09.08.2013

Pomór świń - wojewoda ostrzega i nakazuje

W środę poinformowaliśmy, że wojewodowie z polskich terenów graniczących z Białorusią przygotują rozporządzenia nakładające nowe rygory na hodowców świń w strefie nadgranicznej. Dzisiaj obwieszczenie w tej sprawie, bardzo ważne głównie dla rolników, myśliwych i służb weterynaryjnych, ogłosił wojewoda podlaski Maciej Żywno.

 

Oto jego treść :


 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się , co następuje :


§1. Ustala się obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń obejmujący obszar powiatów: augustowskiego,  białostockiego,  bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, sejneński, siemiatyckiego, sokólskiego i suwalskiego oraz miast: Białystok i Suwałki.


§2.Obszar wymieniony w §1 oznacza się w następujący sposób „Obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń”.


§3. Na obszarze wskazanym w §1 zakazuje się:


    prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;

   wywożenia tusz oraz skór odstrzelonych dzików bez otrzymania potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń;

   wyprowadzenia zwłok padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez wcześniejszego  zgłoszenia padnięć świń do powiatowego lekarza weterynarii;

    uboju świń na użytek własny, stosownie  do § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz.1370).


§4. Na obszarze wskazanym w §1 nakazuje się:


- dostarczanie odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami wyłącznie do położonych na obszarze wskazanym w § 1: punktów skupu dziczyzny albo innych zakładów nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, w których mogą być przechowywane tusze i skóry dzików;

- zbieranie i zagospodarowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym patrochów i narogów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenie zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1-33) przez przedmiot skupiający lub przetrzymujący odstrzelone dziki;

- przekazywanie do powiatowego lekarza weterynarii informacji o padłych dzikach;

- wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz ich stałe utrzymywanie w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

- trzymanie świń w zamknięciu w pomieszczeniach gospodarskich;

- bieżące poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń; z zastrzeżeniem § 6,

 

- zaopatrywanie wszystkich przemieszczanych świń w świadectwo zdrowia wystawiane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej lub upoważnionego przez ten organ urzędowego lekarza weterynarii na podstawie art. 16 lub 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278 ), które zawiera co najmniej:

        nazwę organu wydającego świadectwo,

        numer świadectwa,

        liczbę świń,

        numery indykacyjne świń,

        pochodzenie świń,

        miejsca przeznaczenia świń,

        środek transportu świń i jego numer rejestracyjny,

      poświadczenia o spełnianiu wymagań zdrowotnych dotyczących świń ustalonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,

        informację o występowaniu choroby Aujeszky`ego w stadzie pochodzenia świń,

        datę, pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii;

        zabezpieczenie pasz przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

       przechowanie przez powiatowego lekarza weterynarii miejsca przeznaczenia zwierząt przez okres 3 lat kopii świadectw zdrowia, o których mowa w pkt 7;

        pobieranie próbek do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń przez powiatowego lekarza weterynarii w przypadku:

        zgłoszeń padłych świń przy przekroczeniu odsetka padnięć w stadzie powyżej: prosięta -  20%, warchlaki-10%, tuczniki-5%,

        każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do punktu skupu dziczyzny lub zakładów, o których mowa w §4 pkt 1 lit. b,

        padłych dzików.


§5. 1. W punktach skupu dziczyzny i zakładach, o których mowa w §4 pkt 1, tusze dzików i skóry przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt.


    2. Tusze dzików i skóry przechowywane w zakładach, o których mowa w §4 pkt  1 lit. b, mogą być przeznaczone wyłącznie do produkcji mięsa przeznaczonego  na użytek własny.


§6. Świadectwa zdrowia, o których mowa w §4 pkt 7, nie wystawia się w przypadku, gdy jest ono wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky`ego u świń (Dz. U . z 2012 r. poz. 1440 ).


§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.27.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
26.02.2024

Szukam pracy

Dodaj nowe ogoszenie