22.09.2013

Od 1.X.2013 zmiana przepisów dotyczących kas fiskalnych

Kończy się okres przejściowy na dostosowanie zasad użytkowania kas fiskalnych do przepisów, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 363).
W związku z tym Urząd Skarbowy w Suwałkach organizuje spotkanie informacyjne dla zainteresowanych przedsiębiorców w dniu 26 września br. (czwartek) o godz. 12.00 na sali konferencyjnej urzędu.

Rozporządzenie to (dostępne również na stronie www.us.suwalki.pl zakładka „KASY REJESTRUJĄCE”) określa: sposób prowadzenia kas fiskalnych;, warunki ich używania, termin zgłoszenia kasy do naczelnika US; rodzaje dokumentów związanych z używaniem kasy i ich wzory, warunki organizowania i prowadzenia serwisu, warunki i terminy przeglądów technicznych (szczegóły na www.us.suwalki.pl  zakładka „KASY REJESTRUJĄCE”)

Najważniejsze zmiany w zakresie kas rejestrujących:

1. Ewidencjonowanie sprzedaży zwolnionej oraz zaliczek i przedpłat.
Rozporządzenie doprecyzowuje w stosunku do obowiązujących przepisów, że obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej dotyczy każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej. Dodatkowo, rozporządzenie doprecyzowuje, że obowiązek ewidencjonowania dotyczy również otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) (§ 3 ust. 1, 2 rozporządzenia)
2. Zwroty towarów, reklamacje, oczywiste omyłki
Rozporządzenie wprowadza szczegółowy tryb postępowania w przypadku zwrotu towarów oraz reklamacji towarów lub usług, a także tryb postępowania w przypadku tzw. oczywistych pomyłek.
Zgodnie z rozporządzeniem zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności z tytułu sprzedaży ujmuje się w odrębnej ewidencji. Ponadto w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji dokonuje się niezwłocznie jej korekty poprzez ujęcie w odrębnej ewidencji. Co powinna zawierać ta ewidencja – szczegóły w § 3 ust. 4, 5 rozporządzenia.
3. Miesięczne raporty fiskalne
Rozporządzenie wydłuża termin na sporządzenie miesięcznych raportów fiskalnych do 25-tego dnia miesiąca następującego po danym miesiącu (§ 6 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia).
4. Treść dobowego raportu fiskalnego
Rozporządzenia doprecyzowuje, co powinna zawierać treść dobowego raportu fiskalnego - § 11 rozporządzenia.
5. Treść paragonu fiskalnego
Rozporządzenia określa (w § 8) elementy, które muszą się znaleźć na paragonie. Nowością jest:
· obowiązek umieszczenia na paragonach oznaczenia „PARAGON FISKALNY”; do tej pory obowiązek ten nie był sformułowany wprost,
· obowiązek wskazywania na paragonach nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację;
· obowiązek wskazywania ilości i wartość sumarycznej sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki VAT,
· obowiązek wskazywania wartości rabatów lub narzutów (o ile występują),
· obowiązek umieszczania na żądanie nabywcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy.
6. Co rozumieć pod pojęciem „jednoznaczna identyfikacja towaru”
W świetle nowych przepisów konieczne jest oznaczenie towarów i usług tak, aby użyta nazwa była zgodna z przedmiotem obrotu, co oznacza, iż wyłącza się możliwość stosowania nazw grup towarów np. warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe. Należy stosować nazwy takie jak: pomidory, jabłka, (w grupie owoce/warzywa) mleko, jogurt (w grupie nabiał), piwo, wino (w grupie napoje alkoholowe). Należy zatem pamiętać, iż:
- towary opodatkowane różnymi stawkami podatku VAT muszą być odnotowane w kasie jako oddzielne pozycje towarowe:. np. pomidory na gałązce (5% VAT%), pomidory suszone (8% VAT),
· stosując do określonego rodzaju towaru (np. jabłka) różne ceny, należy wykazywać je na paragonie w odrębnych pozycjach, przy jednoczesnej możliwości identyfikowania ich za pomocą jednej nazwy i jednej stawki VAT.
7. Zaokrąglanie kwoty na paragonach fiskalnych
Rozporządzenie wprowadza zasady zaokrąglania kwot wykazywanych na paragonach i w raportach fiskalnych. Kwoty wykazywane na paragonie i w raporcie fiskalnym dobowym zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. (§ 12 ust. 1 rozporządzenia).
8. Zmiana podmiotu prowadzącego serwis kas
Rozporządzenie ustala nowe obowiązki związane ze zmianą podmiotu prowadzącego serwis kas. O dokonanej zmianie podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej dokonania. (par. 14 ust. 3 rozporządzenia).
9. Zmiana właściwości urzędu skarbowego
Rozporządzenie ustala nowe obowiązki związane z wystąpieniem okoliczności skutkujących zmianą właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego (np. zmiana siedziby), podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności. Czynności tej dokonuje na załączniku Nr 2 do rozporządzenia (§ 14 ust. 4 rozporządzenia).
10. Zmiana miejsca używania kasy
Rozporządzenie ustala nowe obowiązki związane ze zmianą miejsca używania kasy. Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku zmiany miejsca używania kasy, podatnik w terminie 7 dni od dnia od dnia zmiany miejsca używania kasy informuje o tym fakcie, wykorzystując wzór zgłoszenia aktualizacyjnego, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Pozostałe obowiązki związane ze zmianą miejsca używania kasy określa § 14 ust. 5, 6, 7 rozporządzenia.
11. Zakończenie pracy w trybie fiskalnym
Rozporządzenia precyzuje tryb postępowania w przypadku zakończenia pracy w trybie fiskalnym przez kasę. Obowiązki związane z zakończeniem pracy kasy określa § 15 rozporządzenia.
12. Wymiana kasy fiskalnej
Rozporządzenia precyzuje tryb postępowania w przypadku wymiany pamięci fiskalnej. Obowiązki związane z zakończeniem pracy kasy rejestrującej określa § 15  rozporządzenia.

Opracowanie: Małgorzata Złotorzyńska i Grzegorz Krysa, Urząd Skarbowy w Suwałkach

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
04.19.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
18.04.2024

KUCHARZ / KUCHARKA

Dodaj nowe ogoszenie