25.05.2023

Puńsk, Smolany, Rejsztokiemie. Działki pod budownictwo, co ze sklepem wielkopowierzchniowym?

Radni gminy przyjęli uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Puńska, części wsi Smolany, Rejsztokiemie, części obrębu geodezyjnego Trakiszki.

Postanowili także o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okolicach ulicy Mickiewicza w Puńsku, a także części obrębu geodezyjnego we wsi Oszkinie.

Plan zagospodarowania osady Puńsk

Gmina z roku na rok odnotowuje coraz większą ilość zapytań o tereny pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz zagrodowej. Ustalono zatem tereny takiej zabudowy.

Planowana zmiana przeznaczenia terenu przyczyni się do poprawy walorów funkcjonalnych danego terenu oraz przystosowania go do aktualnych potrzeb mieszkańców, będzie uaktualnieniem stanu faktycznego. Realizacja ustaleń planu zagwarantuje poprawę jakości i standardów technicznych zainwestowania w poszczególnych obszarach oraz stworzy racjonalne warunki rozwoju terenu objętego planem zgodnie z oczekiwaniami właścicieli gruntów. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej stanowi kontynuację istniejącej w tym rejonie zabudowy- głosi uzasadnienie do uchwały.

Radni przyjęli uchwałę intencyjną o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego tereny nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 8,5 ha w Puńsku, a zlokalizowane przy ul. Mickiewicza oraz przy drodze gminnej Nr 101673B.

- Należy wprowadzić nowe zapisy, które umożliwią w pełni realizować inwestycje planowane przez właścicieli nieruchomości - wzbogacenie oferty usługowej, handlowej oraz mieszkaniowej. Proponowane zmiany są odpowiedzią na zgłoszoną potrzebę mieszkańców, przyszłych inwestorów oraz właścicieli gruntów

Market i mieszkania

Chodzi tu nie tylko ewentualną możliwość budowy sklepu wielkopowierzchniowego, ale także innych budynków. W przypadku uchwalenia w przyszłości tego planu, byłaby m.in. możliwość zmiany przeznaczenia budynku administracyjnego po Spółdzielni Usług Rolniczych na mieszkania. SUR właśnie ogłosiła chęć sprzedaży tego budynku

Po emocjonującej dyskusji, radni zdecydowana większością głosów przyjęli uchwałę. Wójt Witold Liszkowski wyjaśnił bowiem, że samo przystąpienie do sporządzenia planu, nie oznacza zgody na budowę sklepu wielkoprzemysłowego, choć z nim opowiedziało się podczas konsultacji społecznych większość mieszkańców gmin. Dopiero planiści specjaliści podczas prac nad planem i analizie możliwości usytuowania takiego na sklepu na proponowanej przez wnioskodawcę działce ( np. analizując możliwości dojazdu, uwagi właścicieli sąsiadujących działek, itp.) wyrażą swoją opinie na ten temat, a ostateczna decyzja będzie należała do radnych.

Procedura potrwa pewnie ze dwa lata. Zatem decydować będzie już nowa rada, bo wybory wina 2024 roku.

Smolany, Rejsztokiemie

Od grudnia 2020 roku trwały w Puńsku konsultacje społeczne dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Smolany i Rejsztokiemie oraz Sejwy.

Na pytanie, jakie funkcje powinien pełnić obszar objęty zmianami planu, 36,6 proc. odpowiedziało, że mieszkaniowy; 40,2 proc., że mieszkaniowo - usługowy; 39 proc. - rekreacyjny, zaś budynków socjalnych dla osób starszych chce 1,2 proc. ankietowanych.

Jeżeli chodzi o wielkość działek budowlanych, to 47.6 proc. uważa, że powinny mieścić się w przedziale 1000 – 2000 m2, a 37,8, że do 1000 m2, większej niż 2 tys. m2 chce tylko 4,9 proc.

Na pytanie, jaki rodzaj działalności gospodarczej powinien zostać wykluczony na terenach objętych zmianami planu zagospodarowania, 57.3 proc. nie chce ferm wielkoprzemysłowych; 41,5proc. - stacji paliw; 36.6 baz i usług ciężkiego transportu; 37,8 – handlu hurtowego; 17,1 proc - warsztatów samochodowych.

Przyjęta obecnie przez radnych uchwała zakłada, m.in., że w Smolanach będzie można realizować budownictwo wielorodzinne komunalne lub socjalne oraz jednorodzinne. Z myślą o budownictwie mieszkaniowym, gmina będzie też starała się o pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę w Smolanach oczyszczalni ścieków.

 W Rejsztokiemiach, gdzie część działek była przewidziana pod budownictwo produkcyjne, ale nie było na to chętnych, po zmianach planu dopuszczone tam będzie budownictwo mieszkaniowe.

Nieruchomości były przeznaczone pod tereny obiektów produkcyjne, ale stanowiły bardzo mało atrakcyjny obszar dla potencjalnych przedsiębiorców. W ostatnich latach gmina nie otrzymała żadnego zapytania odnośnie wspomnianego terenu w celu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. Większe zainteresowanie mieszkańców w danym miejscu budzą tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Gmina z roku na rok odnotowuje coraz większą ilość zapytań o tereny pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Możliwość realizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stanowić będzie bardziej atrakcyjną ofertę wśród mieszkańców, niż tereny produkcyjne - głosi uzasadnienie d uchwały.

Oszkinie

Radni przyjęli ponadto uchwałę sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Oszkinie. 

Tereny obejmują tereny nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 5,1 ha, położone przy jeziorze Sejwy i są odpowiedzią na zgłoszoną potrzebę mieszkańców i właścicieli gruntów. W celu umożliwienia realizacji nowych, ważnych dla mieszkańców inwestycji, wójt wnioskował o umożliwienie wprowadzenia zmiany do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych nieruchomości, dotyczącej przeznaczenia, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

WYG

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.26.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
22.06.2024

Pomoc magazyniera

Dodaj nowe ogoszenie