    Szkoła Podstawowa w Łabętniku

–    Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym

–    Szkoła Podstawowa w Bartnikach

–    Szkoła Podstawowa w Lipsku

–    Szkoła Podstawowa w Rygałówce

–    Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach

–    Szkoła Podstawowa w Nowince

–    Szkoła Podstawowa w Olszance

–    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Płaskiej wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej

–    Zespół  Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej  - Filia w Gruszkach

–    Szkoła Podstawowa im. Karola Brzostowskiego w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie

–    Szkoła Podstawowa w Jaziewie

–    Szkoła Podstawowa w Krasnymborze


W ramach działania 9.1.3 POKL w wyniku 4 realizowanych dotychczas projektów systemowych przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przyznano stypendia 69 najzdolniejszym uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Suwalszczyzny.


W ramach Działania 9.2, w obszarze wspierania szkół zawodowych na obszarze Suwalszczyzny wsparcie otrzymały:

-    Zespół Szkól Technicznych w Suwałkach; Technikum nr 3

-    Zespół Szkól nr 4 w Suwałkach; Technikum

-    Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach/Technikum

-    Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach; Technikum

-    Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach

-    Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach

-    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach: Technikum

-    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

-    Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym

-    Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym

-    Zespół Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie

-    Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych im. Stanisława Staszica w Sejnach; Technikum

-    Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie

 

W ramach Działania 9.3, w zakresie wspierania kształcenia osób dorosłych z obszaru  Suwalszczyzny wybrane zostały do dofinansowania 2 projekty: jeden polega na umożliwieniu osobom dorosłym ukończenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, w ramach drugiego projektu realizowane było kształcenie w szkole policealnej na kierunkach: Technik rachunkowości, Technik informatyk i Technik usług gastronomicznych (projekty realizowane były przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach).

Liczba osób dorosłych objętych ww. projektami wynosi 91.


W ramach Działania 9.4, w obszarze doskonalenia nauczycieli na Suwalszczyźnie realizowane były/są  4 projekty:

W ramach powyższych projektów 270 nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje w ramach następujących form:

    Kursy doskonalące:

–    „Wysokie kompetencje oświatowe kadry zarządzającej”

–    „Budowanie ładu i porządku w klasie”

–    „Kształtowanie kompetencji kluczowych”

–    „Szkoła animatorem oddolnych inicjatyw edukacyjnych”

–    „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

–    „Działania profilaktyczne w szkole”

–    „Tworzenie edukacyjnych witryn internetowych i platform e-learningowych wspomagających proces nauczania w szkołach wiejskich”

    Studia Podyplomowe:

–    „Zarządzanie oświatą”

–    „Socjoterapia”

–    „Edukacja dla bezpieczeństwa”


udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.30.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.15% 4.3925 4.4813
USD 0.62% 3.9791 4.0595
GBP 0.39% 4.8884 4.9872
CHF 0.42% 4.1100 4.1930
Dodaj nowe ogoszenie