07.01.2021

Suwalsko-Sejneńska LGD. Ponad 4 mln zł na działalność gospodarczą, usługi opiekuńcze i społeczne

Od 18 stycznia do 15 lutego 2021 r. Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania będzie przyjmowała wnioski, które zostaną dofinansowane środkami unijnymi na łączną kwotę ponad 4,2 mln zł.

Największa część tej kwoty – ponad 1,7 mln zł skierowana została na wsparcie    podejmowania działalności gospodarczej.

Na finansową pomoc mogą liczyć mieszkańcy obszaru działania „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD, planujący rozpocząć działalność gospodarczą na tym terenie. Priorytetowo potraktowane zostaną przedsięwzięcia dotyczące turystyki oraz wykorzystania zasobów lokalnych. Preferowane będą osoby mające do 25 lat oraz powyżej 50 roku życia.
Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 100 tys. zł.

Ponad 1,1 mln zł zostało skierowane na nawet 85-procentowe dofinansowanie projektów związanych z rewitalizacją małej skali.  

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania obejmującej gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny; z wyłączeniem osób fizycznych.

Na wsparcie mogą liczyć projekty, mające na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, służące poprawie bezpieczeństwa publicznego, polegające na przebudowie i adaptacji zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, a także projekty służące poprawie estetyki i funkcjonalności oraz służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców. Wkład własny 15 procent. Maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 200 tys. zł.

Prawie 450 tys. zł można natomiast otrzymać na wsparcie usług opiekuńczych. O dofinansowanie projektu w takiej wysokości mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania, jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, instytucje pomocy i integracji społecznej czy opieki medycznej,    systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na ten cel przeznaczono 470,5 tys. zł, a maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej wynosi 95 proc.

Kwota łączna w wysokości 880 tys. zł została przeznaczona na wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty wymienione wyżej, a także  spółdzielnie pracy lub inwalidów, kola gospodyń wiejskich, jednostki reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), zakłady pracy chronionej.

Na wsparcie mogą liczyć projekty, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności; podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wzrost poziomu wykształcenia, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. 

Maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu to 449 tys.

 

Oto ogłoszenie o naborze:

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

NABÓR nr I/EFRROW/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/informacja-o-zakonczeniu-naboru-wnioskow-iefrrow2021-na-operacje-z-zakresu-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html#gsc.tab=0

oraz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

 

Przedsięwzięcie I.1.6 - Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy

Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali

NABÓR nr I/EFRR/2021

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iefrr2021-na-operacje-z-zakresu-rewitalizacja-malej-skali.html#gsc.tab=0

 

Przedsięwzięcie I.1.3 Likwidujemy bariery z EFS

Typ projektu nr 9 - Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

NABÓR nr I/EFS/2021

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iefs2021-typ-9-wsparcie-uslug-opiekunczych-dla-osob-potrzebujacych-wsparcia-w-codziennym-f.html#gsc.tab=0

Przedsięwzięcie 1.1.3  Likwidujemy bariery z EFS

Typ projektu nr 6 -  Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji

 NABÓR nr  II/EFS/2021

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-nr-iefs2021-typ-6-program-aktywnosci-lokalnej.html#gsc.tab=0

Termin składania wniosków: od 18.01.2021 od godz. 8.00 – do 15.02.2021 do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
01.28.2021 Kupno Sprzedaż
EUR 0.13% 4.5000 4.5910
USD 0.18% 3.7010 3.7758
GBP 0.30% 5.0794 5.1820
CHF 0.03% 4.1704 4.2546
28.01.2021

kotki

Dodaj nowe ogoszenie