22.01.2013

Poseł PiS o likwidacji linii kolejowej Sokółka - Suwałki

Szanowny Pan
Sławomir Nowak
Minister
Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
 
Interpelacja poselska
 

w sprawie zagrożenia likwidacją linii kolejowej Sokółka-Augustów-Suwałki

 

W ostatnim czasie pojawiły się niepokojące sygnały dotyczące planów likwidacji linii klikiwdacjiolejowej Sokółka-Augustów-Suwałki. Wiążą się one z analizami prowadzonymi przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i projektem wyłączenia z użytkowania wielu odcinków funkcjonujących linii kolejowych. Mówi się o łącznej długości 3, a nawet 4 tysięcy kilometrów linii kolejowych w kraju, którym grozi likwidacja. Podkreślając zkodliwość tego typu planów w odniesieniu do wszystkich połączeń kolejowych w Polsce chciałbym w tej interpelacji zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia związane z odcinkiem Sokółka-Augustów-Suwałki, który stanowi ważną część i tak już rzadkiej sieci połączeń kolejowych w północno-wschodniej części Polski.

Niepokój jest tym większy, że taka nieprzemyślana decyzja spowodowałaby całkowite odcięcie części województwa podlaskiego, w tym w szczególności miasta Augustów i powiatu augustowskiego od możliwości korzystania z komunikacji kolejowej z resztą kraju.


Sukcesywnie malejąca liczba połączeń oraz brak postępu w planowanej modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica są jednym ze źródeł problemów społeczno-gospodarczych znacznej części województwa podlaskiego. Ostatnie doniesienia medialne nie rokują poprawy tej trudnej sytuacji i jednoznacznie wskazują na to, iż rząd nadal prowadzi politykę marginalizacji województw Polski Wschodniej, która przejawia się m. in. w odcinaniu niektórych większych miast regionu od kolei. Innym jej przejawem jest np. nieprzyznanie miastu Białystok statusu ośrodka metropolitalnego, co w przyszłości przyczyni się do spowolnienia rozwoju całego Podlasia. Niedawno została przez PKP Cargo zamknięta bocznica do przeładunku towarów w Łapach, co zwiększy koszty działalności gospodarczej przedsiębiorców.


Rozwój gospodarczy Polski wymaga stworzenia nowoczesnej i kompleksowej infrastruktury komunikacyjnej. W obliczu słabo rozwiniętej sieci dróg i wzmożonego ruchu pojazdów alternatywą zdolną przejąć część ciężaru transportu towarów i przewozu osób jest kolej, dlatego priorytetem państwa powinna być troska o istniejące już linie oraz budowa nowych. Tylko system zintegrowany i wykorzystujący w sposób najbardziej efektywny wszystkie rodzaje transportu może stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania, takie jak duża mobilność ludności, rozwój handlu międzynarodowego i wzrastający przepływ towarów.

 

Mimo pilnej potrzeby inwestowania w kolej rząd pod osłoną iluzorycznych oszczędności zamierza wyłączyć z ruchu część linii kolejowych oraz likwiduje kolejne połączenia, co przyczynia się do pogłębiania zapóźnień cywilizacyjnych, zwłaszcza słabiej rozwiniętych rejonów Polski. W ramach tego nieprzemyślanego i szkodliwego planu w skali kraju ma zostać wyłączona znaczna część linii kolejowych, w tym także i te, które wcześniej zostały zmodernizowane. Jest to niepokojące zjawisko, które świadczy o wyjątkowej niegospodarności i chaosie w zarządzaniu koleją.


W kontekst tych groźnych zapowiedzi, które mogą dotknąć sieć infrastruktur kolejowej w kraju wpisuje się sytuacja województwa podlaskiego, a zwłaszcza jego północnej części. Okazuje się, że Zarząd PKP PLK S.A. zmierza do zlikwidowania połączenia Sokółka - Augustów - Suwałki, co w rezultacie będzie oznaczać wyłączenie tego odcinka z ruchu kolejowego i w konsekwencji uniemożliwi dotarcie koleją do Białegostoku mieszkańcom Augustowa, Dąbrowy Białostockiej i wielu gmin powiatów augustowskiego, suwalskiego i sokólskiego.

 

Dodatkowo odsuwana jest w czasie modernizacja linii E75 według nowego jej przebiegu z Białegostoku do Suwałk przez Grajewo - Ełk - Olecko. W przypadku wyłączenia z ruchu linii kolejowej na odcink Sokółka-Augustów-Suwałki również mieszkańcy Suwałk i okolicznych gmin zostalib pozbawieni jakiegokolwiek połączenia kolejowego z Białymstokiem i Warszawą, bowiem połączenie przez Olecko i Ełk, dłuższe o ponad 30 km, zapewne długo jeszcze nie będzie funkcjonować. Sytuacja taka byłaby ciosem wymierzonym w mieszkańców regionu, którzy do tej pory korzystali z tej formy komunikacji, a także w turystów odwiedzających licznie te atrakcyjne tereny oraz przedsiębiorców, którzy korzystają z połączeń kolejowych dla przewozu towarów.

 

Rozwój Suwalszczyzny i jej przyszłość stanęłyby pod poważnym znakiem zapytania. Warto zauważyć, że sprawna i nowoczesna infrastruktura komunikacyjna jest jednym z czynników determinujących napływ inwestorów do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co ma znaczenie, jeśli chodzi o skalę bezrobocia i rozwój regionu. Oddany niedawno do użytku Suwalski Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód ma za zadanie rozwijać i promować nowoczesne technologie, lecz bez sprawnej i nowoczesnej sieci drogowo-kolejowej to
zadanie również może nie zostać zrealizowane. Bez połączenia kolejowego teren ten stanie się jeszcze mniej atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów, którzy zwracają szczególną uwagę na dogodność połączeń komunikacyjnych ułatwiających lub utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Rozwój turystyki na terenie Suwalszczyzny w obliczu likwidacji linii Sokółka-Augustów-Suwałki jest również zagrożony, gdyż część turystów odwiedzających ten region wybiera kolej jako środek transportu.


Na trasie linii Sokółka -Suwałki leży turystyczne miasto Augustów, które posiada status uzdrowiska i jest przez cały rok, a zwłaszcza w okresie letnim, licznie odwiedzane przez turystów oraz kuracjuszy. Likwidacja jedynej linii kolejowej łączącej Augustów z Białymstokiem oraz Warszawą i innymi większymi miastami w Polsce przyczyni się do zmniejszenia ruchu turystycznego, a kuracjuszom korzystającym z usług uzdrowiska utrudni do nich dostęp. Może to wręcz spowodować zagrożenie dla dalszego funkcjonowania Augustowa jako miasta uzdrowiskowego. Te szkodliwe plany spotkały się już ze sprzeciwem Rady Powiatu w Augustowie oraz Rady Miejskiej w Augustowie, które zajęły w tej sprawie jednoznacznie negatywne stanowisko wskazując na niekorzystne dla miasta i powiatu konsekwencje wyłączenia z ruchu linii kolejowej Sokółka-Augustów-Suwałki.


Zmiany proponowane przez Zarząd PKP PLK S.A. byłyby dla regionu bardzo szkodliwe i pociągnęłyby za sobą znaczne koszty społeczne. W swojej interpelacji poselskiej z dnia 30 czerwca 2009 roku skierowanej do Ministra Infrastruktury zwracałem uwagę na negatywne skutki zmiany trasy linii kolejowej E75 Rail Baltica, która pierwotnie miała przebiegać wzdłuż zagrożonej teraz likwidacją trasy Sokółka-Augustów-Suwałki. W wyniku ekspertyz zleconych przez PKP PLK trasa linii E75 Rail Baltica została zmieniona i zdecydowano o tym, że będzie ona przebiegać przez Ełk i Olecko. We wspomnianym wyżej wystąpieniu wskazywałem na pilną potrzebę modernizacji odcinka Suwałki-Augustów-Sokółka, który z uwagi na jego znaczenie wymaga remontu i poprawy parametrów technicznych. W odpowiedzi zapewniano mnie, że środki przeznaczone na utrzymanie trasy Sokółka-Augustów-Suwałki nie zostaną ograniczone mimo zmiany przebiegu trasy E75 Rail Baltica przez Ełk-Olecko, a infrastruktura kolejowa na tym odcinku będzie remontowana. Dziś sytuacja uległa zmianie i mimo wcześniejszych zapewnień linia Sokółka-Augustów-Suwałki znalazła się na liście odcinków przeznaczonych do likwidacji.


Kolejną interpelację w sprawie modernizacji trasy E75 Rail Baltica przedłożyłem Prezesowi Rady Ministrów 27 sierpnia 2012 roku. Zwracałem w niej ponownie uwagę na szkodliwość zmiany przebiegu trasy Rail Baltica i skierowanie jej przez Ełk-Olecko, odbiera ona bowiem szansę miastom położonym wzdłuż tej trasy: Wasilków, Czarna Białostocka, Sokółka, Dąbrowa Białostocka i Augustów na skorzystanie w przyszłości
z nowoczesnej kolei, która bez wątpienia pobudziłaby gospodarkę tych miast i sąsiadujących z nimi miejscowości. W odpowiedzi na to wystąpienie otrzymałem informację, że linia Sokółka-Augustów-Suwałki nie będzie modernizowana, o co wielokrotnie zabiegałem w swoich poprzednich wystąpieniach.

 

Dziś PKP PLK S.A. przygotowuje drastyczne decyzje polegające na całkowitym wyłączeniu z ruchu wielu dcinków linii kolejowych w Polsce, w tym odcinka Sokółka-Augustów-Suwałki Jak już wspomniałem, sprzeciwiają się temu samorządy, które nie godzą się na postępującą marginalizację północnej części Polski, sprzeciwiają się również temu mieszkańcy województwa podlaskiego.


Wobec powyższego
, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.), uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:


1. Czy w świetle przytoczonych wyżej argumentów rząd odstąpi od szkodliwego planu polegającego na wyłączeniu z ruchu linii kolejowej Sokółka-Augustów-Suwałki?
2. Co spowodowało, że rząd zrezygnował, mimo wcześniejszych deklaracji,  modernizacji linii kolejowej nr 40 Białystok-Suwałki na odcinku Sokółka-Augustów-Suwałki?

3. W jaki sposób rząd zamierza rozwiązać problem pogarszającej się komunikacji kolejowej miast i gmin powiatów suwalskiego, augustowskiego i sokólskiego z Białymstokiem, Warszawą i innymi dużymi miastami w kraju?
4. Jaki jest aktualny przewidywany harmonogram prac nad modernizacją linii kolejowej Rail Baltica na terenie województwa podlaskiego?

 

Warszawa, 21 stycznia 2013 roku
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.24.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
23.02.2024

Lakiernik

Dodaj nowe ogoszenie