06.12.2023

Gmina Rutka -Tartak. Stawki podatków na 2024 rok

Rada Gminy w Rutce -Tartak podjęła uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportu na 2024 rok. Przedstawiają się one następująco:

I. Wysokość stawek podatku od nieruchomości

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,05 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,55 zł od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji położonych na terenach, dla których

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  – 15,50 od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez  organizacje pożytku publicznego – 7,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli

a) 2% ich wartości

b) 0,07% wartości budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz budowli służących do  przesyłania wody.

4) Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 a) grunty i budynki lub ich części służące do realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

 b) grunty i budynki lub ich części służące do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

II. Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Rutka[1]Tartak:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600,00 zł.;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 700,00 zł.;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 900,00 zł.;

2) od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) 3,5 tony do 5,5 ton włącznie –1 100,00 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1 400,00 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 600,00 zł.;

3) od przyczep i naczep, o których, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1 100,00 zł.;

4) Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsca – 1 000,00 zł.;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1 100,00 zł.

 

Źródło: UG Tutka - Tartak

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Zapraszamy na relację na żywo


Ślepsk Malow Suwałki


PGE Skra Bełchatów

29.02.2024
17:00

Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.29.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
29.02.2024

KIEROWCA C+E

28.02.2024

szukam pracy

Dodaj nowe ogoszenie