21.05.2020

Puńsk. 255 kg odpadów komunalnych na jedną osobę

Gmina Puńsk liczy niespełna 4.300 zameldowanych tu mieszkańców, ale systemem odbioru śmieci objętych jest tylko 3161 osób.

Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych na terenie gminy Puńska, a liczbą osób zadeklarowanych w systemie wynika - jak głosi gminna analiza stanu gospodarki odpadami - z faktu, iż część osób zameldowanych na pobyt stały nie przybywa na terenie gminy, jak np. osoby pracujące za granicą, osoby uczące się, studenci itp.

Zobowiązane do uiszczania opłaty są osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość, bytujące na terenie danej nieruchomości (fakt zameldowania nie jest tożsamy z faktem przebywania, bytowania). W 2019 r. dokonano aż 250 korekt deklaracji w związku ze zmianą liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Systemem odbioru odpadów komunalnych objęto nieruchomości: 

- zamieszkałe – 1076 nieruchomości (3161 osoby wg deklaracji), w tym w 1040 nieruchomościach segreguje się odpady (3102 osoby), co stanowi 97%, zaś w 36 nieruchomościach nie segreguje się odpadów (59 osoby) co stanowi 3%. 

- niezamieszkałe - 61 nieruchomości.

 - domki letniskowe -25 nieruchomości, w 19 nieruchomościach segreguje się odpady, a w 6 nieruchomości nie segreguje się. 

Na terenie Gminy Puńsk obowiązuje pięciopojemnikowy system selektywnej zbiórki odpadów u źródła. Dodatkowo popiół jest zbierany selektywnie w oddzielnych pojemnikach. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym: a) papier, b) metale, c) tworzywa sztuczne, d) szkło, e) opakowania wielomateriałowe, f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, g) odpady zielone, i) zużyte baterie i akumulatory, j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, k) inne odpady wielkogabarytowe, w tym meble, l) odpady budowlane i rozbiórkowe, m) zużyte opony.

W gminie Puńsk jest też jeden stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Mieszkańcy mogą tu oddać odpady problemowe, odpady wielkogabarytowe i meble, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie, opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Odpady z terenu Gminy Puńsk trafiają do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach.

Ponad 800 ton odpadów

Z terenu Gminy Puńsk w 2019 r. zebrano ogółem 807,16 tony odpadów komunalnych, w tym:

 - zmieszane odpady – 603,60 tony,

- segregowane odpady – 203,50 tony, w tym: szkło - 53,70 tony, tj. 26 % ogółu; odpady opakowaniowe - 85,98 tony ( 42 %ogółu); wielkogabarytowe - 35,24 tony ( 17 %); bioodpady - 13,86 tony (7 %); papier i tektura - 14,72 tony (7 %)

  Na 1 osobę rocznie przypada 255,35 kg odpadów komunalnych, w tym:

- 190,95 kg zmieszane odpady

 - 64,40 kg segregowane odpady

Na 1 os/miesięcznie przypada 21,25 kg odpadów komunalnych,

 w tym: - 15,91 kg zmieszane odpady

 - 5,37 kg segregowane.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w 2019 roku 587 622,10 zł, zaś opłaty z – 548 662,91 zł. Pozostało nieco ponad 43 tys. zł zaległości.

Odpadów komunalnych jest coraz więcej nie tylko w gminie Puńsk. Tymczasem rosną koszty ich odbioru i przetwarzania. Stąd pomysł gmin z powiatu sejneńskiego budowy powiatowej spalarni śmieci. Miałaby ona postać w gminie Sejny, w pobliżu miejskiej oczyszczalni ścieków, pod warunkiem, że znajdzie się inwestor oraz nie będzie protestów społecznych. Gdyby inicjatywa udała się, koszty, jak obliczają samorządowcy, spadłyby o 30 - 40 procent, a dodatku Sejny miałyby tańsze centralne ogrzewanie.  Gdyby udało się przyśpieszyć skomplikowane procedury przy takiej inwestycji, taka instalacja mogłaby powstać za dwa lata.

WYG

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.26.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.03% 4.4731 4.5635
USD 0.80% 4.1053 4.1883
GBP 0.33% 5.0001 5.1011
CHF 0.44% 4.2265 4.3119
25.05.2020

Ocieplenia domów

25.05.2020

Praca kierowcy

25.05.2020

wynajmę

Dodaj nowe ogoszenie