06.12.2023

Gmina Szypliszki. Stawki podatków i opłat na 2024 rok

Radni gminy Szypliszki jednogłośnie uchwalili stawki podatków od nieruchomości, środków transportu, rolny, leśny oraz opłatę miejscową na 2024 rok.

Jak informował wójt Mariusz Grygieńć, są one minimalnie niższe od stawek maksymalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów.

I. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Szypliszki:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,20 zł od 1 m² powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,50 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,60 zł od 1 m² powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę

mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,70 zł od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 27,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

- budynków pozostałych, które w pozwoleniu na budowę zostały określone jako budynki letniskowe,

budynki rekreacji indywidualnej, dla których stawka wynosi – 11,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości

II. Podatek rolny

Obniżono ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 r. z kwoty 89,63 zł za 1 dt do kwoty 68,00 zł za 1 dt.

III. Podatek leśny

Obniżono kwotę stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.z kwoty 327, 43 zł za 1 mdrewna do kwoty 216 zł za 1 m³ drewna.

Zatem oba te podatki ( rolny i leśny) będą w gminie niższe od zakładanych przez resort finansów.

IV. Opłata miejscowa

1. Ustala się opłatę miejscową pobieraną na terenie gminy Szypliszki w miejscowościach: Becejły, Grauże Nowe, Kaletnik, Krzywólka, Przejma Wielka, Przejma Wysoka, Rybalnia, Słobódka, Szelment, Szypliszki uznanych za posiadające korzystne możliwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt w tych celach.

2.. Stawka opłaty miejscowej wynosi 3,22 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

3. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek organu podatkowego

4. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających na terenie gminy dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

5. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób,

Ewidencja powinna zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczania opłaty,

- liczbę dni, za które opłata jest pobierana,

- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu, łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.

V. Wysokość stawek podatku od środków transportowych

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 700 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 750 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 350 zł;

2) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1 142 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1 390 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 640 zł

3) od przyczep i naczep z pojazdem silnikowym posiadającym dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 142 zł;

4) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 150 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1 250 zł

Źródło: UG Szypliszki

Fot. posiedzenia.pl

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Zapraszamy na relację na żywo


Ślepsk Malow Suwałki


PGE Skra Bełchatów

29.02.2024
17:00

Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.29.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
28.02.2024

szukam pracy

Dodaj nowe ogoszenie