14.05.2022

Zarząd Powiatu w Suwałkach z wotum zaufania i absolutorium

Od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego Waldemara Pstrzocha, dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce rozpoczęła się sesja Rady Powiatu Suwalskiego.

Gratulacje za odznaczenia

Starosta Witold Kowalewski gratulacje radnym Stefanowi Biłdzie, który podczas obchodów 100–lecia OSP w Bakałarzewie otrzymał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza przyznany przez Zarząd Główny ZOSP Rzeczypospolitej Polskiej za 40 lat społecznej służby oraz Wiesławowi Pietrołajowi, który tuż przed Dniem Sołtysa w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim na spotkaniu przedstawicieli sołectw z całego regionu otrzymał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Raport o stanie powiatu i wotum zaufania

Radni pochylili się nad „Raportem o stanie Powiatu Suwalskiego w 2021 r. Coroczny obowiązek wprowadzono w 2018 r. Raport to opracowanie będące podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim. Zawiera on w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy powiatu mieli możliwość zabrania głosu podczas debaty na sesji. W wymaganym terminie tj. do 11 maja 2022 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie od mieszkańców o zabranie głosu. Raport o stanie powiatu suwalskiego w 2021 r. przedstawił na komisjach rady starosta Witold Kowalewski.

Po debacie nad raportem Zarząd Powiatu uzyskał jednogłośnie wotum zaufania.

Wykonanie budżetu za 2021 rok

Radni zapoznani zostali się także ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021r.

Jak kształtował się budżet powiatu suwalskiego na przestrzeni 2021 roku?

Powiat pozyskał w trakcie roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.833.389,75 zł na przebudowę dróg powiatowych - 3.993.908,13 zł i remont dróg powiatowych - 839.481,62 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.750.000 zł.

Tym samym budżet powiatu po stronie dochodów wzrósł o kwotę 15.475.668,54 zł względem pierwotnego budżetu.

Na koniec roku 2021 plan wydatków budżetowych wyniósł 61.832.134,19 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 49.296.128,09 zł i stanowiło 79,73% planu zaktualizowanego na koniec roku, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących–34.006.200,41 zł, co stanowiło 90,79% planu wydatków bieżących;

- wykonanie wydatków majątkowych – 15.289.927,68 zł, co stanowiło 62,73% planu wydatków majątkowych (głównie z powodu przesunięcia realizacji inwestycji na kolejny rok).

Na niższe wykonanie planu wydatków miało wpływ m.in. niezrealizowane do końca roku zadania inwestycyjne: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w Potasznii”, „Budowa przyłącza gazowego do budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie”, „Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu w Dowspudzie”.

Wartość zrealizowanych wydatków w 2021 roku to:

- inwestycyjne – 15.289.927,68 zł, z tego na przebudowę dróg – 13.154.275,89 zł, co stanowi 86% wydatków inwestycyjnych ogółem;

- remontowe – 3.859.577,68 zł;

co stanowi łącznie kwotę 19.149.505,36 zł ( tj. 38,85% wydatków wykonanych ogółem).

Znaczną kwotę wydatków budżetu powiatu pochłonęła sfera oświatowa i społeczna, bo aż 20.921.873,85 zł. Tutaj wydatki powiatu wyniosły 42,44 %.

Rok 2021 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 822.016,45 zł. Spłacie w części uległo także zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu. „Był to bardzo dobry rok pod względem inwestycji” – mówił Starosta Witold Kowalewski.

Absolutorium

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu, jak również sprawozdaniem finansowym za 2021 r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego powiatu i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej zdecydowali jednogłośnie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu powiatu oraz udzieleniu Zarządowi Powiatu w Suwałkach absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 r.

Starosta Witold Kowalewski podziękował za udzielone wotum zaufania i absolutorium podkreślając, że jest to wynikiem przede wszystkim dobrej współpracy z Radą Powiatu, jednostkami organizacyjnymi powiatu, przy merytorycznej opiece nad budżetem Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu oraz przy zaangażowaniu wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Źródło i fot: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.21.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.6016 4.6946
USD 0.00% 4.3589 4.4469
GBP 0.00% 5.4425 5.5525
CHF 0.00% 4.4852 4.5758
20.05.2022

Kierowca kat. C

Dodaj nowe ogoszenie