07.12.2022

1,3 mld euro dla regionu. Komisja Europejska przyjęła projekt Fundusze Europejskie dla Podlaskiego

Program przyczyni się do dalszego wzrostu gospodarczego Podlaskiego. Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie, to m.in. działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, edukacja czy aktywizacja zawodowa i społeczna osób w trudnej sytuacji.

Komisja Europejska zaakceptowała program w środę, 7 grudnia, a pierwsze konkursy planowane są w pierwszym półroczu przyszłego roku.

– Budżet programu jest o prawie 90 mln euro wyższy niż w perspektywie 2014-2020. Tylko cztery regiony mają w nowej perspektywie większe budżety – podkreślił Artur Kosicki. – To sukces. Sukces samorządu, polskiego rządu, który wspierał nas w negocjacjach, i pracowników urzędu marszałkowskiego, zaangażowanych w przygotowanie tego programu.

- Dziś Komisja Europejska przyjęła program „Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”. Przyjęty program odzwierciedla szczególne potrzeby, wyzwania i możliwości stojące przed regionem, wyznaczając drogę do przemyślanych inwestycji poprzez następne 7 lat. Patrząc w przyszłość widzimy, że czas oczywistych i „prostych” projektów infrastrukturalnych w województwie podlaskim powoli dobiega końca. Sieć dróg ekspresowych jest niemalże domknięta, infrastruktura wodno-ściekowa praktycznie została dostosowana do standardów unijnych, a podstawowe projekty edukacyjne, rewitalizacyjne i kulturalne są już w większości zakończone. Liczymy więc na nieszablonowe pomysły naszych przyszłych beneficjentów. W końcu naszym wspólnym zadaniem jest realizacja ambitniejszych celów związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową oraz budowaniem odporności w oparciu o liczne atuty województwa podlaskiego. Dlatego na cele klimatyczne przeznaczymy bezpośrednio 21 proc. nowego programu, czyli ponad 357 milionów euro, a działania związane z cyfryzacją administracji, digitalizacją zasobów publicznych oraz rozwojem cyberbezpieczeństwa to ponad 14 milionów euro. W sumie Podlaskie otrzyma z Funduszy Europejskich prawie 1 miliard 300 milionów euro – mówiła Angela Martinez-Sarasola, kierownik Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Realizacja misji Ambitne Podlaskie

Marszałek dodał, że program jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. – Ma przede wszystkim służyć realizacji jej misji, która brzmi: Ambitne Podlaskie, ale także wizji rozwoju regionu w 2030 roku, określonej jako Podlaskie przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne – podkreślił Artur Kosicki.

Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP) był szeroko konsultowany z mieszkańcami. Od 25 listopada do 29 grudnia 2021 r. mogli oni zgłaszać uwagi do projektu. W trakcie konsultacji odbyły się również spotkania online (6 i 15 grudnia), podczas których uczestnicy przedstawili swoje opinie na temat programu. A 15 marca 2022 r. projekt został przesłany do KE i rozpoczęły się oficjalne konsultacje.

– Pamiętajmy, że tak naprawdę beneficjentami tego programu będą mieszkańcy Podlaskiego. To oni skorzystają z inwestycji i różnych przedsięwzięć społecznych, które zostaną zrealizowane dzięki tym funduszom – powiedział marszałek. – Mogę obiecać, że jako zarząd dążyć będziemy do tego, żeby program efektywnie służył mieszkańcom i skutecznie wdrażał fundusze europejskie.

Wsparcie wielu obszarów

A program FEdP zakłada pomoc unijną w wielu dziedzinach życia. Skorzystają z niej przedsiębiorcy, samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i wielu innych beneficjentów.

FEdP podzielony jest na części, na które przyporządkowane zostały konkretne kwoty z funduszy europejskich. To:

Badania i innowacje (z wkładem UE 166,8 mln euro) – gdzie zaplanowano m.in. wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, badań i rozwoju, e-usług, cyberbezpieczeństwa, promocji podlaskiej gospodarki, usług doradczych dla firm oraz pomoc dla nowo powstałych przedsiębiorstw;

Region przyjazny środowisku (359 mln euro) – przewiduje wspieranie efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, transformację regionalnej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, wsparcie gospodarki wodno-ściekowej czy działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury;

Lepiej skomunikowany region (147,1 mln euro) – obejmuje działania zwiększające mobilność regionalną, w szczególności poprzez budowę i przebudowę dróg wojewódzkich, rozwój ciągów pieszo-rowerowych, a także rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego;

Przestrzeń społeczna wysokiej jakości (127,3 mln euro) – będą to głównie inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i edukacyjną, społeczną, zdrowotną czy ochronę dziedzictwa kulturowego. Wspierane też będą inwestycje, służące rozwojowi turystyki w oparciu o m.in. walory przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe i lokalne produkty turystyczne;

Zrównoważony rozwój terytorialny (50 mln euro) – gdzie wsparcie będzie wdrażane z zastosowaniem instrumentów terytorialnych, takich jak: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) oraz inne instrumenty terytorialne (IIT), w szczególności programy rewitalizacji oraz partnerstwa strategiczne. Są tu przewidziane m.in. ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów i usług turystycznych, dziedzictwa kulturowego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000;

Zrównoważona mobilność miejska (40 mln euro) – pomoc skierowana będzie m.in. na zakup i modernizację niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego, wyposażenie dróg czy ulic w infrastrukturę służącą obsłudze tego transportu (np.: zatoki, podjazdy, zjazdy, pętle) czy wdrażanie inteligentnych systemów transportowych;

Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych (130 mln euro) – wsparcie zostanie przeznaczone na włączenie społeczne poprzez aktywizację osób bezrobotnych, osób młodych, a także na szkolenia czy działania z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy;

Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego (186,9 mln euro) – działania koncentrować się będą na wsparciu edukacji przedszkolnej, kształcenia zawodowego, aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pomocy osobom z niepełnosprawnościami, tworzeniu domów opieki, realizacji programów zdrowotnych;

Fundusze na rzecz rozwoju lokalnego (30 mln euro) – pomoc skierowana będzie do lokalnych społeczności w formie RLKS, w szczególności poprzez wspieranie edukacji przedszkolnej, małych szkół kształcenia ogólnego, integracji społeczności lokalnej oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych.

Wspieranie energii odnawialnej na potrzeby lokalnych społeczności (10 mln euro) – obejmuje produkcję energii i ciepła ze źródeł odnawialnych z przeznaczeniem dla lokalnych społeczności i na potrzeby własne mieszkańców. Realizowane będą tu projekty polegające na montażu OZE na budynkach mieszkalnych.

podlaskie.eu

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.04.2023 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie