07.02.2020

Aplikuj na stanowisko Dyrektora Działu Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowego

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach poszukuje kandydata/kę na stanowisko DYREKTORA DZIAŁU FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWEGO

I.  Wymagania:

1/  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2/ niekaralność za przestępstwa, w tym  przestępstwa skarbowe,

3/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

4/ wykształcenie wyższe ( magisterskie ) z zakresu ekonomii/ lub bankowości/ lub finansów publicznych,

5/ co najmniej 5 - letni staż pracy w banku lub innej instytucji finansowej w zakresie udzielania pożyczek przedsiębiorcom,

6/ minimum 3 – letni staż pracy w zakresie zarządzania zespołem,

7/ doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w zakresie rozliczania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych,

8/ znajomość metod i instrumentów dotyczących analiz finansowych, oceny ryzyka przedsięwzięć, umiejętność  oceny projektów inwestycyjnych, znajomość standardów rachunkowości, znajomość przepisów prawnych regulujących powyższe kwestie,

9/  umiejętności:

- komunikacyjne i interpersonalne ukierunkowane na pracę z klientem,

- prowadzenia negocjacji biznesowych,

- zarządzania zespołem,

10/ bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet),

11/ prawo jazdy kat. B.

 

II.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :   

1/ Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami; Pozyskiwanie pożyczkobiorców; marketing;

2/ Koordynacja współpracy z instytucjami finansowymi, partnerami, przedsiębiorcami, przedstawicielami funduszy inwestycyjnych;

3/ Nadzór nad pracą działu; Planowanie i realizacja zadań związanych z obsługą środków finansowych będących w dyspozycji działu; wyszukiwanie środków finansowych do obsługi działu;

4/ Koordynacja pracy pracowników działu; organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji działu służącego podejmowaniu właściwych decyzji zarządczych dotyczących m.in. optymalizacji kosztów, realizacji działań rozwojowych;

5/ Weryfikacja ocen ryzyka przedsięwzięć oraz analiz finansowych, ocena projektów inwestycyjnych; nadzór nad terminowym i pełnym zabezpieczeniem udzielanych pożyczek, poręczeń; monitoring spłaty pożyczek.

 

III.  Miejsce pracy:   Suwałki.

 

IV.  Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys (CV), który powinien zawierać w szczególności:

- informację nt. wykształcenia,

- informację nt. stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego,

- informację nt. posiadanych kwalifikacji, umiejętności, przebytych kursach,

- zgodę kandydata następującej treści: „zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji”

3/ oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4/ oświadczenie o niekaralności,

5/ oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie  o  przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

V.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. z siedzibą ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki;

2/ kontakt z administratorem danych osobowych – inspektor@ares.suwalki.pl ;

3/ podane dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji:

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

4/ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 dni od zakończenia rekrutacji;

5/ posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy danych wymaganych Kodeksem Pracy, a w pozostałym zakresie posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

6/ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7/ podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

8/ Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

VI.  Oferujemy:

1/ zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

2/ możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. IV,  na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. W Suwałkach,

ul. Noniewicza 42, 16-400 Suwałki, Sekretariat Spółki

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Aplikacja na stanowisko Dyrektora Działu Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowego”

 

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych przez kandydata/kandydatkę za zgodność z oryginałem. 

 

Osoba do kontaktu: Łukasz Owsiejko, tel.: (87) 566 61 06

Aplikacje należy dostarczyć  do dnia 13 lutego 2020 roku.

 

Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.16.2021 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4828 4.5734
USD 0.00% 3.7055 3.7803
GBP 0.00% 5.2084 5.3136
CHF 0.00% 4.0919 4.1745
Dodaj nowe ogoszenie