16.01.2013

Konsultacje porgramu "Rodzina Cztery Plus"

W miesiącu październiku 2012 r. radna Anna Ruszewska złożyła interpelację w sprawie opracowania i wdrożenia w Suwałkach programu wsparcia rodzin wielodzietnych.


- Miło mi poinformować, iż taki program został opracowany, a Prezydent Miasta Suwałki Czesław Renkiewicz 30 stycznia rozpocznie konsultacje w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu "Rodzina Cztery Plus" - mówi radna Ruszewska. - Zachęcam do zapoznania się z projektem programu opracownym przez władze miasta i wniesienie do niego swoich uwag i sugestii.


Programem objęte zostaną rodziny wielodzietne zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie Miasta Suwałk, składające się z rodziców /rodzica, posiadających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica - bez ograniczenia wieku.
Rodziny wielodzietne, które przystą;pią do programu skorzystają m.in. z 33 proc. ulg na zakup biletówna przejazd środkami komunikacji miejskiej,a  także do Muzeum Okręgowego, aquaparku, kultury, imprezy organizowane pzrez SOK, a także na korzystanie z obiektów OSiR (ścianka wspinaczkowa, korty tenisowe), bezpłatnych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy organizowanych przez Prezydenta Miasta Suwałk  oraz innych ulg przyznawanych przez podmioty przystępujące do Programu. 

PROGRAM RODZINA CZTERY PLUS


Na rodzinie opiera się całe społeczeństwo, stanowi ona podstawę każdej wspólnoty, w tym wspólnoty samorządowej. Bez rodziny, w której rodzice zajmują się edukacją moralną dzieci nie będzie dobrze funkcjonującej wspólnoty samorządowej. Na przestrzeni wieków rola i model rodziny ulegał powolnej ewolucji, w wieku XIX, a już w szczególności w wieku XX rodzina zmieniała się już z pokolenia na pokolenie. Przyczyniło się do tego wiele czynników m.in. rewolucja obyczajowa, laicyzacja społeczeństwa czy też wcześniejsze dojrzewanie młodzieży.

Te i inne czynniki znalazły odzwierciedlenie w zachodzących przemianach obyczajów życia rodzinnego i ewolucji modelu rodziny XXI wieku. Jedną z poważniejszych zmian, która dotknęła rodziny XXI wieku jest zmniejszenie ich liczebności. Jest coraz mniej rodzin wielopokoleniowych, w których podstawą jest troska o dobro najmłodszych i najstarszych członków rodziny.

 

Jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny, już od ponad 20 lat, niska liczba urodzeń nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. Od 1989 roku utrzymuje się okres depresji urodzeniowej. W 2010 roku współczynnik dzietności wyniósł niespełna 1,4. Niebawem w wyniku wejścia w wiek prokreacyjny roczników niżu demograficznego, liczba urodzeń zacznie się zmniejszać, co przy rosnącej liczbie zgonów spowoduje nasilające się zjawisko ujemnego przyrostu naturalnego.

Tak jak w całej Polsce ludność Suwałk starzeje się, co jest następstwem ograniczenia śmiertelności dzieci, a tym samym przedłużania przeciętnego trwania życia oraz zmniejszenia przyrostu naturalnego. W perspektywie najbliższych lat może to ograniczyć możliwości rozwojowe Suwałk poprzez zmniejszenie się liczby ludności w wieku produkcyjnym.

Zmniejszenie się zaludnienia oraz proces starzenia się ludności niekorzystnie wpływają na potencjał dochodowy jednostek samorządu terytorialnego poprzez zmniejszanie się wpływów z udziałów w podatkach dochodowych. Jak twierdzą autorzy "Aktualnych problemów demograficznych regionu Polski wschodniej" (Warszawa 2010) ludność w wieku poprodukcyjnym jest mniej aktywna zawodowo, a tym samym płaci mniejsze podatki od mniejszych dochodów. Zmniejsza się także kwota subwencji ogólnej, której poszczególne części są silnie skorelowane z liczbą ludności i jej strukturą wiekową. Zatem z punktu widzenia finansów publicznych starzenie się ludności wywołuje rosnące wydatki budżetowe przy malejących dochodach.

 

Wprawdzie Suwałki mają dodatni przyrost naturalny, ale na przestrzeni lat da się zauważyć znaczący spadek liczby urodzin. W 2010 roku w Suwałkach urodziło się 769 dzieci, natomiast w 2012 roku tylko 652 dzieci. Potrzebą chwili jest odwrócenie tej tendencji, czemu powinna sprzyjać realizacja Programu "Rodzina CZTERY PLUS", będącego realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006 - 2015. Głównym celem tego programu jest wsparcie rodzin wielodzietnych oraz wzmocnienie rodziny wielodzietnej w wychowywaniu dziecka.


Dział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Ilekroć w programie "Rodzina CZTERY PLUS" jest mowa o:

1)    Programie - należy przez to rozumieć program "Rodzina CZTERY PLUS"

2)    rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Miasta Suwałk, składającą się z rodziców /rodzica, posiadających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica - bez ograniczenia wieku.

3)    Karcie - należy przez to rozumieć kartę "Rodzina CZTERY PLUS w Mieście Suwałki" uprawniającą uczestników Programu do korzystania z ulg oraz zwolnień oferowanych przez podmioty uczestniczące w realizacji Programu,

4)    Koordynatorze - należy przez to rozumieć Koordynatora programu "Rodzina CZTERY PLUS", który zostanie powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk.

§ 2.

1.    Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Miasta Suwałk.

2.    Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w Programie będzie Karta.


Dział II

Cele Programu i sposób ich realizacji.

§ 3.

Program ma na celu:

1)    promocję modelu rodziny wielodzietnej oraz działań na rzecz wzmocnienia jej pozytywnego wizerunku,

2)    poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych,

3)    zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych.

§ 4.

1.    Realizatorami Programu są jednostki organizacyjne Miasta Suwałk z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    W realizacji Programu mogą uczestniczyć inne osoby prawne lub fizyczne, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane instytucje.

§ 5.

Cele Programu określone w § 3 będą realizowane poprzez:

1)    zwiększanie rodzinom wielodzietnym dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji oferowanych przez zarządzane jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Suwałk oraz inne podmioty, które przystąpią do Programu,

2)    budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji dla rozwoju rodziny wielodzietnej,

3)    uwzględnienie wartości oraz potrzeb rodzin wielodzietnych w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd Miasta Suwałk,

4)    informowanie o systemie ulg na usługi dostępne dla uczestników Programu,

5)    współpracę ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji i wsparcia rodzin wielodzietnych,

6)    inne działania.

§ 6.

1.    Instrumentami umożliwiającymi realizowanie celów, o których mowa w § 3 będzie zapewnienie rodzinom wielodzietnym:

1)    33% ulgi na zakup ulgowego, imiennego biletu miesięcznego za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Suwałk, z zastrzeżeniem ust. 2,

2)    33% ulgi na zakup biletów wstępu do Aquaparku (część basenowa, saunowa i grota solna),

3)    33% ulgi na zakup biletów wstępu do Muzeum Okręgowego,

4)    33% ulgi na zakup biletów wstępu na imprezy organizowane przez Suwalski Ośrodek Kultury

5)    33% ulgi na zakup biletów wstępu na ścianę wspinaczkową i usługi instruktora,

6)    33% ulgi na wynajem kortów tenisowych do celów indywidualnych,

7)    bezpłatnych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy organizowanych przez Prezydenta Miasta Suwałk,

8)    innych ulg przyznawanych przez podmioty przystępujące do Programu.

2.    Z ulg na zakup biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, o których mowa w ust.1 pkt 1 mogą korzystać dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców - bez ograniczenia wieku o ile nie posiadają uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej.


Dział III

Karta "Rodzina CZTERY PLUS w Mieście Suwałki".

§ 7.

1.    Karta daje prawo do korzystania z ulg oferowanych w ramach Programu przez jednostki organizacyjne Miasta Suwałk, spółki miejskie oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji Programu.

2.    Wzór Karty stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu "Rodzina CZTERY PLUS".

3.    Karta jest własnością Miasta Suwałki.

4.    Karta jest imienna, zawiera adres uprawnionego, termin ważności oraz numer.

5.    Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową i nie zastępuje żadnej formy płatności.

6.  Każdy podmiot oferujący w ramach Programu ulgi, zostanie wyposażony w naklejkę stanowiąca identyfikację uczestnictwa w Programie.

§ 8.

1.    Kartę otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu "Rodzina CZTERY PLUS".

2.    Wniosek należy składać w miejscu wskazanym przez Koordynatora.

3.    Składając wniosek należy okazać następujące dokumenty:

1)    w przypadku rodziców - dowód tożsamości potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Suwałk,

2)    w przypadku dzieci od 0 do 6 lat - akt urodzenia,

3)    w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualna legitymacja szkolna,

4)    w przypadku osób w wieku powyżej 18 roku życia - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,

5)    w przypadku studentów do 25 roku życia - aktualna legitymacja studencka,

6)    w przypadku osób niepełnosprawnych - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

§ 9.

1.    Karta będzie ważna od czasu wydania przez cały okres kiedy rodzina wielodzietna spełniać będzie warunki określone w § 1 pkt 2.

2.   Koordynator, w czasie trwania ważności Karty, w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do korzystania z Karty może żądać od uczestników Programu okazania stosownych dokumentów.

3.    W przypadku utraty lub zniszczenia Karty z winy użytkownika duplikat karty z tym samym numerem wydawany jest na jego wniosek.

4.    Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot Karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty.

5.    Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 15 złotych, płatne na konto wskazane przez Koordynatora.

§ 10.

1.    Do korzystania z ulg na podstawie karty mają prawo dzieci oraz rodzice, jeżeli towarzyszą im uprawnione dzieci (minimum 1 dziecko) oraz osoby niepełnosprawne pozostające pod opieką rodzica - bez ograniczenia wieku.

2.    Korzystanie z ulg na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość może być powodem odmowy udzielenia ulgi.

3.    Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom.

4.    Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Koordynatora

o utracie uprawnień do uczestnictwa w Programie i zwrotu Karty.

5.    W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, jej użytkownik zobowiązany jest

do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Koordynatora.

6.    Koordynator może cofnąć uprawnienia do korzystania z Karty w przypadku korzystania z ulg niezgodnie z warunkami określonymi w Programie i żądać zwrotu Karty.

§ 11.

Informacje o Programie oraz katalog ulg dostępnych w ramach Programu będą publikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach.


Dział IV

Postanowienia końcowe.

§ 12.

Prezydent Miasta Suwałk nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez użytkownika Karty osobom nieobjętym Programem.

§ 13.

Wydatki na realizację Programu, w zakresie dotyczącym ulg oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Suwałki, pokrywane będą z budżetu Miasta Suwałk.


udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.03.2023 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie