01.12.2022

Interreg Polska - Litwa. Rusza nabór wniosków

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Programu Interreg VI-A Litwa-Polska na lata 2021-2027 odbyło się w dniach 29-30 listopada w stolicy Litwy, Wilnie. Członkowie KM zatwierdzili roczny plan pracy i plan komunikacji na rok 2023, a także podjęli ważne decyzje związane z procesem wdrażania Programu, w tym dot. uruchomienia I naboru wniosków.

Pierwszy nabór wniosków potrwa od 9 stycznia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.

Dokumenty związane z naborem zostaną udostępnione wraz z ogłoszeniem w sprawie uruchomienia naboru. Będziemy Państwu na bieżąco przekazywać informacje w tej sprawie. 

Komisja Europejska zatwierdziła już 5 programy Interreg na lata 2021 -2027, w tym program Polska - Litwa.

Budżet programu to 57,1 mln. EUR, z czego 45,71 mln EUR środków EFRR. Szacowana intensywność finansowania ze środków Unii Europejskiej to 80 proc.

 Zgodnie z decyzją rządu polskiego i litewskiego alokacja programu będzie zwiększona o dodatkowe środki finansowe w związku z tym, że współpraca transgraniczna z Rosją nie będzie realizowana. Nie będzie programów Polska - Rosja ( obwód kaliningradki) oraz Litwa - Rosja. Przewidywane pieniądze z UE na te programy przejdą w głównej mierze do Interreg Polska –Litwa

Obszar wsparcia

Obszar wsparcia Programu Interreg Litwa-Polska obejmuje 5 regionów (okręgów) południowowschodniej Litwy i 3 podregiony północno-wschodniej Polski. Razem to teren o wielkości 51,5 tys. km2 (31,7 tys. km2 po stronie litewskiej oraz 19,8 tys. km2 po stronie polskiej). Długość granicy między Litwą a Polską mierzy 104,3 km. Liczba ludności obszaru objętego programem w 2019 roku wynosiła 2,25 mln - 1,18 mln obywateli Litwy i 1,07 mln obywateli RP.

Pieniądze będzie można przeznaczyć na projekty z obszarów:

- środowisko,

- promowanie dobrego stanu zdrowia fizycznego, emocjonalnego oraz dziedzictwa kulturowego,

- współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Wybrane priorytety programu:

1.    Promowanie dobrostanu środowiskowego;

Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Litewscy i polscy uczestnicy grup dyskusyjnych wskazywali na potrzebę walki z zanieczyszczeniem wody, odtworzenia terenów podmokłych oraz wspierania edukacji ekologicznej. Pod względem zwiększenia bioróżnorodności obszar objęty Programem jest wyjątkowy pod kątem terenów podmokłych. Po litewskiej stronie granicy znajdują się 3 obszary konwencji ramsarskiej o znaczeniu międzynarodowym (z 7 ogółem na Litwie), a po polskiej 5 (z 18 ogółem).

Obszar objęty Programem mógłby wybić się na prowadzenie w zakresie wykorzystania swojej przyrody dla dobra wspólnego, dzięki stosunkowo czystemu powietrzu, wysokiemu poziomowi zalesienia, obszarom chronionym oraz zwiększeniu świadomości ekologicznej mieszkańców celem współpracy na rzecz ochrony przyrody. Inwestycje powinny podnieść jakość środowiskową zasobów wodnych, przynieść więcej i lepiej utrzymanych terenów zielonych, większą różnorodność biologiczną.

2.    Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego;

Usługi medyczne

Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki. Inną, szczególnie ważną dla obszaru Programu grupą usług zdrowotnych są usługi związane z kwestiami zdrowia psychicznego. Działania związane ze zdrowiem psychicznym mogą mieć potencjalnie długoterminowy wpływ na obszar transgraniczny, biorąc pod uwagę skutki pandemii COVID-19. Przyszła współpraca będzie również rozszerzona o wymianę wiedzy i polityk w zakresie digitalizacji usług zdrowotnych.

Powiązane rodzaje działań w tej dziedzinie

 - wspólny rozwój lub modernizacja usług opieki zdrowotnej, usług opieki długoterminowej, infolinii pomocowych, usług on-line związanych ze zdrowiem, usług ratownictwa medycznego, wspólne szkolenia dla personelu medycznego, pomocniczego i wolontariuszy;

 - wspólne działania oraz współpraca sprzyjające aktywnemu i zdrowemu starzeniu się;

 - rozwój mobilnych usług opieki zdrowotnej;

 - wspólne działania oraz współpraca w dziedzinie zdrowia psychicznego.

- zakup niewielkiego sprzętu oraz niewielkiej skali inwestycje niezbędne dla współpracy i zrównoważonych działań;

 - promocja sportu i zdrowego stylu życia wśród społeczności przygranicznych.

Kultura, turystyka

- rozwój wspólnych strategii marketingowych oraz ich wdrażanie;

 - rozwój wspólnych szlaków turystycznych i kulturowych;

- wspólne imprezy i wydarzenia kulturalne, w tym poszukiwanie partnerów po drugiej stronie granicy z podobnymi inicjatywami;

 - rozwój wspólnych produktów turystycznych i kulturowych;

- zrównoważony rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, w tym wartości niematerialnych, dla potrzeb turystyki i społeczności (społecznych, edukacyjnych, kulturalnych)

- wspólne inicjatywy w zakresie utrzymania i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;

- współpraca i wspólne działania wdrażające koncepcję turystycznego transgranicznego obszaru funkcjonalnego zaproponowaną w studium Komisji Europejskiej „Identyfikacja kluczowych elementów turystycznego transgranicznego obszaru funkcjonalnego na pograniczu litewsko-polskim”.

3.    Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Jest to szansa dla mniejszych partnerów na realizację działań międzyludzkich, przyczyniających się również do budowania potencjału administracji lokalnej w zakresie podnoszenia świadomości i łączenia mieszkańców.

Oczekiwany wkład w realizację tego celu szczegółowego

Po pierwsze, Program będzie wspierał transfer dobrych praktyk pomiędzy litewskimi i polskimi interesariuszami w różnych obszarach polityki, w tym w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz efektywności energetycznej.

Po drugie, Program będzie w szczególności promował współpracę w dziedzinie edukacji, w tym kształcenia zawodowego, nauki przez całe życie, oraz szkoleń i włączenia społecznego. Po trzecie, Program będzie propagował współpracę w różnych aspektach zarządzania: pomiędzy strażą pożarną i służbami ratowniczymi, policją, instytucjami społecznymi i edukacyjnymi; wymianę doświadczeń pomiędzy władzami lokalnymi, dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami w różnych sferach, w tym działania angażujące organizacje pozarządowe w celu uzyskania synergii i wartości dodanej we wspólnym rozwiązywania problemów istotnych dla społeczności transgranicznych.

Małe projekty

Oprócz regularnych przedsięwzięć przewiduje się wsparcie małych projekty. Małe projekty są przewidziane do realizacji w ramach wszystkich priorytetów i Celów Szczegółowych Programu. Program zakłada przeznaczenie do 10% funduszy na realizację małych projektów, przy czym wartość małego projektu będzie wynosić od 20 000 do 100 000 EUR. W celu ułatwienia wdrażania małych projektów, Program będzie wykorzystywał uproszczenia i ułatwienia (mniejsze partnerstwa, mniej pakietów roboczych, krótszy czas trwania projektu, zaliczki, itp.).

 

 

WYG

Źródło i fot : Interreg Polska -Litwa

 

 

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
09.22.2023 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
21.09.2023

Szukam pracy

Dodaj nowe ogoszenie