18.05.2022

Wiżajny. Raport o stanie gminy

Wójt gminy Wiżajny Stanisław Jacek Pietrukiewicz opublikował raport o stanie gminy w 2021 roku. Wotum zaufania i absolutorium dla wójta będzie przedmiotem głosowania na sesji Rady Gminy Wiżajny, zaplanowanej na 27 maja o godz. 13:00.

W raporcie czytamy m.in.:

Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 2 332, w tym 1193 mężczyzn i 1139 kobiet. Migracje przebiegały w kierunku miasta i zagranicy, związane były głównie z pracą.

Finanse gminy

 1. Plan budżetu:

1)      Dochody  – 15 209 108,00 zł,

2)      Wydatki   -  16 740 274,00 zł.

 

 1. Realizacja budżetu:

1)      Uzyskane dochody –  16 104 924,05 zł,

2)      Poniesione wydatki – 16 088 561,25 zł.

Nadwyżka na 31 grudnia 2021 roku wynosił – 16 362,80 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2021 roku wynosiło 3 122 390,20 zł, z tego 2 295 610,00 zł kredyty, 826 362,000 zł pożyczki długoterminowe i 418,20 zł zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – zakup na raty.

Infrastruktura sanitarna

Długość sieci wodociągowej wynosiła 142,9 km. Do instalacji wodociągowej podłączonych było 810 odbiorców, z tego z terenu Gminy Wiżajny 690 oraz 120 z terenu Gminy Rutka – Tartak. Poziom zwodociągowania Gminy wynosi 96%.

Ze względu na trudne warunki terenowe Gmina Wiżajny skanalizowana jest w 21%, do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest tylko 192 odbiorców. Łączna długość sieci wynosi 11,3 km. Ścieki oczyszczane są w gminnej oczyszczalni.

Dzięki podejmowanym działaniom, obserwujemy widoczne zmiany w zakresie dbałości o środowisko, w tym ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację kotłów węglowych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Systematycznie wzrasta ilość odpadów gromadzonych przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny.

Działalność inwestycyjna

W 2021 roku Gmina Wiżajny zrealizowała następujące inwestycje:

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 101525B na odcinku Ługiele – Dzierwany o długości 2,695 km.

Przebudowa drogi możliwa była dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 919 026,79 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 900 000,00 zł oraz środkom własnym gminy. Całkowity koszt prac to kwota 1 857 044,79 zł.

 

 1. Zakończono realizację projektu „Rozbudowa ujęcia wody w Wiżajnach, budowa pompowni wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w miejscowości Wiżajny w gminie Wiżajny” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, etap II i III.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę oczyszczalni ścieków w Wiżajnach, rozbudowano ujęcie wody w Wiżajnach, budowę oraz dostawę i montaż pompowni wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej.

Wartość wykonanych robót wynosiła 1 992 451,87 zł.

 

 1. Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wiżajny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2012-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W ramach tej inwestycji wykonano:

1)      Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp przy Stacji Uzdatniania Wody w Wiżajnach – wartość wykonanych robót – 292 161,90 zł,

2)      Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 15.54 kWp  przy Oczyszczalni Ścieków w Wiżajnach – wartość wykonanych robót – 113 615,10 zł.

 Całkowity koszt inwestycji 405 777,00 zł, z czego dofinansowanie w

 wysokości 272 643,61 zł.

 1. Gmina Wiżajny wraz z partnerami z Polski i Litwy realizowała projekt pod nazwą: „Litewsko-Polski Obszar Funkcjonalny – nowe możliwości rozwoju turystyki”. Projekt poświęcony  rozwojowi potencjału turystyki transgranicznej, realizowany w partnerstwie z: Rejonem Łoździeje, rejon Wyłkowyszki, rejon Kalwaria, Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej (zrzesza 7 gmin), gmina Rutka-Tartak, gmina Wiżajny. Zakończenie projektu w I kwartale 2022 roku. Projekt realizowany był z programu INTERREG Litwa – Polska.

 

 1. 22 sierpnia 2021 roku w Wiżajnach odbył się festyn ,,Swojskie Klimaty nad jeziorem Wiżajny" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze", którego celem było promowanie dziedzictwa kulturowego Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego. Koszty całkowite operacji to 70 026,50 zł, a wysokość przyznanej pomocy to 49 301,00 zł. W ramach projektu wydano również broszurę „Jeziora w Gminie Wiżajny”.
 2. Gmina dofinansowała asfaltowanie  ulicy Sejneńskiej i Kalwaryjskiej w Wiżajnach w wysokości 200 000,00 zł.

 

 1. Z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gmina Wiżajny otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 750 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę Szkoły Podstawowej w Wiżajnach.
 2. Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Funduszu Inwestycji Strategicznych Gospodarka Wodna i Kanalizacyjna, Gmina Wiżajny otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 200 000,00 zł ( 300 000,00 zł na wodociągi i 900 000,00 zł na kanalizację). 
 3. Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Departamentu Infrastruktury i Transportu w Białymstoku na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wiżajny. OSP Wiżajny otrzymała 10 000,00 zł, OSP Okliny 5 000,00 zł. Ponadto OSP Okliny otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup sprzętu i wyposażenia w wysokości 25 000,00 zł.

 

Przedsiębiorcy

W 2021 roku w gminie zarejestrowanych było ponad 90 przedsiębiorców. Najczęściej  przedmiotem działalności były usługi budowlane, handel, działalność usługowa związana z leśnictwem, przetwórstwo mleka i wyrób serów, naprawa i konserwacja maszyn.

Źródło: UG Wiżajny

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.30.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.6350 4.7286
USD 0.00% 4.3992 4.4880
GBP 0.00% 5.3758 5.4844
CHF 0.00% 4.5948 4.6876
Dodaj nowe ogoszenie