20.11.2022

Przerośl. Projekt budżetu gminy zakłada realizację 13 zadań inwestycyjnych

Kontynuowana ma być m.in. kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przerośli, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody, inwestycje w świetlicę wiejską w Starej Pawłówce, budowa dróg.

Dochody budżetu gminy na rok 2023 przewidziano w wysokości 25.549.119,19zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.454.004,56zł,

- dochody majątkowe ( głównie dotacje zewnętrzne na inwestycje) w kwocie 11.095.114,63zł

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 opiewają zaś na kwotę 28.595.867,29zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14.454.004,56zł,

- wydatki majątkowe ( inwestycyjne) w kwocie 14.141.862,73zł

Deficyt budżetu w wysokości 3.046.748,10zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z wolnych środków, oraz z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych.

SUBWENCJE OGÓLNE zaplanowano w wysokości 6.415.518zł, z tego:

- część oświatowa w wysokości 3.197.493zł,

- część wyrównawcza w wysokości 3.005.396zł,

- część równoważąca w wysokości 212.629zł.

DOCHODY PODATKOWE I OPŁATY LOKALNE GMINY zaplanowano w wysokości 4.979.729zł, z podziałem na:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 14.721zł,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.030.870zł,

- podatek rolny - 402.989zł,

- podatek od nieruchomości - 2.202.335zł,

- podatek leśny - 88.700zł,

- podatek od środków transportowych - 59.014zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -1.000zł,

- podatek od spadków i darowizn - 6.500zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 150.000zł,

- wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 40.000zł,

- wpływ z opłaty skarbowej i targowej - 10.600zł,

- wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -

16.000zł,

- wpływ z opłaty za wywóz nieczystości - 937.000zł,

- wpływ z różnych opłat - 20.000zł.

Sporą część budżetu pochłonie oświata.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.716.740zł, z tego: Szkoły Podstawowe zaplanowano wydatki w wysokości 4.247.872zł, w tym Szkoła Podstawowa w Przerośli 2.836.039zł, a Szkoły Podstawowa w Pawłówce 1.411.833zł.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 613.251zł, w tym na oddziały przedszkolne w Przerośli 349.865zł i oddziały przedszkolne w Pawłówce 263.386zł.

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 466.570 zł.

Wydatki inwestycyjne

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 14.141.862,73zł, z tego:

1. Realizacja projektu pn.:” Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Przerośl w wysokości 2.045.400zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.900.000zł.

2. Realizacja projektu pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic wraz z odwodnieniem w gminie Przerośl w wysokości 6.125.400zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.700.000zł.

3. Rozbudowa dróg gminnych: ulica Wiżańska oraz Przerośl – Kolonia Przerośl na wykup działek pod drogi - 350.000zł.

4. Budowa infrastruktury nad jeziorem Krzywólka oraz budowa szlaku fortyfikacji (Wersele, Prawy Las, Przerośl - 190.000zł.

5. Ciągnik wraz z rozsiewaczem- przeniesienie własności na Gminę zaplanowano ostatnią ratę leasingu w wysokości 21.809,13zł.

6. Realizacja projektu pn.: „Zwiększenie dostępności w Gminie Przerośl „ z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 72.500zł.

7. Zakup samochodu strażackiego zaplanowano kwotę jako wkład własny Gminy w 400.000zł.

8. Dalszy ciąg realizacji projektu, który rozpoczął się w 2022 roku, a zakończenie planuje się na 2023rok, pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Przerośli” w wysokości 2.162.250zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.112.250zł.

9. Budowa instalacji napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Przerośli zaplanowano kwotę 910.119zł.

10. Instalacja OZE Stacji uzdatniania wody w Przerośli i Śmieciuchówce zaplanowano kwotę 20.000zł.

11. Dalszy ciąg realizacji projektu, który rozpoczął się w 2022 roku a zakończenie planuje się na 2023rok, pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Przerośl” w wysokości 36.384,60zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 36.384,60zł.

12. Realizacja projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Pawłówce” w wysokości 1.178.000zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.078.000zł.

13. Realizacja projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacji w Przerośli” plan 630.000zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 199.980,03zł.

WYG

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
12.07.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.6546 4.7486
USD 0.00% 4.4119 4.5011
GBP 0.00% 5.4029 5.5121
CHF 0.00% 4.7033 4.7983
05.12.2022

Praca na budowie

04.12.2022

PROMOTORKI

03.12.2022

Pasy transportowe

02.12.2022

Sprzedam garaż

Dodaj nowe ogoszenie