27.02.2024

Agencja Rozwoju Regionalnego Ares w Suwałkach oferuje pracę

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej poszukuje kandydatów na stanowiska doradców - biznesowego oraz kluczowego. Aplikacje należy dostarczyć do najbliższego poniedziałku, 4 marca do godz. 14:00.

Poniżej ogłoszenia:

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach poszukuje  kandydata / kandydatki  na stanowisko

Doradca biznesowy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach

                        

       I.       Wymagania podstawowe:

1/  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2/ niekaralność za przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe,

3/ wykształcenie wyższe,

4/ znajomość aktualnie obowiązujących wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,

5/ minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie wzmacniania potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) oraz udzielania im wsparcia biznesowego

6/ dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet),

7/ wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne ukierunkowane na pracę w zespole oraz pracę z klientem, odpowiedzialność.

    II.  Wymagania dodatkowe:

1/ znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

2/ prawo jazdy kat. B.

 III.  Główne obowiązki: 

1/ rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta oraz przygotowywanie procesu doradztwa biznesowego, a następnie przeprowadzenia oceny tego procesu;

2/ opracowywanie biznesplanu lub/i studium wykonalności dla inwestycji PS oraz montażu finansowego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego;

3/ wsparcie Przedsiębiorstw Społecznych (PS)  w procesie pozyskiwania finansowania zwrotnego;

4/ opracowywanie planu naprawczego dla Przedsiębiorstw Społecznych (PS);

5/ doradzanie w procesie planowania strategicznego, tworzenie planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez Przedsiębiorstwa Społeczne (PS);

6/ wsparcie Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami;

7/ praca z menedżerami PS w oparciu o coaching i mentoring;

8/ pomoc w rozpoznawaniu zapotrzebowania rynku na produkty i usługi, które mogłyby być świadczone przez PS;

9/ pomoc w przygotowaniu kompleksowej, zindywidualizowanej usługi wsparcia;

10/ pomoc w przygotowaniu planu działania dostosowanego do specyficznych potrzeb klienta;

11/ świadczenie doradztwa biznesowego w zakresie związanym z przedmiotem prowadzonej przez Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta);

12/ poszukiwanie partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowywanie danych i ofert oraz negocjacji z instytucjami finansującymi;

13/ monitorowanie wdrożenia planu działania;

14/ ocena rezultatów planowanych działań.

  IV.  Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys (CV), który powinien zawierać w szczególności:

- informację nt. wykształcenia,

- informację nt. stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego,

- informację nt. posiadanych kwalifikacji, umiejętności, przebytych kursach itp.,

- zgodę kandydata następującej treści: „zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji”,

3/ oświadczenie o niekaralności, oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych.

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. z siedzibą ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki;

2/ kontakt z administratorem danych osobowych – inspektor@ares.suwalki.pl ;

3/ podane dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji:

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

4/ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 dni od zakończenia rekrutacji;

5/ posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy danych wymaganych Kodeksem Pracy, a w pozostałym zakresie posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

6/ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7/ podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

8/ Pani/Pana dane nie będą profilowane.

  1. Oferujemy:

1/ zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, lub umowę cywilnoprawną,

2/ możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. IV, na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. W Suwałkach,

ul. Noniewicza 42, 16-400 Suwałki, Sekretariat Spółki

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Aplikacja na stanowisko Doradca biznesowy OWES w Suwałkach”

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale.

Osoba do kontaktu: Magdalena Jasińska, tel.: (87) 563 59 14

Aplikacje należy dostarczyć do dnia 4 marca 2024 roku do godz. 14.00.

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

poszukuje  kandydata / kandydatki  na stanowisko

Doradca kluczowy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach

                           

  1. Wymagania podstawowe:

1/  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2/ niekaralność za przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe,

3/ wykształcenie wyższe,

4/ znajomość aktualnie obowiązujących wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,

5/ minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) oraz wspierania prowadzonej przez nie działalności, a także finansowania powstawania w nich miejsc pracy,

6/ dysponowanie wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego wsparciem OWES (w tym m.in. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów strategicznych);

7/ dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet),

8/ wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne ukierunkowane na pracę w zespole oraz pracę z klientem, odpowiedzialność.

  1. Wymagania dodatkowe:

1/ znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

2/ prawo jazdy kat. B.

  1. Główne obowiązki: 

1/ indywidualne prowadzenie klientów OWES, w tym identyfikacja klienta, jego potrzeb oraz oczekiwań co do efektów działania OWES;

2/ przygotowywanie planu postępowania dostosowanego do specyficznych potrzeb klientów;

3/ rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań wsparcia klienta, oraz w oparciu o nie, przygotowywanie procesu indywidualnego prowadzenia klientów oraz przeprowadzenie oceny tego procesu;

4/ wdrażanie planu postępowania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe);

5/ monitorowanie wdrożenia planu działania;

6/ ocena rezultatów planowanych działań;

7/ wspieranie oraz uczestnictwo w działaniach animacyjnych;

8/ prowadzenie doradztwa ogólnego;

9/ analizowanie potrzeb wsparcia klienta, dla którego prowadzony jest proces, oraz w oparciu o tę analizę formułowanie indywidualnych celów prowadzenia klientów, a następnie tworzenie projektu procesu wsparcia;

10/ przygotowywanie procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój PES;

11/ udzielanie pomocy w diagnozie potrzeb oraz oczekiwanych efektów działania;

12/ współuczestniczenie w rozwiązywaniu sytuacji trudnych podczas procesu wsparcia w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu;

13/ stała współpraca w trakcie realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz innymi podmiotami kluczowymi dla wsparcia;

14/ obsługa osób zainteresowanych założeniem, przystąpieniem lub zatrudnieniem w PS;

15/ organizacja naborów i przyjmowanie wniosków;

16/ układanie harmonogramów wsparcia;

17/ zapewnienie prawidłowego procesu rekrutacji oraz przyznawanie wsparcia;

18/ monitoring nowych miejsc pracy;

19/ rozliczanie przyznanych dotacji, wystawianie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;

20/ organizacja wizyt studyjnych;

21/ organizacja pracy i nadzór nad pracą KOB.

 Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys (CV), który powinien zawierać w szczególności:

- informację nt. wykształcenia,

- informację nt. stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego,

- informację nt. posiadanych kwalifikacji, umiejętności, przebytych kursach itp.,

- zgodę kandydata następującej treści: „zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji”,

3/ oświadczenie o niekaralności, oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych.

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. z siedzibą ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki;

2/ kontakt z administratorem danych osobowych – inspektor@ares.suwalki.pl ;

3/ podane dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji:

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

4/ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 dni od zakończenia rekrutacji;

5/ posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy danych wymaganych Kodeksem Pracy, a w pozostałym zakresie posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

6/ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7/ podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

8/ Pani/Pana dane nie będą profilowane.

  1. Oferujemy:

1/ zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, lub umowę cywilnoprawną,

2/ możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. IV,  na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. W Suwałkach,

ul. Noniewicza 42, 16-400 Suwałki, Sekretariat Spółki

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Aplikacja na stanowisko Doradca kluczowy OWES w Suwałkach

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale.

Osoba do kontaktu: Magdalena Jasińska, tel.: (87) 563 59 14

Aplikacje należy dostarczyć do dnia 4 marca 2024 roku do godz. 14.00.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.20.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie