03.06.2020

Dowiedz się, co słychać w Twojej gminie. Raport o Stanie Gminy Wiżajny za 2019

Liczba mieszkańców maleje, mężczyzn jest więcej niż kobiet, do przedszkola uczęszczało 19 dzieci, a sery podpuszczkowe wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem - przeczytaj Raport o Stanie Gminy Wiżajny za 2019 rok.

Wójt Gminy Wiżajny przedstawia „Raport o stanie Gminy Wiżajny za 2019 rok”. Rada Gminy Wiżajny rozpatrzy dokument na najbliższej sesji, która odbędzie się 10 czerwca. Początek o godz. 1000.

Mieszkańcy którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem, powinni złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej przez 20 osób. Zgłoszenie można składać najpóźniej do 9 czerwca w Urzędzie Gminy Wiżajny, pokój nr 2.

W załączeniu wzór zgłoszenia.

RAPORT o stanie Gminy Wiżajny za 2019 rok

Zgodnie z art.28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Poniższe opracowanie dotyczy działalności Wójta Gminy Wiżajny za 2019 rok.

Gmina Wiżajny jest najdalej wysuniętą na północny wschód częścią powiatu suwalskiego w województwie podlaskim. Od wschodu graniczy z gminą Rutka - Tartak, od południa z gminami Przerośl i Jeleniewo, od zachodu z gminą Dubeninki, a od północy z Litwą. W pobliżu granicy gminy znajduje się styk trzech granic państwowych: Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Zajmuje obszar 111,536 km2, zamieszkuje ją 2428 osób w 36 wsiach (28 sołectwach).

Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Wiżajny. Gmina posiada herb i flagę.

Głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest praca we własnych gospodarstwach rolnych. Ukształtowanie terenu i surowy klimat sprawia, że miejscowi rolnicy pracują w niezwykle uciążliwych warunkach. Produkowana tu żywność posiada dużą wartość zdrowotną, co jest kolejnym atutem gminy. Na tych terenach coraz większe znaczenie odgrywa jakość żywienia, a nie ilość spożywanych produktów. Wśród produktów lokalnych wielkim powodzeniem cieszą się sery podpuszczkowe.

Gmina swoje działania wykonuje za pomocą jednostek organizacyjnych, którymi są:

Urząd Gminy Wiżajny,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiżajnach,

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach,

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiżajnach,

Świetlica Gminna w Wiżajnach.

Gmina tworzy sołectwa, które stanowią jednostki pomocnicze gminy.

LP.

Nazwa sołectwa

Wieś

Liczba mieszkańców

1.

Antosin

Antosin, Dziadówek

48

2.

Bolcie

Bolcie

70

3.

Burniszki

Burniszki

107

4.

Grzybina

Grzybina

36

5.

Dzierwany

Dzierwany. Cisówek, Jaczne

82

6.

Jegliniszki

Jegliniszki

29

7.

Kamionka

Kamionka

32

8.

Kłajpeda

Kłajpeda, Kłajpedka, Żelazkowizna

95

9.

Laskowskie

Laskowskie

30

10.

Leszkiemie

Leszkiemie

45

11.

Ługiele

Ługiele

98

12.

Makowszczyzna

Makowszczyzna

20

13.

Marianka

Marianka

69

14.

Maszutkinie

Maszutkinie

87

15.

Mauda

Mauda

37

16.

Mierkinie

Mierkinie, Stołupianka, Stara Hańcza

56

17.

Okliny

Okliny, Użmauda

129

18.

Poplin

Poplin

40

19.

Rogożajny Małe

Rogożajny Małe

36

20.

Rogożajny Wielkie

Rogożajny Wielkie

102

21.

Soliny

Soliny

69

22.

Stankuny

Stankuny

60

23.

Sudawskie

Sudawskie

39

24.

Sześciwłóki

Sześciwłóki

34

25.

Wiłkupie

Wiłkupie

51

26.

Wiżajny

Wiżajny

855

27.

Wiżgóry

Wiżgóry

43

28.

Wysokie

Wysokie

30

 

Mieszkańcy Gminy

W 2019 roku w liczba mieszkańców zmniejszyła się o 62 osoby w stosunku do 2018 roku i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 2 428, w tym 1244 mężczyzn i 1184 kobiet. Migracje przebiegały w kierunku miasta i zagranicy, związane były głównie z pracą.

W 2019 roku w gminie urodziło się 18 dzieci, w tym 5 dziewczynek i 13 chłopców.

Zmarło 28 osób.

 

Realizacja polityk, programów i strategii

 

W Gminie w 2019 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:

Strategia Rozwoju Gminy Wiżajny na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku,

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiżajny,

Gminny Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiżajny na lata 2017 – 2026,

Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2024,

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiżajny,

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2024,

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020,

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy,

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiżajny,

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiżajny na lata 2016-2031,

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiżajny,

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiżajny na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r.,

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiżajny na lata 2016-2020,

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2020,

Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiżajny,

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiżajny,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Marianka.

 

Sprawy administracyjne

 

W 2019 roku zatrudnienie w Urzędzie Gminy kształtowało się następująco:

Wójt,

Zastępca Wójta,

Sekretarz

Skarbnik,

Pracownicy na stanowiskach urzędniczych – 10 osób,

Pracownicy na stanowiskach obsługi – 10 osób.

W 2019 roku Rada Gminy podjęła 45 uchwał w VIII kadencji, na 6 Sesjach.

Wójt Gminy wydał 62 zarządzenia.

 

Sprawy obywatelskie

W 2019 roku przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu programu współpracy Gminy Wiżajny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Nikt nie wyraził opinii jak również nie wziął udziału w konsultacjach.

 

Finanse gminy

Plan budżetu:

Dochody – 13 012 274,00 zł,

Wydatki - 13 546 834,80 zł.

 

Realizacja budżetu:

Uzyskane dochody – 12 408 963,91 zł,

Poniesione wydatki – 12 699 307,08 zł.

Deficyt na 31 grudnia 2019 roku wynosił – 290 343,17 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2019 roku wynosiło 2 520 743,70 zł, z tego 2 507 070,40 zł kredyty oraz 13 673,30 zł zobowiązania długoterminowe.

W 2019 roku budżet obywatelski oraz fundusz sołecki nie były realizowane.

 

Ochrona zdrowia

 

W 2019 roku na terenie gminy Wiżajny funkcjonowały dwa podmioty świadczące usługi POZ:

Lekarska Spółka Partnerska Dorota Sianowska i Dariusz Michał Dudarewicz, ul. Leśna 1, 16-406 Rutka – Tartak,

Poradnia Stomatologiczna Katarzyna Petrosyan ul. Wisztyniecka 23A, 16-407 Wiżajny.

 

Pomoc społeczna

Na terenie Gminy Wiżajny działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym zatrudnienie przedstawia się następująco:

kierownik,

pracownik socjalny,

pracownik do spraw świadczeń rodzinnych,

opiekunki,

asystent rodziny.

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiżajnach, realizowane są w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) i obejmują działania osłonowe i aktywizujące, w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie rozwiązać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności ludzkiej.

W 2019 roku wypłacono następujące świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały – 58 954,71 zł,

- zasiłek okresowy – 98 205,97 zł,

- zasiłek celowy i celowy specjalny – 15 000,00 zł,

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 692 600,78 zł,

- świadczenia wychowawcze (500+) – 1 999 144,70 zł,

- świadczenia rodzicielskie – 32 258,50 zł,

- dobry start (300+) – 80 400,00,

- zasiłek dla opiekuna – 11 160,00 zł,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 41 100,00 zł,

- dodatek mieszkaniowy – 1359,30 zł,

- dodatek energetyczny – 136,36 zł.

 

Świadczenia niepieniężne realizowane przez GOPS:

- opłacono składkę emerytalno-rentową do ZUS i KRUS – 20 514,61 zł,

- opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – 4 553,53zł,

- opłacono składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 7 533,09 zł,

- opłacono za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej – 92 935,15 zł,

- świadczono usługi opiekuńcze dla 11 osób na kwotę 82 016,00 zł,

- wydano 190 skierowań do Parafii Rzymskokatolickiej w Smolnikach na pomoc w formie produktów żywnościowych,

- wydano 86 Kart Dużej Rodziny.

W 2019 roku realizowany był program „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 113 710,25 zł, z czego 90 968,20 zł dotacja z budżetu Państwa oraz 22 742,05 zł środki własne. Z dożywiania w szkole i punkcie przedszkolnym skorzystało 162 dzieci. Łączny koszt dożywiania wyniósł 109 810,25 zł, z czego 90 968,20 zł dotacji i 18 842,05 zł środki własne. Na zasiłki celowe w ramach tego programu wydano 3 900 zł.

W związku z umieszczeniem 6 dzieci w rodzinie zastępczej gmina poniosła koszt w wysokości 19 512,92 zł oraz za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Pawłówce w wysokości 2 402,25 zł.

 

 

Oświata

W 2019 roku na terenie Gminy funkcjonowały następujące placówki oświatowe:

Publiczne Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach, do którego uczęszczało 20 uczniów,

Szkoła Podstawowa w Wiżajnach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, do której uczęszczało 199 uczniów,

Punkt Przedszkolny, do którego uczęszczało 19 dzieci.

Dowóz dzieci do szkół odbywał się za pomocą autobusów szkolnych będących własnością gminy oraz Firmy Usługi Transportowe Marek Siedlecki z Ostrowi Mazowieckiej na zasadzie zakupu biletów miesięcznych. Dowożeniem objętych było 150 uczniów, w tym 15 z Publicznego Gimnazjum i 135 ze Szkoły Podstawowej. Autobusy szkolne dowoziły 82 dzieci, natomiast Firma Usługi Transportowe 68 dzieci.

W wyniku reformy systemu oświaty z dniem 31 sierpnia 2019 roku Publiczne Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach jako odrębna placówka oświatowa zakończyła swoją działalność. Przez 20 lat swojej działalności dzięki trosce i zaangażowaniu Pani Dyrektor oraz całego grona pedagogicznego młodzież mogła uczyć się, rozwijać swoje talenty, pasje i zainteresowania, realizować pasje oraz angażować się w różne przedsięwzięcia.

W 2019 roku udzielono dla 69 uczniów pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz dla 6 uczniów zasiłki szkolne (losowe) na ogólną kwotę 85 409,08 zł, z czego 76 824,00 zł dotacja celowa z budżetu Państwa i 8 585,08 zł środki własne.

 

Działalność kulturalna

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiżajnach

W Gminie funkcjonuje jedna Gminna Biblioteka Publiczna w Wiżajnach. Jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury. Prowadzi działalność statutową oraz podejmuje działania niestandardowe. Służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadzi działalność informacyjną, kulturalną i społeczną.

Księgozbiór na koniec roku 2019 liczył 12 457 woluminów.

W 2019 roku zarejestrowano 489 czytelników oraz 5 799 wypożyczeń, na miejscu udostępniono 1 572 książek, a liczba odwiedzin w czytelni wynosiła 4 717.

Gminna Biblioteka Publiczna angażowała się na rzecz rozwoju działalności kulturalnej gminy, brała udział w Programie Rozwoju Bibliotek, aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym gminy, inicjowała różne formy aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uczestniczyła w akcjach „dzień bezpiecznego internetu”, „Odjazdowy bibliotekarz”, „Spotkania z pasjami”, „Noc Bibliotek”, „Narodowe czytanie”, „Tydzień Edukacji Globalnej”. Biblioteka Wiżajny znalazła się wśród laureatów drugiej edycji konkursu FRSI „Kodowanie w bibliotece” w ramach którego otrzymała sprzęt (tablety, roboty, gry i akcesoria o wartości 3 373 zł. ułatwiający organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu podstaw programowania.

W 2019 roku przeprowadziła 11 wydarzeń i lekcji oraz kilkadziesiąt zajęć indywidualnych dla dzieci, dorosłych oraz seniorów.

Od czerwca do końca października w partnerstwie ze Świetlicą Gminną w Wiżajnach realizowała program „Kultura w zgodzie z naturą” w ramach programu Domy Kultury + Inicjatywy Lokalne. W ramach tego programu biblioteka we współpracy z „Grupą Czwartkową” zrealizowała 10 przedsięwzięć związanych z kulturą, literatura, historią, aktywnością i integracją. Odbyły się warsztaty tkackie, Narodowe Czytanie nowel, wykład o kulturze, warsztaty z gliną i batikiem, spotkania autorskie, szkolenia z komunikacji interpersonalnej oraz dwie wycieczki poznawcze: do Osady Jaćwiesko- pruskiej w Oszkiniach oraz do Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Co dwa, trzy tygodnie w bibliotece odbywają się „Spotkania czwartkowe”. Zrodziły się z potrzeby spotykania się osób dorosłych i seniorów w miejscu otwartym i przyjaznym, pozwalającym na wyjście z domu i poszukiwanie wspólnych tematów lub inspiracji. We wrześniu 2019 roku GBP otrzymała dofinansowanie w ramach programu Instytutu książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i akcesoriów w kwocie 16 677 zł.

W 2019 roku w GBP organizowane były spotkania z Arturem Urbanowiczem z przedpremierową powieścią „Inkub” oraz z Andrzejem Matusiewiczem, autorem dzieła „Dwory na Suwalszczyźnie” o dworach, folwarkach, formach własności w okolicach naszej gminy i parafii.

W rankingu bibliotek zajęła 255 miejsce na 800 biblioteki, a 6 w województwie podlaskim.

 

Świetlica Gminna w Wiżajnach

Świetlica Gminna jest samorządową kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury.

Oprócz działalności statutowej prowadziła działania promujące kulturę i tradycję. Jest miejscem, w którym dzieci, młodzież oraz dorośli mogą rozwijać swoje zainteresowania.

Świetlica Gminna angażowała się na rzecz rozwoju działalności kulturalnej gminy, inicjowała różne formy aktywnego spędzania czasu dla każdej grupy wiekowej.

Zespół „Jezioranki”, „Szuwarki” oraz dzieci i młodzież działająca przy Świetlicy Gminnej brały udział w różnych konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia.

W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Damian Balcer wraz z zespołem „Szuwarki” zdobył pierwszą nagrodę w kategorii „Mistrz – Uczeń”.

W 2019 roku Świetlica Gminna w Wiżajnach realizowała projekt w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne, w ramach którego odbyły się warsztaty wycinankarskie i tworzenie kwiatów z bibuły, warsztaty tkackie, warsztaty muzyczne, warsztaty fotograficzne, warsztaty przyrodniczo-edukacyjno-artystyczne, warsztaty tworzenia pająków ze słomy, warsztaty z gliną i batikiem oraz nagranie pierwszej płyty z pieśniami ludowymi zespołu „Szuwarki”.

Organizowała konkursy walentynkowe, z okazji Dnia Pań i Panów, na najładniejszą kartkę wielkanocną, turnieje halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, XBOX FIFA, 3-5-8, spotkania i wieczornice z ciekawymi ludźmi, warsztaty tematyczne np. tworzenia biżuterii, malowania jajek, wystawy i wiele innych zajęć tematycznych dla osób w każdym przedziale wiekowym.

Bogata propozycja działań skierowana do różnych grup wiekowych jaką oferuje Świetlica Gminna przyciąga wielu uczestników i utwierdza w przekonaniu, że działalność tej placówki jest niezwykle ważna w życiu naszej społeczności lokalnej.

 

Infrastruktura drogowa

 

Na terenie Gminy występują trzy kategorie dróg:

Wojewódzkie - około 8 km,

Powiatowe - około 45 km,

Gminne – 81,035 km, w tym 13,869 km o nawierzchni bitumicznej.

Przez teren Gminy przebiega droga nr 651 Szypliszki – Gołdap, która łączy się w Szypliszkach z główną drogą krajową nr 19, prowadzącą do przejścia granicznego z Litwą w Budzisku. Z Suwałkami – miastem powiatowym - Gminę Wiżajny łączą dwie trasy, przez Rutkę – Tartak oraz Smolniki.

Połączenie z Suwałkami i okolicznymi miejscowościami możliwe było poprzez transport PKS NOVA Spółka Akcyjna w Białymstoku.

 

 

 

 

Infrastruktura sanitarna

 

Długość sieci wodociągowej wynosiła 142,9 km. Do instalacji wodociągowej podłączonych było 756 odbiorców, z tego z terenu Gminy Wiżajny 639 oraz 117 z terenu Gminy Rutka – Tartak. Poziom zwodociągowania Gminy wynosi 96%.

Ze względu na trudne warunki terenowe Gmina Wiżajny skanalizowana jest w 21%, do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest tylko 131 odbiorców. Łączna długość sieci wynosi 11,3 km. Ścieki oczyszczane są w gminnej oczyszczalni.

Sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody oraz i oczyszczalnia ścieków są w administracji Gminy Wiżajny.

 

Działalność inwestycyjna

 

W 2019 roku Gmina Wiżajny zrealizowała następujące inwestycje:

  1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach.

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”, oś priorytetowa „Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej”, działanie „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego”.

Wartość całkowita: 279.382,56 zł, dofinasowanie: 237.475,17 zł.

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 101519B Okliny - Mauda w km 0+000 - 2+390.

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Wartość całkowita: 1.943.677,16 zł, dofinasowanie: 963.838,58 zł

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

Zasób mieszkaniowy Gminy Wiżajny liczy 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 360,44 m2 oraz 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni 74,25 m2.

Pięć lokali mieszkalnych o powierzchni 222,33 m2 znajduje się przy ul. Szkolnej 11 w Wiżajnach oraz dwa o łącznej powierzchni 138,11 m2 na Osiedlu Wistuć.

Lokale mieszkalne w Wiżajnach przy ul. Szkolnej są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają nakładów, natomiast budynek mieszkalny położony w Wiżajny 20 kwalifikuje się w całości do kapitalnego remontu.

 

Gospodarka odpadami

 

W 2019 roku odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiżajny zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych prowadziła firma, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w którym termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy (tj. od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.). Zadania te realizowane były przez: Firmę Transportowo – Usługową EKO s.c. Zuzanna Andruczyk Marek Andruczyk, ul. Słoneczna 12, 16 - 404 Jeleniewo.

Odpady komunalne na terenie Gminy Wiżajny powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, takich jak: obiekty użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia, szkoły, bank, poczta) oraz infrastruktury (handel, obiekty turystyczne, usługi). Są to także odpady z terenów otwartych, takie jak: odpady z koszy ulicznych, przystanków autobusowych.

Na terenie Gminy Wiżajny funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest przy Oczyszczalni Ścieków, Wiżajny 69 prowadzony przez firmę, wyłonioną w drodze przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. PSZOK obsługujący mieszkańców naszej Gminy czynny był w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 - 10.00 i czwartek w godz. 15.00 – 17.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. od 9.00 – 11.00.

 

Ochrona zwierząt

 

W 2019 roku ochrona zwierząt realizowana była na podstawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Wiżajny uchwalonego Uchwałą Nr III/20/18 rady Gminy Wiżajny z dnia 20 grudnia 2018 roku.

W związku z tym, że Gmina nie posiada własnego schroniska, została zawarta umowa ze Schroniskiem dla Psów w Suwałkach ul. Sianożęć 3a, w której w/w Schronisko zobowiązało się do przyjmowania bezdomnych psów i sprawowania nad nimi opieki.

W 2019 roku w Schronisku przebywało 5 psów, całkowity koszt wyniósł 12 964,75 zł.

 

Rolnictwo

 

W 2019 roku susza objęła teren całej Gminy Wiżajny. Komisja powołana przez Wojewodę Podlaskiego złożona z pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego szacowała straty w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami. Do Urzędu Gminy wpłynęło 340 wniosków, które komisja rozpatrzyła i wydała protokoły.

W 2019 roku Urząd Gminy Wiżajny wypłacił 543 producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 570 494,86 zł.

W 2019 roku na terenie Gminy działały następujące koła łowieckie:

- Koło łowieckie „Ursus”,

- Koło łowieckie „Szelment”,

- Koło łowieckie „Kawka”,

- Koło łowieckie „Hańcza”,

- Koło łowieckie „Ryś”,

- Koło łowieckie „Las”.

 

 

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

 

Na ternie Gminy Wiżajny funkcjonują dwie jednostki OSP:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wiżajnach wpisana do Krajowego Rejestru Systemu Gaśniczego,

- Ochotniczo Straż Pożarna w Oklinach.

Jednostki posiadają specjalistyczny sprzęt do prowadzenia działań gaśniczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych, wypadków komunikacyjnych, ratownictwa wodnego i innych zagrożeń.

 

Przedsiębiorcy

 

W 2019 roku w gminie zarejestrowanych było 76 przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności były usługi budowlane, handel, działalność usługowa związana z leśnictwem, przetwórstwo mleka i wyrób serów, naprawa i konserwacja maszyn.

 

Współpraca samorządowa

 

W 2019 roku Gmina Wiżajny współpracowała z:

- Wojewodą Podlaskim,

- Samorządem Województwa Podlaskiego,

- Samorządem Powiatu Suwalskiego,

- Komendą Miejską Policji w Suwałkach,

- Placówką Straży Granicznej w Rutce – Tartak,

- Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”,

- Suwalsko – Sejneńską Lokalną Grupą Działania.

 

 

  1.  

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
09.20.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4109 4.5001
USD 0.00% 3.7353 3.8107
GBP 0.00% 4.8218 4.9192
CHF 0.00% 4.1045 4.1875
Dodaj nowe ogoszenie