08.01.2014

Zaskoczone lasy

Sporym zaskoczeniem dla branży leśnej była wtorkowa decyzja rządu o zmianie ustawy o lasach państwowych. Nie takich zmian leśnicy się spodziewali. Pierwsze komentarze osób związanych z Lasami Państwowymi są ostre: oskarżają rząd o "Zamach na Lasy", "Chęć doprowadzenia do upadku Lasów Państwowych", "Wstęp do prywatyzacji Lasów Państwowych", "Napaść na suwerenność polskich lasów" czy "Zdrada stanu".
Oto ,co na ten temat napisał portal Drewno.pl

Zaskoczenie w środowisku osób związanych z Lasami Państwowymi wywołało nagłe przyśpieszenie prac nad zmianą Ustawy o lasach i to nie w kierunku przez nie oczekiwanym. Po kilku latach przepychanek wokół projektu założeń, w ciągu kilkunastu dni przedstawiono projekt zmian w ustawie. Co więcej zmiany dotyczą zaledwie trzech tematów i to wcale nie tych, które dotychczas uznano za bezsporne i konieczne.

Szok wśród leśników wywołała natomiast kwota jaką Lasy Państwowe będą musiały oddać do Skarbu Państwa.

- Uznaliśmy, że najważniejsze jest sformułowanie celu publicznego, który można sfinansować dzięki daninie, jaką nakładamy na Lasy Państwowe - powiedział Donald Tusk. Celem tym okazał się program budowy, odbudowy i remontów dróg lokalnych, na który przeznaczone zostanie m.in. 1,3 z 1,6 mld zł jakie w latach 2014-2015 Lasy Państwowe przekażą do rządowej kasy. W kolejnych latach, od 2016r. PGL LP będzie przekazywało do Skarbu Państwa 2% od zrealizowanych przychodów czyli ok. 140-160 mln zł przy obecnym ich poziomie.

Pierwsze komentarze osób związanych z Lasami Państwowymi są ostre: oskarżają rząd o "Zamach na Lasy", "Chęć doprowadzenia do upadku Lasów Państwowych", "Wstęp do prywatyzacji Lasów Państwowych", "Napaść na suwerenność polskich lasów" czy "Zdrada stanu".

1,8 mld zł to kwota ogromna, która odpowiada ok. 1/3 zysku osiągniętego w ciągu ostatnich 10 lat. Przypomnieć jednak należy, że przy rocznych przychodach rzędu 7,3 mld zł, na koniec 2012r. PGL Lasy Państwowe posiadało środki i aktywa pieniężne (np. lokaty) na kwotę przekraczającą 2,9 mld zł. Rok wcześniej, na koniec 2011r. kwota ta wynosiła ponad 2,8 mld zł. Brak oczywiście jeszcze danych za rok 2013 jednak można z powodzeniem założyć, że zamknięty on został również zyskiem. Nie wydaje się więc prawdopodobne, aby wypłata nawet tej znacznej kwoty mogła istotnie wpłynąć na sytuację i działalność bieżącą Lasów Państwowych.

Projekt zmiany ustawy dotyczy jeszcze dwóch tematów.
Po pierwsze reguluje sytuacje kiedy nadleśnictwa nie maja zatwierdzonych planów urządzania lasu będących podstawą ich działania. Po drugie rozdziela roczny etat pozyskania drewna: oddzielnie jako etat miąższościowy użytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków przedrębnych. To powinna być dobra wiadomość dla przemysłu drzewnego, gdyż takie rozwiązanie powinno wpłynąć na zwiększenie masy drewna jaką Lasy Państwowe będą pozyskiwać.

Dziwią braki w projekcie zapisów dotyczących wdrożenia unijnych dyrektyw EUTR i FLEGT. Pomimo, że obowiązują one do marca ubiegłego roku, w polskim prawie nie nastąpiło ich wdrożenie. Nie znalazło się również miejsce do tak oczekiwanych i właściwie przez wszystkich uzgodnionych zmian dotyczących zmian zasad zatrudniania w Lasach Państwowych (umowa o pracę zamiast powołania) czy zasad wjazdu do lasu pojazdów związanych


TREŚĆ PROJEKTU ZMIANY USTAWY WRAZ Z UZASADNIENIEM MINISTERSTWA ŚRODOWISKA


USTAWA z dnia ... o zmianie ustawy o lasach

Projekt z 7 stycznia 2014r.

Art. 1. W ustawie z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 4 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
    "a) ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego oddzielnie jako etat miąższościowy użytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków przedrębnych,";

2) w art. 23 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"2. Zwiększenie rozmiaru pozyskania drewna w nadleśnictwie ponad wielkość określoną w planie urządzenia lasu etatem miąższościowym użytków rębnych może nastąpić tylko w związku ze szkodą lub klęską żywiołową.
3. W razie braku możliwości utrzymania przewidzianego w planie urządzenia lasu etatu cięć użytków rębnych z przyczyn wymienionych w ust. 2, dokonuje się zmiany planu urządzenia lasu w trybie określonym w ust. 1.";

3) art. 50 otrzymuje brzmienie:
"Art. 50. 1. Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów.
2. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala dla wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych zasady (politykę) rachunkowości.
3. Lasy Państwowe prowadzą rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330 i 613)." ;

4) po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu:
"Art.58 a. 1. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dokonuje wpłaty na rachunek ministra właściwego do spraw środowiska w wysokości stanowiącej równowartość 2% przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna, zwanej dalej „wpłatą".
2. Wpłaty dokonuje się za każdy kwartał kalendarzowy w terminie do trzydziestego dnia miesiąca następującego po tym kwartale.
3. Wpłata stanowi dochód budżetu państwa. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do wpłaty stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
Art. 2.1. W latach 2014 i 2015 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej „Lasami Państwowymi", dokonuje wpłaty do budżetu państwa z kapitału (funduszu) własnego w wysokości 800 min złotych rocznie.
2. Wpłata dokonywana jest przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w formie równych rat kwartalnych, w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału.
3. W odniesieniu do wpłaty za 2015r., w uzasadnionym przypadku, w szczególności wystąpienia szkody lub klęski żywiołowej lub gdy nastąpi zmiana ceny sprzedaży drewna oraz popytu mogąca zagrozić realizacji planu gospodarczo -finansowego Lasów Państwowych, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, może udzielić, w drodze uchwały, zgody na niedokonanie wpłaty przez Lasy Państwowe albo jej zmniejszenie.
Art. 3. Pierwsza wpłata, o której mowa w art. 58a ustawy zmienianej w art. 1, jest dokonywana przez Lasy Państwowe w 2016r.
Art. 4. Plany urządzenia lasu zatwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres na jaki zostały zatwierdzone.
2. Do planów urządzenia lasu sporządzonych ale nie zatwierdzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia."

UZASADNIENIE

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach jest przede wszystkim ujednolicenie zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, m.in. poprzez dostosowanie zasad gospodarki finansowej w PGL LP do aktualnych wymogów ustawy o rachunkowości, oraz utworzenie mechanizmu umożliwiającego dokonywanie wpłat do budżetu państwa.

Korekty wymaga także zapis dotyczący planu urządzenia lasu. Dotychczasowe zapisy ustawy, traktujące łącznie sumę etatów użytkowania rębnego i przedrębnego jako wielkość, którą w nadleśnictwie można było przekroczyć tylko w związku ze szkodą lub klęską żywiołową, nie pozwalały na pełne wykonywanie planowych zadań w drzewostanach rębnych przy zwiększonym użytkowaniu w drzewostanach przedrębnych wymuszonym stanem drzewostanów. Skutkowało to nadmierną akumulacją zasobów drzewostanów rębnych, ich deprecjacją, a w konsekwencji osłabieniem stabilności. Oddzielne rozliczanie miąższościowego etatu użytkowania rębnego pozwoli na wyeliminowanie wyżej wymienionych wad dotychczasowych rozwiązań, pozwalając w szczególności na pełne wykonywanie zadań z zakresu użytkowania rębnego i przedrębnego zgodnie z potrzebami hodowlanymi. Proponowane rozwiązanie spowoduje również radykalne ograniczenie potrzeby sporządzania aneksów tylko do sytuacji, w których - w związku ze szkodą lub klęską żywiołową - nastąpił wzrost pozyskania w użytkowaniu rębnym ponad etat miąższościowy użytków rębnych.

W części dotyczącej gospodarki finansowej w PGL LP proponuje się wprowadzić w ustawie przepis stanowiący, że politykę rachunkowości dla wszystkich jednostek PGL LP będzie określał Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Jest to rozwiązanie dostosowujące do rygorów ustawy o rachunkowości.

Z uwagi na fakt, iż Lasy Państwowe zarządzają i gospodarują mieniem Skarbu Państwa zasadnym jest aby część zysku odprowadzały do budżetu państwa. Dlatego wprowadza się mechanizm umożliwiający dokonywanie wpłat na rachunek ministra właściwego do spraw środowiska w wysokości stanowiącej równowartość 2% przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna. Wpłaty dokonywane będą corocznie przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w formie rat kwartalnych. Pierwsza wpłata, dokonana będzie przez Lasy Państwowe w 2016r. Wpłaty te będą stanowiły dochód budżetu państwa. W sprawach dotyczących wpłaty właściwy jest minister właściwy do spraw środowiska.

Dodatkowo proponuje się, aby w 2014r. i 2015r. Lasy Państwowe dokonały wpłat do budżetu państwa z kapitału własnego w wysokości 1 600 min złotych, w ratach kwartalnych.
Wysokość wpłaty w 2014r. stanowi ok. 30% skumulowanego zysku netto osiągniętego przez Lasy Państwowe w ostatnich 10 latach.

Odnośnie wpłaty w 2015r. przewidziano również możliwość zwolnienia LP w trybie uchwały Rady Ministrów, na umotywowany wniosek ministra właściwego do spraw środowiska, z dokonania wpłaty lub przyznania ulgi we wpłacie. Takie rozwiązanie funkcjonuje już np. w przypadku agencji wykonawczych, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.
Intencją Rady Ministrów jest, aby z wpłat dokonanych przez Lasy Państwowe w latach 2014-2015 corocznie 650 min złotych było przeznaczane na budowę i modernizację dróg lokalnych.

W obecnej sytuacji finansowej Lasów Państwowych, przy założeniu, iż sprzedaż drewna i jego cena utrzymają się na obecnym poziomie, szacuje się, że przewidziane w projekcie zmiany pozwolą na prowadzenie działalności i wykonywanie zadań Lasów Państwowych zgodnie z przepisami ustawy o lasach.

Projektowana ustawa nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych ( Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz Dz. U. z 2004r. Nr 65, poz. 597).

Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Źródło: Drewno.pl

udostępnij na fabebook
13.01.2014, 23:15:51

refleksjon

Pan Tusk już wiele obiecywał i mówił ,że nie lub tak i co z tego wynikło ? Lasy Państwowe dostały nagrodę UNESCO za dbanie o lasy i zalesienie ważne w postępującej zmianie klimatu na ziemi .Rząd Donalda Tuska i klakierzy z PSL położyli łapę na Lasy Państwowe gdyż pilnie potrzebują pieniędzy .Pieniedzy na zasadzie aby jednym coś dać drugim muszą zabrać. Rząd który lubi zmieniać konstytucję jest rządem upadłym i wątpliwym. Niech się wezmą za aferzystów ,karierowiczów bez wiedzy ale z poparciem partyjnym ,kolesi z rad nadzorczych desygnowanych na lukratywne stołki ,figurantów lub decydentów z polecenia którzy zarabiają ogromne pieniądze i premie za budowę stadionów czy dróg również i z przekrętami ,za preceder wyprzedaży ziemi rolniczej itd.Ciekawe co jeszcze wymyślą doradcy (eksperci) rządowi od wyciągania pieniędzy od ludzi aby pokryć lukę budżetową .Dość tematów zastępczych i weźcie się za robotę posłowie z przewagi sejmowej -dla dobra ludzi pracy i zawiedzionych studentów oraz dla młodych szukających perspektyw za granicą . Za poprawą życia i dla pewności młodzieży muszącej słuchać dyrdymałów Palikota i innych celebrytów oraz mówców telewizyjnych i partyjniaków na heppeningach z bajerem i praniem mózgów .

08.01.2014, 11:08:12

drogowiec

wreszcie dobra decyzja rządu,pieniądze ogólnonarodowe będą sensownie wykorzystane ,a nie w leśniczówki ,bezsensowne drogi leśne itp.transporty drewna najwięcej psują drogi lokalne,a pieniądze powinny być dzielone w większej ilości dla woj.gdzie jest więcej lasów

Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.28.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
27.02.2024

mieszkanie

27.02.2024

SZUKAM PRACY

Dodaj nowe ogoszenie