27.09.2023

Samorząd Sejn zgodził się na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Markiem Zubrzyńskim, prezesem SM

W środę, 27 września sejneńscy radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Markiem Zubrzyńskim, prezesem miejscowej spółdzielni mieszkaniowej.

Za głosowało 7 radnych, przeciwko -3, wstrzymało się 2.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach złożyła do Rady Miasta wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Markiem Zubrzyńskim, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach.  Miało to związek z nieudzielaniem mu absolutorium przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej, a następnie odwołanie z funkcji prezesa zarządu.

Na walnym zebraniu spółdzielców w dniu 29 czerwca "za" odwołaniem M. Zubrzyńskiego było 46 osób, przeciwko zaś 18. W zebraniu udział wzięło 99 członków spółdzielni. Jego odwołanie miało związek z minionym sezonem grzewczym i wysokimi wówczas dopłatami za ciepło. Próbowano go odwołać ze stanowiska już w ub. roku, ale bez powodzenia.

Marek Zubrzyński był prezesem SM od 2013 roku. W zasobach spółdzielni mieszka 30 procent mieszkańców Sejn.

Tymczasem Marek Zubrzyński pełnił nie tylko funkcję prezesa, ale jest także radnym miejskim, przewodniczącym jednej z ważnych komisji Rady. Stąd wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zgodnie z przepisami prawnymi, jeśli powołanie do składu zarządu spółki powiązane jest z pełnieniem powierzonej funkcji na podstawie umowy o pracę, odwołanie z zarządu nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę. Odwołany członek zarządu nie traci statusu pracownika, a stosunek pracy trwa dopóki nie zostanie rozwiązany przez spółkę jako pracodawcę lub przez pracownika albo na mocy porozumienia stron.

Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o Samorządzie „Rozwiązanie stosunku pracy z radnym wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywanym przez radnego mandatu”.

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22 sierpnia 2023 r. członkowie zapoznali się złożonym wnioskiem. Uznali, że” (…) w świetle otrzymanych dokumentów powodem rozwiązania stosunku pracy jest odwołanie przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach. W świetle powyższego należałoby podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym”.

Na posiedzeniu komisji brali udział przedstawiciele spółdzielni. Stawali w obronie radnego - prezesa.

Na sesji o zawiłościach prawnych

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Moroz wyjaśniał kwestie prawne, w tym, że na walnym Zebraniu Spółdzielni nie oceniano pracy prezesa, jako radnego, ale tylko jako prezesa spółdzielni i został on odwołany z tej funkcji. W tym miesiącu - informował - zostanie wybrany nowy prezes. W przypadku braku zgody Rady Miasta, Rada Nadzorcza na pewno odwoła się do sądu.

Radny Bogdan Sojko odczytał z kolei obszerne pismo radnego Mariana Aurona ( nieobecnego na sesji z powodów osobistych), byłego wieloletniego prezesa sejneńskiej spółdzielni, który wyjaśniał różne niuanse prawne związane z funkcjonowanie władz spółdzielni. Wynikało z pisma, m.in., że Rada Nadzorcza działa w niepełnym składzie i nie ma prawnego wpisu sadowego do rejestru. Zatem nadal działa poprzednia rada nadzorcza. Należałoby więc jeszcze raz skierować wniosek do władz spółdzielni o uzupełnienie wniosku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Moroz poinformował z kolei, Walne Zgromadzenie było nadzorowane przez radcę prawną spółdzielni, więc wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Gdyby było inaczej, to radca prawna zwróciłaby na to uwagę. Przypomniał też, że od 26 września br. Rada nadzorcza działa już pełnym składzie i zostało już przygotowane wypowiedzenie z pracy prezesowi.

Radca prawny Urzędu Miasta zwróciła uwagę, że Rada Miasta nie ma kompetencji do badania prawidłowości poprowadzenia walnego zgromadzenia i przyczyny nieudzielenia absolutorium. Przypomniała, że Rada odmawia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywanym przez radnego mandatu. W tym przypadku nie ma takiego związku.  Przypomniała też wyroki Sądu Najwyższego dotyczące odwołanie z funkcji prezesa.

Po dyskusjach, radnych zapoznano w opiniami poszczególnych komisji Rady. Wszystkie, większością głosów, pozytywnie zaopiniowały wniosek o wyrażenie zgodny na rozwiązanie umowy o pracę z Markiem Zubrzyńskim. Tak też się stało.

WYG

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.24.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
22.06.2024

Pomoc magazyniera

Dodaj nowe ogoszenie