13.11.2014

W Gminie Raczki wiele się dzieje

Powstało wiele kilometrów nowych dróg i sieci wodociągowej, zrewitalizowano ul. Nadrzeczną, swój wygląd diametralnie zmieniły plaża w Raczkach i nad Jeziorem Bolesty w Sidorach.

Nakłady inwestycyjne w perspektywie lat 2010-2014 w gminie Raczki znacznie wzrosły. Płynność oraz dynamika realizowanych zadań związana jest z uczestnictwem samorządu w realizacji projektów unijnych. Uwarunkowania naturalne, kulturowe oraz krajobrazowe gminy Raczki pozwoliły zrealizować liczne inwestycje na rzecz rozwoju turystyki, kultury oraz poprawy bezpieczeństwa gminy.

Program „Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Rospudy" przy udziale środków z NFOŚiGW zaowocował powstaniem obiektów, których podstawowym celem było w szczególności uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Do nich w szczególności zalicza się:

- Przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz obiektów SUW Raczki,

- Budowę odcinków sieci wodociągowej oraz montaż zasuw odcinających istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki (14,4 km),

- Budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Dowspuda, Małe Raczki (6,7 km),

- Budowę 464 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki,

- Przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie.

 

Gmina Raczki jako beneficjent środków unijnych z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 w ramach środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zrealizowała kilka projektów inwestycyjnych na swoim terenie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy. Do tych zadań zalicza się w szczególności:

- Zagospodarowanie plaży w Raczkach,

- Przebudowa trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek,

 

- Doposażenie jednostki OSP Raczki (łódź, samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy),

 

- Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Sidory nad jeziorem Bolesty (wieża widokowa, pomost drewniany w kształcie litery ,,T”, wiaty grillowe, oświetlenie).

 

,,Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem ,,siłowni pod chmurką” w Raczkach” to projekt zrealizowany w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” z Programu osi 4 ,,Leader”, działania 413 ,,Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”.

Przebudowa dróg gminnych żwirowych na bitumiczne na terenie gminy Raczki (15,4km) tzw. ,,Schetynówki”, które zostały dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Współpraca z Powiatem Suwalskim przy przebudowie dróg powiatowych Nr 1147B, nr, 1125B, pozwoliła gminie Raczki dofinansować trzy inwestycje na łączną kwotę 603 438,54 złotych.

,,Suwalski Internet Równych Szans” realizowany był wspólnie z gminą i miastem Suwałki. W ramach projektu zakupiono 50 komputerów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz zapewniono dostęp do Internetu. Wyposażono dwie świetlice: w Raczkach i we Wronowie w sprzęt komputerowy.

Projekt pod nazwą ,,Czas na innowacyjne przedszkola” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego udoskonalił jakości pracy dwóch oddziałów przedszkolnych w  Szkole Podstawowej w Gminie Raczki poprzez ich doposażenie oraz organizację placu zabaw w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku od 3 do 4 lat.

Projekt pn. ,,Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych” realizowany jest z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna: słoneczna).

Ponadto gmina Raczki zakupiła autobus marki Mercedes-Benz do dowożenia uczniów, przebudowano budynek Ośrodka Zdrowia w Raczkach, wybudowano chodniki, oświetlenie uliczne.

Od 2011 z terenu gminy Raczki udało się unieszkodliwić wyroby zawierające azbest o łącznej masie 360 ton.

Dzięki pozyskanym środkom z zewnątrz nastąpił wzrost realizowanych inwestycji na terenie gminy Raczki. Zauważalna tendencja wzrostowa powstałych przedsięwzięć, biorąc pod uwagę rok 2010 oraz rok 2013 i 2014, jest dowodem na zaangażowanie samorządu w proces pozyskiwania funduszy zarówno unijnych, jak i krajowych.

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 oraz doświadczenie gminy Raczki w realizacji projektów unijnych stwarzają szansę na podejmowanie kolejnych zadań z udziałem tych środków. Szczególną uwagę należy zwrócić na stworzenie lepszych warunków rozwoju służby zdrowia (szczepienia ochronne, utworzenie gabinetu dentystycznego w szkole), kultury oraz integracji lokalnej społeczności (świetlice wiejskie, budowa sali widowiskowej czy realizacja funduszu sołeckiego), sportu i oświaty, infrastruktury drogowej (przebudowa dróg gminnych, osiedlowych wraz z przystosowaniem parkingów dla osób niepełnosprawnych) oraz dalszą rewitalizację miejscowości Raczki. Istotne jest również doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych, funkcjonujących na terenie gminy Raczki w sprzęt ratowniczo-pożarniczy służący do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, jak i ochrony środowiska.

Gmina Raczki w lutym 2014 roku przystąpiła do koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Rozwoju Energią, a ideę Koalicji popiera realizując inwestycje zmierzające do ograniczenia emisji CO2, m.in. docieplenie ośrodka zdrowia, montaż kolektorów słonecznych. Czeka nas również modernizacja oświetlenia ulicznego oraz II – etap termomodernizacji obiektów szkolnych w Raczkach. Wspieramy powstawanie farm solarnych jako alternatywy dla ingerujących w środowisko siłowni wiatrowych. Analizujemy także możliwość wdrożenia programu NFOŚiGW pod nazwą ,,Prosument”. Dalsze działania gminy ukierunkowane są na stworzenie odpowiednich warunków zwłaszcza dla młodego pokolenia w zakresie sportu i rekreacji. By móc to zrealizować powstaną kolejne siłownie pod chmurką, place zabaw dla najmłodszych, boiska i korty tenisowe. Planujemy utworzenie terenów inwestycyjnych w pobliżu węzła Raczki wierząc, że przebiegająca przez gminę Raczki droga ekspresowa S61 (element Via Baltica) oraz planowana droga kolejowa Rail Baltica pozwolą na skuteczne przyciągnięcie inwestorów i stworzenie nowych miejsc pracy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępnij na fabebook
21.11.2014, 15:22:57

al

Tylko zapomnieli w tych zachwytach podać jaki procent przydomowych oczy[...]ni działa prawidłowo. Większość tych robionych w pierwszym rzucie nie działa jak trzeba i stwarza same problemy

Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.14.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie