16.10.2020

Wójt Wiżajn poszukuje kandydata na skarbnika gminy

Teresa Klejmont, Skarbnik Gminy Wiżajny odchodzi na emeryturę. Wójt, Jacek Pietrukiewicz poszukuje kandydata na jej następcę.

 

Wójt Gminy Wiżajny

poszukuje kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy

w Urzędzie Gminy Wiżajny ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Podstawa zatrudnienia: powołanie

 

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

1) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

2) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

3) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;

 1. znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, a w szczególności z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jst, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku w księgowości i rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
 2. znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej,
 3. biegła umiejętność pracy na komputerze w zakresie niezbędnym do obsługi budżetu gminy, w tym „BESTI@”, MS Excel, Legislator,
 4. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych,
 5. zdolności organizacyjne, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, umiejętność prowadzenie negocjacji, umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność, zdyscyplinowanie, sumienność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych,
 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
 5. kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

 

Wymagane dokumenty  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wiżajny lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wiżajny, ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny, w terminie do dnia 30 października 2020 roku.

 

 

                                                                                                       Wójt

                                                                                  /-/Stanisław Jacek Pietrukiewicz

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
10.30.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.22% 4.5633 4.6555
USD 0.20% 3.9055 3.9843
GBP 0.22% 5.0485 5.1505
CHF 0.28% 4.2694 4.3556
30.10.2020

MECHANIK

30.10.2020

Opieka nad Grobami

30.10.2020

POMOCNIK OPERATORA

Dodaj nowe ogoszenie