01.02.2023

3 mln zł w konkursie na ochronę różnorodności biologicznej i przyrodniczej

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

- Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

- Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

Typ projektu: Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne – finansowanie uzależnione od bezpośredniego i silnego związania niniejszej interwencji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej.

Parki i lasy kieszonkowe, ogrody miejskie, łąki kwietne – m.in. na takie inwestycje można będzie uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich.

Termin, od którego można składać wnioski - 31 stycznia 2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski - 15 lutego 2023 r. do 15:00

Rozstrzygnięcie konkursu w kwietniu.

W naborze „Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu” można będzie uzyskać wsparcie na inwestycje, które wykorzystują naturalne zasoby przyrodnicze. Dotacje przewidziano m.in. na parki i lasy kieszonkowe, parki i ogrody miejskie, łąki kwietne, korytarze ekologiczne, jak również niecki retencyjne, zielone dachy czy tzw. małą architekturę (ławki, stojaki na rowery, leżaki, hamaki, donice, kraty pod drzewa, pergole). Uzupełnieniem projektu mogą być też elementy dla owadów, ptaków czy małych zwierząt np. budki lęgowe, domki dla owadów, karmniki, mosty dla wiewiórek itp.  

Finansowanie tych projektów będzie jednak uzależnione od bezpośredniego i silnego powiązania takiej inwestycji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej. Można w tym celu postawić np. tablice edukacyjne poświęcone zagadnieniom bioróżnorodności i georóżnorodności, tablice z informacjami o kwiatach i krzewach lub gatunkach zwierząt występujących na danym terenie czy tablice informujące ile tlenu wyprodukuje drzewo.

Wnioski mogą składać m.in.: parki krajobrazowe, państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: Generator Wniosków Aplikacyjnych w terminie od 31 stycznia 2023 r. do 15 lutego 2023 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- parki krajobrazowe,

- państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

- Jednostki SamorząduTerytorialnego i  ich związki, stowarzyszenia,

- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),

- organizacje pozarządowe,

- podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,

- porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera,

- przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne – finansowanie uzależnione od bezpośredniego i silnego związania niniejszej interwencji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

- projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu,

- projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 3 000 000,00 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, j.t. z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 6.3 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):    tel. (85) 66 54 -922, -913 w godz. od 9.00 do 13.00. e-mail konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl.

 

Za: podlaskie.eu

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.24.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
22.06.2024

Pomoc magazyniera

Dodaj nowe ogoszenie