09.04.2013

Suwałki - moje miasto - konkurs

W tym roku Leszek Aleksander Moczulski, wybitny poeta, autor tekstów piosenek, rodowity suwałczanin obchodzi 75 lecie urodzin. Dlatego  Prezydent Miasta Suwałk organizuje konkurs "SUWAŁKI - MOJE MIASTO" (Leszek Aleksander Moczulski).


Konkurs skierowany jest do dzieci i uczniów z suwalskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem ww. konkursu jest popularyzowanie twórczości literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, aktywizacja dzieci i młodzieży, umożliwienie zaprezentowania swojego talentu plastycznego i literackiego.


Regulamin Konkursu
„SUWAŁKI – MOJE MIASTO” (Leszek Aleksander Moczulski)§ 1. ORGANIZATOREM konkursu jest Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk.

§ 2. CELAMI konkursu są:

popularyzowanie twórczości literackiej Leszka Aleksandra Moczulskiego,
rozwijanie umiejętności plastycznych wśród dzieci,
rozwijanie wrażliwości, twórczych zainteresowań i wyobraźni wśród dzieci
i młodzieży,
aktywizacja dzieci i młodzieży,
umożliwienie zaprezentowania swego talentu plastycznego i literackiego.

§ 3. ADRESATAMI (uczestnikami) konkursu są następujące kategorie dzieci i uczniów:

1)dzieci z suwalskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
2)uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:
a) klasy I–III,
b) klasy IV–VI,
3)uczniowie z suwalskich gimnazjów,
4)uczniowie z suwalskich szkół ponadgimnazjalnych.

§ 4. ZASADY I WARUNKI konkursu:

Wszystkie prace nadesłane na konkurs muszą by pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.

1. Dla dzieci z suwalskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (§ 3 pkt 1):
forma – praca plastyczna,
tematyka pracy plastycznej musi nawiązywać do hymnu Suwałk pt. „Suwałki – moje miasto”,
prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, wyklejanki itp.,
do konkursu należy zgłaszać prace wykonane na papierze w formacie A3 lub A4,
jedno dziecko/jeden uczeń może złożyć tylko jedną pracę plastyczną (praca musi być indywidualna),
praca musi być samodzielna,
praca musi być oprawiona,
na odwrocie pracy należy podać następujące dane: imię i nazwisko dziecka/ucznia, wiek dziecka/klasa, nazwa przedszkola/szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna dziecka/ucznia.

2. Dla uczniów szkół podstawowych w kategorii wiekowej klasy I–III (§ 3 pkt 2a):
forma – praca plastyczna,
tematyka pracy plastycznej musi nawiązywać do jednego z utworów Leszka Aleksandra Moczulskiego,
wybór techniki plastycznej wykonania pracy jest dowolny, np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, wyklejanki itp.,
do konkursu należy zgłaszać prace wykonane na papierze w formacie A3 lub A4,
jedno dziecko/jeden uczeń może złożyć tylko jedną pracę plastyczną (praca musi być indywidualna),
praca musi być samodzielna,
praca musi być oprawiona,
na odwrocie pracy należy podać następujące dane: imię i nazwisko dziecka/ucznia, wiek dziecka/klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna dziecka/ucznia oraz tytuł utworu, do którego nawiązuje praca plastyczna.

3. Dla uczniów szkół podstawowych w kategorii wiekowej klasy IV–VI (§ 3 pkt 2b):
forma – list skierowany do poety Leszka Aleksandra Moczulskiego – autora m.in. słów hymnu Suwałk pt. „Suwałki – moje miasto”,
list powinien posiadać tytuł,
do konkursu należy zgłaszać prace wykonane w formacie A4, napisane komputerowo (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5),
objętość pracy nie może przekraczać jednej strony komputeropisu,
jeden uczeń może złożyć tylko jedną pracę literacką (praca musi być indywidualna),
praca musi być samodzielna,
praca musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.

4. Dla uczniów suwalskich gimnazjów (§ 3 pkt 3):
forma – wiersz lub wiadomość SMS-owa zachęcająca do czytania poezji Leszka Aleksandra Moczulskiego,
praca powinna posiadać tytuł,
do konkursu należy zgłaszać prace wykonane w formacie A4, napisane komputerowo (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5),
objętość pracy nie może przekraczać 50 słów,
jeden uczeń może złożyć tylko jedną pracę (praca musi być indywidualna),
praca musi być samodzielna,
praca musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.

5. Dla uczniów suwalskich szkół ponadgimnazjalnych (§ 3 pkt 4):
forma – praca literacka, np. recenzja, opowiadanie, esej, rozprawka, przemówienie,
tematyka pracy literackiej musi nawiązywać do nazwy konkursu „Suwałki – moje miasto” oraz poezji i twórczości muzycznej Leszka Aleksandra Moczulskiego,
praca powinna posiadać tytuł,
do konkursu należy zgłaszać prace wykonane w formacie A4, napisane komputerowo (czcionka Times New Roman, rozmiar: 12, interlinia: 1,5),
objętość pracy nie może przekraczać jednej strony komputeropisu,
jeden uczeń może złożyć tylko jedną pracę literacką (praca musi być indywidualna),
praca musi być samodzielna,
praca musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.

§ 5. WARUNKI KONKURSU ORAZ TERMIN SKŁADANIA PRAC:

1.Konkurs rozpoczyna się 08 kwietnia 2013 r.
2.Prace należy składać do 15 maja 2013 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej p. 5 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki (osobiście lub pocztą).
3.Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4.Prace będą oceniane w pięciu kategoriach określonych w § 3.
5.Każde przedszkole i każda szkoła mogą złożyć w każdej kategorii dzieci i uczniów po maksymalnie 10 prac (prace muszą być oprawione).
6.Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Suwałk.
7.Kryteria oceny prac:
trafność (zgodność) tematu pracy,
oryginalność,
walor artystyczny/literacki,
jakość pracy/jakość wykonania,
stopień trudności wykonania (prace plastyczne),
poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna (wypowiedzi pisemne).
8.Z każdej kategorii uczestników Komisja wyłoni pięciu laureatów, w tym w każdej kategorii jedna osoba zostanie szczególnie wyróżniona.
9.Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
10.Złożone w konkursie prace stanowią własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
11.O terminie i miejscu uroczystego podsumowania konkursu przedszkola/szkoły zostaną powiadomione drogą elektroniczną.
12.Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora konkursu.
13.Wszelkie informacje o konkursie (regulamin, informacja o terminie i miejscu uroczystego podsumowania konkursu oraz wyniki) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2.Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora, w tym do publikacji własnych i w lokalnych mediach.
3.Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w konkursie.
5.Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Konkurs rozpoczyna się 08 kwietnia 2013 r. Prace należy składać do dnia 15 maja 2013 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16 - 400 Suwałki (pokój nr 5).


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.21.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.6016 4.6946
USD 0.00% 4.3589 4.4469
GBP 0.00% 5.4425 5.5525
CHF 0.00% 4.4852 4.5758
20.05.2022

Kierowca kat. C

Dodaj nowe ogoszenie