09.02.2024

Jest oferta pracy. Agencja Rozwoju Regionalnego Ares w Suwałkach zatrudni księgowego

Agencja Rozwoju Regionalnego ”ARES” S.A. w Suwałkach poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Księgowego.

I. Wymagania:

1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2) niekaralność za przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe,

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

4) wykształcenie minimum średnie,

5) co najmniej 5 - letni staż pracy na analogicznym stanowisku,

6) wiedza merytoryczna: znajomość standardów rachunkowości, prawa podatkowego oraz sprawozdawczości polskiej,

7) umiejętność samodzielnego przygotowania deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, etc., deklaracji GUS,

8) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

9) umiejętności oraz pożądane cechy osobowości: - wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, - samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność planowania i ustalania priorytetów, - terminowość w realizacji zadań krótko- i długookresowych, - zdolność analitycznego myślenia.

II. Wymagania dodatkowe / mile widziane / :

1) znajomość obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu, realizacji i rozliczania projektów, doświadczenie w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej i innych na realizację projektów oraz doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych

2) znajomość obsługi programu finansowo – księgowego VERITUM

3) prawo jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1) prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,

2) kontrola prawidłowości transakcji finansowych oraz nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentów,

3) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym,

4) wprowadzanie, analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych,

5) wystawianie faktur VAT,

6) nadzór w zakresie rozliczeń zobowiązań i należności, uzgadnianie rozrachunków w tym także wyjaśnianie zaistniałych różnic,

7) pomoc w przygotowaniu sprawozdań finansowych, Strona 2 z 3

8) przygotowywanie płatności na podstawie otrzymanych dokumentów księgowych we wskazanych terminach i na określonych kontach bankowych,

9) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz rozliczanie amortyzacji.

IV. Miejsce pracy: Suwałki.

V. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys (CV), który powinien zawierać w szczególności:

- informację nt. wykształcenia,

- informację nt. stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego,

- informację nt. posiadanych kwalifikacji, umiejętności, przebytych kursach,

- zgodę kandydata następującej treści: „zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji”

3/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4/ oświadczenie o niekaralności,

5/ oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

V. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. z siedzibą ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki;

2/ kontakt z administratorem danych osobowych – inspektor@ares.suwalki.pl ;

3/ podane dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji: - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

4/ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 dni od zakończenia rekrutacji;

5/ posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy danych wymaganych Kodeksem Pracy, a w pozostałym zakresie posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6/ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7/ podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

8/ Pani/Pana dane nie będą profilowane. Strona 3 z 3

VI. Oferujemy:

1/ zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

2/ możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. V, na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. W Suwałkach, ul. Noniewicza 42, 16-400 Suwałki, Sekretariat Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Aplikacja na stanowisko Księgowego”

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych przez kandydata / kandydatkę za zgodność z oryginałem.

Osoba do kontaktu: Magdalena Sieńko , tel.: (87) 566 61 06

Aplikacje należy dostarczyć do dnia 19 lutego 2024 roku.

Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.

(materiał partnera)

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.26.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
22.06.2024

Pomoc magazyniera

Dodaj nowe ogoszenie