14.01.2022

Stan oświaty w gminie Szypliszki. Dyrektorzy szkół złożyli sprawozdania na sesji

Na terenie gminy Szypliszki istnieją trzy szkoły podstawowe: w Słobódce, Kaletniku i w Jasionowie. Z ich funkcjonowaniem zapoznali się pod koniec ubiegłego roku radni gminni. Sprawozdania składali dyrektorzy szkół.

Szkoła Podstawowa w Słobódce

Informacje przedstawił dyrektor Szkoły Podstawowej w Słobódce Marek Zdancewicz.

Szkoła liczy łącznie 210 uczniów razem z Oddziałem Przedszkolnym i ZWP - zgromadzonych w 12 oddziałach. W Szkole Podstawowej uczyło się 160 uczniów. Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje Zespół Wychowania Przedszkolnego, do którego uczęszczało 50 wychowanków.

Kadra szkoły liczy25 nauczycieli, w pełnym wymiarze zatrudnionych jest 18 nauczycieli, 7 pracuje na części etatu, 14 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych i 5 nauczycieli kontraktowych i 1nauczyciel stażysta. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą warsztat pracy, dzięki sprawnie i efektywnie funkcjonującemu procesowi wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. W okresie wakacyjnym dwóch nauczycieli naszej placówki awansowało na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

Pomocą psychologiczno pedagogiczną zostali objęci uczniowie:

• 36 uczniów z klas 0 - VIII posiada opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Suwałkach, wszyscy wymagają pracy indywidualnej na zajęciach, objęci są różną formą zajęć w szkole.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 23 uczniów terminie pierwszym. Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty odbywały się przy pomocy nauki zdalnej, nauki hybrydowej oraz konsultacji. Ponowne zamknięcie szkoły i zmiana systemu nauczania ze stacjonarnego na zdalne bardzo skomplikowała sposób komunikowania się nauczyciela z uczniem, jednak wnioski wyciągnięte z poprzedniego roku szkolnego zmotywowały uczniów do pracy, co dobrze zaowocowało.

Nauczyciele otrzymując dofinansowanie z MEN zakupili sprzęt komputerowy, który ułatwił pracę podczas nauki zdalnej. Prowadzone co tydzień konsultacje z uczniami kl. VIII bardzo pomogły w przygotowaniach do egzaminu.

Wyniki egzaminu:

- j. angielski: 54%

- matematyka: 45 %

- j. polski: 58%

Już po raz czwarty uczniowie znaleźli się na liście stypendystów w dziedzinie twórczości Marszałka Województwa Podlaskiego. Z całego województwa stypendium otrzymało 150 uczniów, w tym 2 uczennice ze Szkoły Podstawowej w Słobódce.

Dzieci brały udział w licznych konkursach i olimpiadach. W szkole odbywało się bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych sportowych.

„Archipelag Skarbów”

W dniach 17-18.01.2022r. ( poniedziałek - wtorek) w Szkole Podstawowej w Słobódce odbędą się zajęcia dla uczniów klasy VII i VIII SP z programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” finansowanych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zajęcia dla uczniów będą odbywać się przez dwa dni w godzinach:  8:55-12:35 (druga, trzecia, czwarta i piąta godzina lekcyjna).

Projekt, obejmuje także spotkanie dla rodziców, które odbędzie się 17.01.2022r. o godzinie 13:30 na Sali gimnastycznej, na które dyrekcja szkoły serdecznie zaprasza rodziców uczniów klas VII i VIII.

Szkoła w Kaletniku:

Sprawozdanie przedstawiła dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaletniku Justyna Sidorek.

W Szkole Podstawowej w Kaletniku – w roku szk. 2020/2021 uczyło się 128 uczniów w 10 oddziałach. W szkole pracowało 17 nauczycieli pełnozatrudnionych i 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym i pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów.

Dobre wyniki w nauce

Wszyscy uczniowie szkoły zostali klasyfikowani. Promocję warunkową do klasy VII (programowo wyższej) uzyskała 1 uczennica – otrzymała 1 ocenę niedostateczną z języka

angielskiego i w sierpniu nie zdała egzaminu poprawkowego. Liczba uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem wyniosła 12. Żaden uczeń nie otrzymał oceny nagannej i nieodpowiedniej z zachowania. Najwyższą średnią uzyskała klasa IV – 4,56. Wyniki poszczególnych klas dobrze prognozują na przyszłość. Pomimo trudów i niedogodności zdalnego nauczania uczniowie osiągnęli dobre wyniki roczne i końcowe oraz osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty. Wyniki egzaminów w klasie VIII:

- Język polski 56%,

- Matematyka 45%,

- Język angielski 60%,

Pomoc psychologiczna - pedagogiczna

W szkole realizowana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla 37 potrzebujących uczniów – w tym dla 36 uczniów z opiniami poradni pedagogiczno-psychologicznej. Pomoc udzielana była w formie dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Ponadto nauczyciele prowadzili zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu w klasie VIII oraz wiele zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania w ramach działania świetlicy środowiskowej w Kaletniku.

Działania profilaktyczne obejmowały również uczestnictwo w warsztatach prowadzonych Policję i PPP w Suwałkach.

Świetlica

1. Świetlica szkolna sprawowała opiekę podczas dojazdu i powrotu ze szkoły. Organizowała

zajęcia dla 81 uczniów, oczekujących na zajęcia lekcyjne bądź po nich.

2. Pracownicy obsługi pełnili opiekę podczas obiadów w stołówce szkolnej -17 uczniów

korzystało z posiłków na stołówce szkolnej Wszystkie posiłki były refundowane przez gminne ośrodki pomocy społecznej.

3. Darmowe nowe podręczniki otrzymali uczniowie klasy I, IV i VII szkoły podstawowej oraz wszyscy uczniowie otrzymali materiały ćwiczeniowe.

4. Uczniowie klas I-V szkoły podstawowej objęci byli programem ”Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”.

5. W szkole były prowadzone różnego rodzaju akcje promujące zdrowy styl życia i odżywiania. Na godzinach wychowawczych realizowana była tematyka poświęcona zagrożeniom płynącym z Internetu, sposobom zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, prężnie działał samorząd szkolny i wolontariat.

6. Zgodnie z planem pracy świetlicy środowiskowej w Kaletniku nauczyciele prowadzili zajęcia dodatkowe dla uczniów w różnych formach dostosowanych do potrzeb wychowanków. Uczestnikom zajęć świetlicowych zapewniony był codziennie dodatkowy dowóz oraz ciepły posiłek.

Zakupy, projekty

8. Zakupiono i zamontowano 6 tablic ceramicznych do klas szkolnych;

- odmalowano i odświeżono salę zespołu przedszkolnego i gabinet pedagoga-psychologa.

Szkoła obecnie posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną i wyposażenie, w dużej mierze dzięki staraniom Wójta gminy Szypliszki, zakupioną i wykonaną dzięki różnorodnym projektom i środkom własnym:

- nowoczesną salę komputerową z 22 stacjami komputerowymi;

- siłownię wewnętrzną i zewnętrzną,

- nowoczesny plac zabaw i park sprawnościowy;

- monitoring wewnętrzny i zewnętrzny;

- większość klas posiada już tablice interaktywne i monitor interaktywny oraz rzutniki multimedialne).

Reasumując: Baza i wyposażenie szkoły zapewniają optymalny poziom oraz właściwe warunki do nauczania, wychowania i opieki.

9. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w projektach sportowych:

- projekt „Akademia mistrzów narciarstwa zjazdowego 2021” (uczniowie klas II-III) ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki;

- dodatkowe zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej „Żyjmy zdrowo na sportowo 2021” Uczniowie kl. III);

- kontynuowany był Program Szkolny Klub Sportowy 2020-2021 (grupa różnowiekowauczniów z klas IV- VIII).

10. Przez Fundację „Edukacja Razem” zostały zrealizowane w ramach wymiany młodzieżowej z młodzieżą szkolną 2 projekty edukacyjne z programu Erasmus+ dla 40-osobowej grupy polsko-litewskiej wraz z 4 opiekunami:

- „Żyjemy rzeczywistością, czy stereotypami?” (Berezka, wrzesień-październik’2020),

- „Miliardy ludzi, jedna Ziemia”( Murzasichle, czerwiec-lipiec’2021).

Szkoła Podstawowa w Jasionowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasionowie jest prowadzona przez Fundację Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” od dnia 1 września 2015r. W roku 2020/2021 w szkole uczyło się 50 uczniów (19 oddział przedszkolny + 31 szkoła podstawowa). W szkole pracowało 16 nauczycieli: 4 pełnoetatowych, pozostali – byli zatrudnieni w niepełnym

wymiarze. Wszyscy nauczyciele pracowali zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, nauczyciele posiadają ukończone studia z tytułem naukowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

Dyrektor Justyna Sidorek przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020- 2021 ze Szkoły Podstawowej w Jasionowie.

Rok szkolny 2020/2021 był bardzo trudnym rokiem. Wprowadzenie nauki zdalnej w związku z pandemią spowodowało, że wiele zaplanowanych działań, wyjazdów, uroczystości, itp. nie zostało zrealizowanych.

Uczniowie szkoły otrzymali podręczniki zakupione z dotacji ministerialnej. Wszyscy uczniowie klas I-V otrzymywali owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne z programu

„Program dla szkół”. Wszyscy uczniowie klasyfikowani i promowani. Uczniowie są zmotywowani do nauki, chętnie uczestniczą w konkursach, osiągają średnią z przedmiotów zgodnie z własnymi możliwościami – 11 uczniów z kl. IV-VIII otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. W porównaniu do zeszłego roku utrzymał się wskaźnik optymalnego przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów szkoły – na podstawie analizy wyników diagnoz i analiz wewnątrzszkolnych.

 Wyniki egzaminów klas ósmych:

- Język polski: 51,1% (kraj: 60%; województwo podlaskie: 58%; gmina: 56%; stanin 3); w porównaniu do wyników z zeszłego roku szkoła spadła o 2 staniny

Matematyka: 27% (kraj: 47%; województwo podlaskie: 47%; gmina: 42%; stanin 2); w porównaniu do zeszłego roku spadliśmy o 3 staniny

Język angielski: 78% (kraj: 66%; województwo podlaskie: 65%; gmina: 58%; stanin 7); w porównaniu do zeszłego roku uzyskaliśmy wynik o 1 stanin wyższy ( Uczniowie napisali ten egzamin najlepiej ze wszystkich szkół gminnych).

Zakupiono wyposażenie do pracowni chemicznej, fizycznej, geograficznej i biologicznej. Wyposażenie w szkole jest bardzo dobre.

Perspektywy dla szkoły w Jasionowie

Sołtys wsi Węgielnia Pani Celina Leszczyńska zapytała podczas sesji jak wygląda perspektywa Szkoły Podstawowej w Jasionowie. Sołtys stwierdziła, iż słyszała, że rodzice zabierają uczniów a nauczyciele odchodzą z pracy.

Dyrektor Justyna Sidorek odpowiedziała, że od września do listopada faktycznie były odejścia uczniów ze szkoły i w związku z tym nie ma klas 4 -7. W tych klasach byli pojedynczy uczniowie. Klasy pierwszej nie było wcale. Została klasa ósma i klasy 2 -3 oraz zerówka. Łącznie w szkole zostało 34 dzieci. W takim stanie szkoła ma zamiar funkcjonować do końca bieżącego roku szkolnego. Tak żeby rok szkolny doprowadzić do końca. To jest szkoła podmiejska, wobec czego wielu rodziców jeżdżąc do pracy w Suwałkach zabiera swoje dzieci i wozi je do szkół w Suwałkach. Wiele dzieci z Czerwonki dojeżdża do szkoły w Słobódce. Część rodziców nie chce żeby ich dziecko zostało sam w klasie, wobec czego zabiera dziecka ze szkoły. W taki sposób szkoła sama wygasza się. Nauczyciele zaś wiedzą, że byt szkoły jest zagrożony, wobec czego znajdują sobie pracę w innym miejscu i przenoszą się.

 

 

Źródło: UG Szypliszki

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
01.24.2022 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4937 4.5845
USD 0.00% 3.9592 4.0392
GBP 0.00% 5.3723 5.4809
CHF 0.00% 4.3445 4.4323
22.01.2022

Pracownik biurowy

Dodaj nowe ogoszenie