13.01.2021

Do szkół wracają uczniowie klas 1-3. Długa lista obostrzeń, ale dyrektorzy już zaprawieni w bojach

Zajęcia w jednej klasie, maseczki na korytarzu, w miarę możliwości oddzielne wejścia, mierzenie temperatury i dezynfekcja rąk. W poniedziałek do szkół wracają uczniowie klas 1-3 oraz oddziałów przedszkolnych.

- Nie możemy się już doczekać – mówi Iwona Smykowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. K. Hamerszmita w Suwałkach, w której uczy się około 300 uczniów klas 1-3. - Nie boimy się obostrzeń, ponieważ jesteśmy już do nich przyzwyczajeni. Zajęcia dla klas 1-3 odbywać się będą w jednej, stałej sali. Przemieszczanie się uczniów będzie bardzo ograniczone. Każda z grup będzie osobno korzystać ze stołówki. Obiady w szkole je wielu uczniów klas najmłodszych. Nasza szkoła niedawno powiększyła się o dodatkowy budynek, dlatego też nie będziemy mieli problemów z zachowaniem dystansu – tłumaczy.

Jak niejednokrotnie podkreślali nauczyciele, nauka zdalna - zwłaszcza w najmłodszych klasach - nie jest efektywna. W ubiegłym roku najmłodsi uczniowie chodzili do szkół najdłużej ze wszystkich uczniów szkół podstawowych. Żłobki i przedszkola cały czas pracowały stacjonarnie. Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego mówiły jedynie o tym, że do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz w żłobków mogą uczęszczać dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz że nie wolno przyprowadzać dzieci, jeśli w domu przebywa osoba objęta kwarantanną.

W całym kraju odbywają się testy nauczycieli w kierunku koronawirusa, ale jak mówi dyrektor I. Smykowska – wielu nauczycieli SP 4 koronawirusa ma już za sobą i nie skorzysta z możliwości przetestowania się. Na wymazy uda się  ich niewielu, za to chętnie przetestują się pracownicy administracyjnych i z obsługi szkoły.

Wśród obostrzeń opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej znajdują się również takie:

- "Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły" - czytamy. 

- "Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej" - wyjaśniono. 

- "Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych". 

Wiele zależy od rodziców. Dyrekcje szkół opracowały bardzo szczegółowe procedury przyprowadzania i odbioru dzieci. Opublikowała je m.in. Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach:

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

 Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.

Uczniowie przychodzą do szkoły zdrowi.

Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.

Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.

Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalnydystans społeczny ( 1,5 m).6. Nie może wchodzić na teren placówki.

Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą do placówki w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.

Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin. (...) może przynieść tylko niezbędne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

Uczniowie korzystają z wyznaczonych szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich wpomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły

Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta.Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego. Rodzic zgłasza odbiór dziecka portierowi szkoły i oczekujena jego przyjście na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontaktyz innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.

Rodzic odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej, poprzez domofon, informuje wychowawcę świetlicy o swoim przybyciu po dziecko i oczekuje na nie na placu przed wejściem do szkoły. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia iodprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem szkoły dezynfekuje ręce.

Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio odnauczyciela, przez kontakt mailowylub telefoniczny. Uczeń klasy po zakończonych zajęciach, udaje się bezpośrednio do szatni lubdowyjściagłównego w celu opuszczenia szkoły.

Procedura wyjścia grupy uczniów na boisko szkolne

Szkoła w okresie COVID –19 nie organizuje wyjść poza teren szkoły. Wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, będą korzystali z boiska szkolnego, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego. Każdorazowo przed wyjściem naboisko sportowe,nauczyciel przypomina dzieciom zasady dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu.Nauczyciel na boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5 metra.

Uczniowie przebierają się na zajęcia z wychowania fizycznego z podziałem na: chłopcy-w wyznaczonej sali lekcyjnej, dziewczęta w szatniach (przy sali gimnastycznej). W pomieszczeniach mogą jednocześnie przebywać uczniowie jednej grupy zachowując dystans społeczny1,5 metra.

Powrót do budynku szkoły zboiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiskasą dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły lub nauczyciel. Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji.

Boisko szkolnezamknięte jest dla rodziców/opiekunów i innych osób postronnych. Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zajęć, dopiero po dezynfekcji sprzętów. W poszczególnychgrupach odległość między dziećmi powinna wynosić minimum 1,5 metra. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci zachowując reżim sanitarny. Na boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.

Podczas pobytu na boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji i nie zostały wyłączone z użytkowania.

Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w jednym miejscu wyznaczonym przez dyrektora placówki. Po zabiegach pomieszczenie jest poddawane ponownej dezynfekcji. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel powinien być ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe, maseczkę zakrywającą usta i nos, oraz fartuch z długim rękawem. Ubranie dziecka należy zabezpieczyć wkładając do jednorazowego foliowego woreczka i odłożyć w bezpieczne, wyznaczone do tego celu miejsce. Ubranie należy zwrócić rodzicowi dziecka, podczas odbioru dziecka ze szkoły. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza specjalnie do tego przeznaczonego), umycia rąk według instrukcji wywieszonych w toaletach, pod ciepłą bieżącą wodą przyużyciu mydła dezynfekującego i wytrzeć w jednorazowy ręcznik papierowy oraz nałożenie nowych rękawiczek jednorazowych i maseczki na nos i usta.

Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia

Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa z filtrem, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch). Przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.

Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. Nauczyciel otwiera okno. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy). Dziecko prowadzone jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.

Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch). Pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób. Kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.

Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakciez nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.

Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu na korytarz szkolny, zgłasza portierowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Portier dane wpisuje do Księgi wejść szkoły. Pracownik portierni ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować się z nauczycielem przez dziennik Librus lub pocztę służbową.

Stołówka

Spożywanie posiłków odbywa się na stołówce szkolnej według przygotowanej przez intendenta listy (określone godziny spożywania posiłków). Uczniowie podczas spożywania posiłków nie wchodzą w interakcje z uczniami z innych grup zachowując bezpieczny dystans nie mniejszy niż 1,5 metra. Przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 2 dzieci, siedząc naprzeciw siebie. W miejscu wyznaczonym wwydawalni posiłków pracownik wydaje obiad uczniom, wykłada je na zdezynfekowane miejsce odbioru przez ucznia posiłku.

Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole. Po każdorazowym spożyciu posiłku blaty stołów i krzesełka są dezynfekowane; Na stolikach nie mogą znajdować się dodatkowe przedmioty, tj. przyprawniki, serwetniki, wazony z kwiatami itp.; Przed przystąpieniem do wydawania obiadów dla uczniów, pracownik szkoły przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji. Następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych. Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje naczynia i sztućce do przeznaczonegoto tego celu okienka.

 

(just); fot. ShutterStock

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
01.23.2021 Kupno Sprzedaż
EUR 0.02% 4.4872 4.5778
USD 0.55% 3.6932 3.7678
GBP 0.09% 5.0691 5.1715
CHF 0.13% 4.1691 4.2533
22.01.2021

doradca finansowy

Dodaj nowe ogoszenie