03.01.2014

Uwolnione zawody

Dobra wiadomość dla przedsiębiorczych, aktywnych, nie bojących się ryzyka: od 1 stycznia 2014 roku „uwolnione” zostały kolejne zawody, aby ułatwić młodym ludziom dostęp do konkretnych profesji. Łatwiej od stycznia br. jest zostać m.in. taksówkarzem, detektywem, pracownikiem ochrony, pośrednikiem nieruchomościami, trenerem sportowym czy przewodnikiem turystycznym.

Pierwszego stycznia weszła bowiem w życie pierwsza transza ustawy deregulujacyjnej, który Sejm uchwalił w kwietniu 2013 roku, a prezydent Bronisław Komorowski podpisał w lipcu. Autorzy ustawy twierdzą, że tylko dzięki pierwszej transzy deregulacji powstanie sto tysięcy miejsc pracy. To dlatego, że nowa ustawa likwiduje pewne wymogi, które utrudniają ludziom dostęp do poszczególnych zawodów. Na razie „otwarto” 50 zawodów, jednak trwają prace nad tym, by ułatwić dostęp do kolejnych 200. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad trzecią transzą deregulacyjną, która ma otworzyć 103 zawody z branży finansowej i technicznej. Rząd zaakceptował już drugą transzę, która dotyczy takich zawodów jak: doradcy podatkowi, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi, aktuariusze, architekci, urbaniści, rzeczoznawcy samochodowi, czy zawody związane z obsługą metra, czy żeglugą morską i śródlądową.

Jak podaje portal Money.pl, wbrew obawom, do wielu zawodów objętych deregulacją od 1 stycznia br., czyli np. detektywów, taksówkarzy, pracowników ochrony, pośredników i zarządców nieruchomości oraz przewodników turystycznych, nadal nie będzie miała dostępu każda osoba wzięta z ulicy. W wielu przypadkach uwalnianych zawodów uproszczone zostały jedynie procedury, bądź nadano im nieco bardziej łagodny charakter.

Wielkie kontrowersje  były isą odnośnie zawodu pośrednika obrotu nieruchomościami, bo kupno nieruchomości to dla większości osób decyzja życiowa. Argument, że rynek szybko zweryfikuje tych, którzy się do tego fachu nie nadają nie do wszystkich trafia. Ktoś koszty takiej weryfikacji będzie musiał przecież odczuć boleśnie na własnej kieszeni. Portal uspakaja jednak, że nie będzie tak źle: zniknął co prawda obowiązek odbycia praktyki przez kandydata, ale egzaminu na pośrednika nieruchomości i tak wcześniej nie było. Komisja stwierdzała jedynie, czy delikwent spełnił wymogi formalne. Polska Federacja Rynku Nieruchomości, uznała jednak, że dojdzie do spadku jakości usług. Dlatego ogłosiła, że wprowadza własne egzaminy, które mają na celu sprawdzić wiedzę i kwalifikacje pośrednika, czy zarządcy nieruchomościami.

Protestowali i protestują także taksówkarze. Tym udało się jednak złagodzić pierwotne zapisy.  Właściciele taksówek twierdzą, że ,jak każdy będzie mógł zasiąść za kółkiem, be potrzeby zdawania egzaminów z topografii miasta, spadnie jakość usług, dojdzie do tego, że pasażerowie będą przewożeni w gorszych i bardziej niebezpiecznych warunkach. Ostateczni e ustawodawca postanowił, że w gminach, liczących więcej niż 100 tysięcy mieszkańców,  rada miasta będzie miała prawo ustalić zasady szkoleń i egzaminów dla taksówkarzy. To spowoduje, że np. w Olsztynie nadal trzeba będzie uzyskać licencję.

Bez licencji mogą wykonywać swój zawód już np. pracownicy ochrony czy przewodnicy turystyczni. Zweryfikuje ich rynek. Do tej pory egzaminy i licencje np. pracownika ochrony fizycznej  były drogie, co odstraszało młodych od ubiegania się o nie.

Z wejścia w życie ustawy ucieszy się  pewnie wiele klubów sportowych. Dotychczas znaczna część ich drużyn, ze względu na ograniczenia licencyjne, miało utrudniony rozwój, gdyż mimo nie posiadała odpowiednio wykwalifikowanych trenerów, czy instruktorów sportowych.

Jan Wyganowski
Na fot. Łatwiej jest zostać obecne np. trenerem jeździectwa

 

Lista zawodów objętych pierwszą transzą deregulacji od 1 stycznia 2014 roku:

1. Adwokat.  
 - m.in. likwidacja części testowej egzaminu adwokackiego,
Uprawnieni do wpisu na listę adwokatów bez wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego:               
- profesorowie i doktorowie habilitowani nauk prawnych
- osoby, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
- osoby, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza
- osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:
a) zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora
    lub
b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, lub kancelarii radcy prawnego,
• osoby, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowiska j.w.
    
Poszerzenie możliwości uzyskania wpisu na listę adwokatów bez wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego poprzez przyznanie tego uprawnienia osobom:
• które przez okres co najmniej 3 lat wykonywały zawód komornika;
• które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat :
a) były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego
lub
b) wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w spółce komandytowo-akcyjnej,
lub
c) były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego

•  które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw
Uprawnieni do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez konieczności odbywania aplikacji:             
• doktorzy nauk prawnych
• osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora
• osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, lub kancelarii radcy prawnego,  na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
• osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów
• osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny
• osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
    
Przyspieszenie możliwości przystąpienia do egzaminu adwokackiego oraz poszerzenie kategorii podmiotów uprawnionych do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez konieczności odbywania aplikacji poprzez:
• skrócenie do co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat okresu wymaganego zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub zatrudnienia w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywania zadań odpowiadających czynnościom asystenta sędziego, uprawniającego do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu
• skrócenie do co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat okresu wymaganego wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub kancelarii radcy prawnego, uprawniającego do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu
• skrócenie do co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat okresu wymaganego zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw i rozporządzeń uprawniającego do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu
• wprowadzenie możliwości przystąpienia do egzaminu osobom które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez co najmniej 4 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego
• przyznanie uprawnienia do przystąpienia do egzaminu adwokackiego osobom, które zdały egzamin komorniczy
 
2. Radca Prawny
3. Notariusz
4. Komornik
5. Syndyk
6. Urzędnik sądowy i prokuratury
7-8. Deregulacja dostępu do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz rzeczoznawcy majątkowego, pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości
9-15. Doradca zawodowy, pośrednik pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, specjalista ds. programów, lider klubu pracy, doradca EURES, asystent EURES
16-22. Deregulacja dostępu do zawodu geodety (w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, redakcji map, fotometrii i teledetekcji)
23-24. Instruktor nauki jazdy i egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem.
25. Detektyw
26-29. Pracownik ochrony fizycznej stopnia I i II oraz pracownik zabezpieczenia technicznego stopnia I i II
30. Taksówkarz
31-35. Przewodnik turystyczny miejski, terenowy i górski oraz pilot wycieczek
36-39. Instruktor sportu oraz trenerzy klasy I, II oraz mistrzowskiej
40-41. Dyplomowany bibliotekarz i dyplomowany pracownik informacji naukowej
42-50. Pośrednia deregulacja dostępu do zawodów związanych z żeglugą śródlądową
51. Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych, spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczy

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.28.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
27.02.2024

mieszkanie

27.02.2024

SZUKAM PRACY

Dodaj nowe ogoszenie