25.05.2023

Szypliszki. Wotum zaufania i absolutorium dla wójta

W czwartek, 25 maja 2023 r. odbyła się sesja Rady Gminy Szypliszki, podczas której głosowano m.in. nad absolutorium dla wójta z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Wszyscy obecni na sesji radni (12) zagłosowali za absolutorium dla wójta.

W porządku obrad standardowo znajdował się również punkt dotyczący debaty nad raportem wójta za rok 2022 i głosowanie nad wotum zaufania dla wójta, jednak nie było chętnych do udziału w debacie, więc tym samym przyjęta została uchwała w sprawie wotum zaufania dla wójta.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wójt co roku, do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk i strategii realizowanej przez gminę i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy.

LICZBA MIESZKAŃCÓW

Gmina Szypliszki liczy 3968 mieszkańców (stan na 31.12.2022r.). W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w urzędzie gminy, ujętych zostało 3148 mieszkańców (stan na 31.12.2022r.). Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy.

Demografia

Na dzień 31 grudzień 2022 r. liczba mieszkańców wynosiła 3928 osób wg. danych USC w Szypliszkach, w tym 1931 kobiety i 1997 mężczyzn.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:

- liczba mieszkańców w wieku 0-18 lat (w wieku przedprodukcyjnym) wynosiła 761,

- liczba mieszkańców w wieku 18- 60 lat (w wieku produkcyjnym) wynosiła 2278,

- liczna mieszkańców w wieku powyżej 60 lat ( w wieku poprodukcyjnym) wynosiła

889.

W 2022 r. w gminie Szypliszki było 35 urodzeń w tym kobiet 19 i mężczyzn 16. Zgonów 50, w tym kobiet 26 i mężczyzn 24. Zgodnie z tym, przyrost naturalny gminy Szypliszki można przyjąć za ujemny, wynoszący – 15

Budżet

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się

następująco:

- plan dochodów ogółem 38 220 436 zł ( bieżące 32 283 912 zł, majątkowe 5 936 524 zł)

- plan wydatków ogółem 38 220 436 zł ( bieżące 31 037 114 zł, majątkowe 7 183 322 zł)

 Plan dochodów zrealizowany został w 85,50 %, co stanowi kwotę 32 679 752,38 zł.

 Plan wydatków budżetowych w roku 2022 zrealizowany został w 84,70 %, co stanowi kwotę 32 371 541,81 zł.

Inwestycje

Działania gminy w zakresie zadań inwestycyjnych skupiały się przede wszystkim na poprawie stanu nawierzchni dróg na terenie gminy.

W roku 2022 przebudowana została droga gminna Słobódka - Żyrwiny oraz droga Olszanka - Grauże Stare - Zaboryszki. Na realizację powyższego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w kwocie 2 445 314 zł. Dzięki środkom z tego programu przebudowano także przyszkolne oczyszczalne ścieków (dofinansowanie wyniosło 402 928,33 zł).

W roku 2022 gmina pozyskała środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kwocie 236 520 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

W roku 2022 wydatki majątkowe stanowiły kwotę 6 634 449,74 zł, z tego:

- zadania inwestycyjne realizowane przez gminę Szypliszki - 6 384 449,74 zł,

- dotacja dla OSP Szypliszki na zakup samochodu – 250 000,00 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w roku 2022 i wydatki na ten cel:

1. Przebudowa oczyszczalni ścieków - 451 360,00 zł

2. Przebudowa dróg gminnych - 2 887 974,51 zł

3. Zakup ciągnika i osprzętu - 144 440,00 zł

4. Termomodernizacja budynków gminnych - 283 317,56 zł

5. Modernizacja budynku ośrodka zdrowia - 53 000,00 zł

6. Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy - 23 394,60 zł

7. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Słobódce - 240 000,00 zł

8. Zakup sprzętu do Gminnego Centrum Rehabilitacji w Becejłach - 12 720,00 zł

9. Wdrożenie metod rehabilitacji fizycznej dla grup szczególnie narażonych w obszarze przygranicznym, Interreg Polska –Litwa - 418 243,07 zł

10. Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej - 1 870 000,00 zł

Razem inwestycje gminne: - 6 384 449,74 zł

Dotacja dla OSP Szypliszki 250 000,00 zł

Ogółem wydatki majątkowe: 6 634 449,74

Sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Szypliszki ogłasza przetargi na sprzedaż kolejnych nieruchomości gruntowych. W ofercie Gminy są m.in. niezabudowane grunty położone w obrębie Budzisko, obejmujące powierzchnię 3,2454 ha oraz w obrębie Słobódka grunty przewidziane pod zabudowę usługową i mieszkaniową o łącznym obszarze ponad 6,0 ha, które są zbędne Gminie Szypliszki. Do zbycia są też kwalifikowane działki rolne, nieczynne odcinki dróg gminnych i nieużytki.

W okresie minionego roku Gmina Szypliszki nabyła prawo własności do gruntów położonych w obrębie Słobódka, oznaczonych numerem działki 29/17 o powierzchni ogólnej wynoszącej 0,60 ha, przewidzianych pod budowę przyszkolnego boiska sportowego.

Oświata

Gmina jest organem prowadzącym dla:

− Szkoły Podstawowej w Kaletniku,

− Szkoły Podstawowej w Słobódce.

W 2022 roku Gmina Szypliszki otrzymała 3 106 383,00 zł subwencji oświatowej. Na finansowanie bieżących wydatków z zakresu oświaty tj. utrzymanie szkół, gmina wydała 6 640 211,35 zł.

Działalność gospodarcza

Według stanu na 31.12.2022 r. w Centralnej Ewidencji (CEDIG) znajdowało się 336 wpisów:

− aktywnych – 130,

− działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych – 6,

− nie rozpoczął działalności – 4,

− wykreślonych – 161,

− zawieszonych – 35.

Z całym raportem można zapoznać się tutaj:

https://szypliszki.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2023_05/BIPF5FC6C7E8D9E04Z/zarzadzenie_41.2023.pdf

Jak mówi Mariusz Grygieńć, wójt Gminy Szypliszki obecnie na terenie gminy realizowanych jest szereg ważnych i potrzebnych inwestycji, m.in. budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Słobódce. Urząd czeka również na decyzje o ewentualnym dofinansowaniu przebudowy dróg Grauże Nowe – Zaboryszki i Polule – Żubryn.

 

WYG

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.24.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
23.02.2024

Lakiernik

Dodaj nowe ogoszenie