28.11.2022

Praca w Agencji Rozwoju Regionalnego Ares S.A. w Suwałkach. Zastępca głównego księgowego

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach poszukuje kandydata/kę na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego, Dyrektora Finansowego

I. Wymagania:

1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2) niekaralność za przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe,

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

4) wykształcenie wyższe (magisterskie ) z zakresu ekonomii/ lub rachunkowości ,

5) co najmniej 5 - letni staż pracy na analogicznym stanowisku,

6) wiedza merytoryczna: bardzo dobra znajomość standardów rachunkowości, prawa podatkowego oraz sprawozdawczości polskiej,

7) umiejętność samodzielnego przygotowania deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, etc., deklaracji GUS, sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych), planów finansowych Spółki Akcyjnej,

8) znajomość obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu, realizacji i rozliczania projektów, doświadczenie w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej i innych na realizację projektów oraz doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych,

9) znajomość metod i instrumentów dotyczących analiz finansowych, oceny ryzyka przedsięwzięć, umiejętność oceny projektów inwestycyjnych, znajomość przepisów prawnych regulujących powyższe kwestie, doświadczenie w zakresie oceny biznesplanów, ryzyka przedsięwzięć oraz dokonywania analiz finansowych

10) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

11) umiejętności oraz pożądane cechy osobowości: - wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, - samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność planowania i ustalania priorytetów, - terminowość w realizacji zadań krótko- i długookresowych, - zdolność analitycznego myślenia.

12) prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1) Współpraca z Głównym Księgowym, w szczególności w zakresie : - sporządzania sprawozdań finansowych, - rozliczeń podatkowych, - ustalania prawidłowości dokumentowania zdarzeń gospodarczych, - ustalania harmonogramu i nadzoru nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem inwentaryzacji;

2) Opracowywanie planu finansowego rocznej działalności Spółki

3) Opracowywanie statystyk i wskaźników finansowych na podstawie sprawozdań finansowych;

4) Opracowywanie analiz rentowności;

5) Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej zgodnie z wymogami GUS;

6) Opracowywanie analiz i prognoz dla potrzeb zarządzania;

7) Analizowanie przepływów pieniężnych;

8) Dekretowanie zmian w stanie środków trwałych;

9) Naliczanie amortyzacji, miesięcznie i roczne rozliczenie;

10) Naliczanie i sporządzanie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości i gruntów;

11) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowym Spółki;

12) Naliczanie i sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;

13) Nadzorowanie depozytów bankowych, negocjowanie warunków lokat i kredytów;

14) Nadzorowanie wpływów finansowych pod kątem terminów płatności przez klientów, prowadzenie działań przypominających klientom o uregulowaniu zaległych płatności, jak również inicjowanie procesu windykacji.;

15) Przygotowanie wspólnie z Głównym Księgowym rocznego sprawozdania finansowego po zakończeniu roku obrotowego;

16) Przygotowywanie finansowych ekspertyz odnośnie wszystkich ważniejszych decyzji finansowych;

17) Poszukiwanie rozwiązań zapewniających optymalną rentowność Spółki;

18) Opiniowanie pożyczek w ramach funkcjonujących w Spółce funduszy pożyczkowych;

19) Nadzorowanie rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizowanych przez Spółkę.

III. Miejsce pracy: Suwałki.

IV. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys (CV), który powinien zawierać w szczególności:

- informację nt. wykształcenia, - informację nt. stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego,

- informację nt. posiadanych kwalifikacji, umiejętności, przebytych kursach,

- zgodę kandydata następującej treści: „zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji”

3/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4/ oświadczenie o niekaralności

5/ oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

V. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. z siedzibą ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki;

2/ kontakt z administratorem danych osobowych – inspektor@ares.suwalki.pl ;

3/ podane dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji: - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

4/ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 dni od zakończenia rekrutacji;

5/ posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy danych wymaganych Kodeksem Pracy, a w pozostałym zakresie posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6/ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7/ podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

8/ Pani/Pana dane nie będą profilowane.

VI. Oferujemy:

1/ zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, otwartość na długotrwałą współpracę,

2/ możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

3/ realne możliwości awansu na stanowisko Głównego Księgowego w perspektywie najbliższego roku.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. IV, na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach,

ul. Noniewicza 42, 16-400 Suwałki, Sekretariat Spółki

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Aplikacja na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego, Dyrektora Finansowego”

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych przez kandydata / kandydatkę za zgodność z oryginałem.

Osoba do kontaktu: Łukasz Owsiejko , tel.: (87) 566 61 06

Aplikacje należy dostarczyć do dnia 7 grudnia 2022 roku.

Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.24.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
22.06.2024

Pomoc magazyniera

Dodaj nowe ogoszenie