20.11.2023

Sejny. Projekt budżetu miasta Sejny na 2024 rok z deficytem

W zatwierdzonym przez burmistrza miasta Arkadiusza Nowalskiego projekcie budżetu na 2024 rok przewidziano dochody miasta na kwotę 41,8 mln złotych, a wydatki na 51,2 mln złotych.

To głównie z powodu dużych planowanych wydatków inwestycyjnych. Wydatki bieżące oszacowano  28.964.518,00 zł, a majątkowe ( tj. głównie inwestycje)  22.289.832,00.

Ma wreszcie ruszyć planowana na br., ale nie rozpoczęta, budowa mieszkań komunalnych, a ponadto budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody.

 Deficyt budżetu w wysokości 9.477.400,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 7.796.400,00 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 1.420.837,40 zł

- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 260.162,60 zł.

Trzeba będzie m.in. sfinansować przejściowy deficyt budżetu w kwocie 14.821.502,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.821.502,00 zł.

Plan dochodów bieżących założono w wysokości 27.544.450,00 zł.

Do głównych źródeł dochodów bieżących miasta zalicza się wpływy z podatków i opłat, w tym lokalnych, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a także subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa.

1. subwencje ogólne z budżetu państwa – 8.879.014,00 zł (w 2023 - 8.735.399,00 zł);

2. dochody z mienia komunalnego – 273.499,00 zł (wpływy z najmu i dzierżawy oraz z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – opłata przekształceniowa);

3. dochody z podatków i opłat – 4.456.214,00 zł;

4. wpływy dochodów na podstawie ustaw szczególnych -  2.109.933,00 zł:

-z opłat z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-  450.000,00 zł,

- z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 150.000,00 zł

- z „opłaty śmieciowej” – 1.489.933,00 zł

5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.344.058,00 zł (w 2023 - 3.764.154,00 zł; w 2022 - 3.797.655,00 zł;w 2021 r. -4.064.450,00 zł; w 2020 - 4.080.177,00 zł, a w 2019r. - 4.328.862,00 zł);

Pozostałe subwencje:

·Wyrównawcza 2.222.848,00 zł (rok wcześniej 2.671.420,00 zł)

·Równoważąca - 0,00 zł,

·Oświatowa-  6.656.166,00 zł (w poprzednim roku 6.063.979,00 zł).

Część oświatowa wzrosła o 592.187,00 zł, co daje 9,76 % wzrostu.

Oświatowa luka

Niezmiennie rośnie znacząco luka oświatowa, czyli różnica pomiędzy subwencją (która jest na ucznia) a wydatkami na wynagrodzenia( które dotyczą nauczycieli), a to sprawia, że musimy zwiększyć udział dochodów własnych (uszczuplonych) w finansowaniu oświaty, to z kolei dzieje się kosztem realizacji innych zadań publicznych. Wzrosły też po raz kolejny koszty realizacji zadań miasta w związku z utworzeniem żłobka i zatrudnieniem tam personelu głównie ze względu na wzrost płacy minimalnej. Tymczasem niezmiennie od lat największe wydatki w samorządach to oświata, pomoc społeczna i rodzina. – czytamy w uzasadnieniu do projektu budżetu.

Kary za mniejsze podatki lokalne

- Część wyrównawcza subwencji radowej zmalała o 448.572,00 zł, czyli spadła o 16,79 %,a składa się z: kwoty podstawowej i otrzymują ją gminy w zależności od wysokości średnich dochodów podatkowych, czym większych ulg podatkowych udzielamy, tym mniejszą część dostajemy w tej subwencji i kwoty uzupełniającej uzależnionej od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do dochodu na 1 mieszkańca - wyjaśnia burmistrz w projekcie uchwały budżetowej.

Pieniądze z PIT

Wpływ z PIT planowany na rok 2024 to 5..059.839,00 zł przy  3.535.356,00 zł za 2023 i 3.651.212,00 w 2022; 3.974.450,00 zł w 2021 r.; poprzednio 4.000.177,00 zł, a wcześniej 4.248.862,00 zł.

 To po raz pierwszy od 4 lat powrót do realnie uzyskiwanych dochodów przez samorząd. Nie zapewni niestety pokrycia rosnących wydatków ze względu na wzrost kosztów finansowania

oświaty, wzrost kosztów wynagrodzeń i zakupu usług (zwłaszcza energii elektrycznej) w związku z podwyższeniem płacy minimalnej w gospodarce i rosnącą inflacją.

Działki w strefie ekonomicznej

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży części nich na kwotę niespełna 510 tysięcy złotych.

Zaplanowany dochód dotyczy sprzedaży działek uzbrojonych w SSE (dzięki realizowanej w 2021 r. inwestycji dotyczące uzbrojenia terenów. Zaplanowana ostrożnościowo kwota ze sprzedaży (w związku z ogłoszeniem kolejnego przetargu w 2023) dotyczy 3 działek: o pow. 0,9461ha; 0,7852 ha i 0,200 ha przy ul. Powstańców Sejneńskich. Jak wiadomo, w ciągu ostatnich 2 lat nie znalazł się ani jeden chętny do zainwestowania w sejneńską podstrefę suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Inwestycje za ponad 22 mln zł

Planowane inwestycje mają kosztować 22 169 832,00 zł, w tym 13 723 102,00 to środki zewnętrzne, a wkład własny miasta ma wynieść 8 446 730,00 zł.

W pierwszej kolejności w 2024 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie

opracowywania dokumentacji, tj.:

1.Budowa bloku komunalnego we współpracy ze spółką SIM oraz eko osiedli na ul. Łąkowej i Wileńskiej;

2·Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Ratusz i zabytki – dofinansowane z Polskiego Ładu 2RPOZ;

3.II etapy zadania „Budowa kotłowni o mocy 1,6 Mwt oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny” oraz stacji uzdatniania wody, w tym część prac wykonywanych równolegle z inwestycją powiatu w ul. Grodzińskiego;

4·Dokończenie przebudowa instalacji c.o. w zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów p.poż.;

5·Dokończenie adaptacji piętra na placówkę wsparcia dziennego przy ul. Zawadzkiego 13;

6·Dokończenie instalacji słupów oświetleniowych na ul. Wileńskiej, ul. Piłsudskiego i Krzywej w związkuz inwestycjami Powiatu;

7·Dokończenie przebudowy i rozbudowa Ośrodka Kultury;

8·Termomodernizacja budynku na ul. Wileńskiej 10 ( siedziba MOPS).

Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Kultury w Sejnach przewidziano 690 000,00zł,a Biblioteki Publicznej w 278 000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowane w 2024 roku mają wynieść 64 650,00 ż, w tym na drogi publiczne gminne- 40 000,00 oraz 24 650,00 zł na potrzeby remontowe w żłobku miejskim.

 

WYG

 

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
12.06.2023 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
04.12.2023

szukam pracy

Dodaj nowe ogoszenie