22.09.2022

PEC w Suwałkach: Ustawa nie pozwala objąć wsparciem suwalczan korzystających z ciepła systemowego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że instalacje wytwórcze, sieci przesyłowe oraz węzły ciepłownicze są przygotowane na rozpoczynający się sezon grzewczy.

Zgromadzony został zapas paliwa, który powinien wystarczyć do marca 2023 r. Dostawy biomasy odbywają się w trybie ciągłym.

Na dzień 21 września 2022 r. zdecydowana większość odbiorców złożyła wnioski o rozpoczęcie dostarczania ciepła do zarządzanych obiektów. Przypomnijmy, że to od decyzji zarządcy budynku zależy, kiedy złoży wniosek i od kiedy uruchomione zostaną dostawy ciepła.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. w związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami i pytaniami kierowanymi do Spółki odnośnie przewijających się w przestrzeni medialnej informacji o wprowadzeniu zamrożenia wzrostu średnich cen ciepła do poziomu 42% dla odbiorców ciepła, pragnie wyjaśnić, jak skonstruowane zostały zapisy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), które w obecnym brzmieniu nie pozwalają objąć wsparciem mieszkańców Suwałk korzystających z ciepła systemowego.

Ustawa weszła w życie z dniem następnym po ogłoszeniu, a więc 20 września 2022 r. Ustawa zakłada wprowadzenie przez przedsiębiorstwa energetyczne, głównie dla gospodarstw domowych, maksymalnego poziomu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą w wysokości 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym oraz 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Poniżej tabela przedstawiająca wyliczenie poziomu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

W uzasadnieniu projektu omawianej ustawy zapisano: „Wskazany poziom cen ustalony został w odniesieniu do ogłoszonej 31 marca 2022 r. średniej ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w 2021 r. powiększonego o wskaźnik referencyjny. Cena ta powiększona została o dopuszczalny poziom wzrostu wynoszący 60%. Przyjęto założenie, że jednoskładnikowa cena wytwarzania ciepła stanowi ok. 70% ceny ciepła na rachunku odbiorcy końcowego, przez co dopuszczalny 60% wzrost może przenieść się na rachunek odbiorcy końcowego na poziomie ok. 42%”.

PEC w Suwałkach jako przedsiębiorstwo posiadające jednostkę kogeneracji zostało zobligowane przepisami prawa do stosowania metody uproszczonej przy kalkulacji cen ciepła dla produkcji energii cieplnej pochodzącej z głównego kotła pracującego w podstawie (ok. 42% rocznej produkcji energii cieplnej 2021 r.).

Wobec powyższego ceny i stawki opłat za ciepło w PEC w Suwałkach były (średnia cena ciepła wytworzonego w 2021 r. wyniosła 42,99 zł/GJ) i nadal są znacznie niższe niż w przedsiębiorstwach nieposiadających jednostki kogeneracji, które stosują do kalkulacji cen ciepła wyłącznie metodę kosztową pozwalającą w pełni pokryć uzasadnione koszty oraz zapewnić zwrot z zaangażowanego kapitału, a także reagować na rosnące ceny paliw, uprawnień do emisji CO2 bądź innych kosztów poprzez zmianę taryfy w trakcie okresu jej obowiązywania, na co niestety nie pozwala metoda uproszczona oparta na średnich cenach przedsiębiorstw niekogeneracyjnych z lat ubiegłych.

Obecnie rosnące koszty dla jednostek kogeneracyjnych zostaną pokrywane stopniowo w przychodach po opublikowaniu cen i wskaźników przez Prezesa URE dnia 31 marca 2023 r., po rozpatrzeniu wniosku, zatwierdzeniu przez Prezesa URE i wprowadzeniu do stosowania zmiany taryfy dla ciepła a więc dopiero od maja/czerwca 2023 r., tj. po zakończeniu okresu grzewczego.

Poniżej wykres prezentujący średnie roczne cen sprzedaży ciepła wytwarzanego w jednostkach niekogeneracyjnych oraz w PEC w Suwałkach w latach 2017-2021. 

Podsumowując, nowa taryfa dla ciepła, wprowadzona do stosowania w Suwałkach z dniem 1 września 2022 r., nie pokrywa drastycznie rosnących uzasadnionych kosztów prowadzonej działalności (głównie paliwa i uprawnień do emisji CO2).

Ponadto zatwierdzona w nowej taryfie średnia cena wytwarzania ciepła wynosi zaledwie 83,69 zł/GJ a zatem znacznie poniżej limitu ceny w obowiązującej ustawie (tj. niżej o 20,13 zł/GJ od poziomu 103,82 zł/GJ) i mimo zatwierdzenia taryfy dla ciepła ze średnim wzrostem 59%, mieszkańcy Suwałk nie zostaną objęci wsparciem w ramach wprowadzonej ustawy, która w założeniach i przekazach medialnych informuje o zablokowaniu wzrostu cen ciepła dla odbiorców na średnim poziomie 42%.

Innymi słowy, mieszkańcy Suwałk zostaliby objęci przepisami wprowadzonej ustawy, nakazującej wprowadzenie średniej ceny ciepła z wytwarzana z rekompensatą na poziomie wynoszącym 103,82 zł/GJ tylko w przypadku podniesienia obecnej taryfy w PEC w Suwałkach, a dokładniej w przypadku podniesienia obecnej średniej ceny wytwarzania ciepła jeszcze o co najmniej 24,1%.

Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, stosujących niższą cenę wynikającą z zapisów ustawy niż wynikającą z zatwierdzonej taryfy, będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (art. 28). Art. 46 ustawy stanowi, że Fundusz zostanie zasilony środkami do wysokości 10 mld zł uzyskanymi w roku 2022 ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, które PEC jest zobowiązany nabywać i których koszty nabycia są wkalkulowywane w ceny ciepła dla mieszkańców Suwałk.

PEC w Suwałkach 

Fot. Suwalki24.pl

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Zapraszamy na relację na żywo


Ślepsk Malow Suwałki


Trefl Gdańsk

06.10.2022
21:00

Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
10.06.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.7590 4.8552
USD 0.00% 4.7928 4.8896
GBP 0.00% 5.4483 5.5583
CHF 0.00% 4.8609 4.9591
Dodaj nowe ogoszenie